Reglement voor de Veldeke Literatuurpriês

1. Dialectteksten

Deelname staat open voor schrijvers van literaire teksten in een van de Limburgse dialecten. Eerder gepubliceerde teksten komen niet in aanmerking voor jurering. Bij constatering achteraf van eerdere publicatie volgt diskwalificatie en zal de prijs teruggegeven moeten worden. Inzendingen die bewerkingen zijn van teksten uit de standaardtaal of een andere taal zijn toegestaan, mits zij een extra originele literaire waarde toevoegen, letterlijke vertalingen worden niet geaccepteerd. Teksten waarin citaten verwerkt zijn, zijn toegestaan indien zij aan de dialecttekst een meerwaarde toevoegen; de verwerkte citaten moeten ook kwantitatief in een reële verhouding staan tot de originele ingezonden dialecttekst.

2. Spelling

Het ligt in het streven van Veldeke Limburg dat inzenders zoveel mogelijk de Veldeke-spelling toepassen. Dit is echter niet bepalend voor de eindjurering. Bij nominatie en/of publicatie behoudt Veldeke zich het recht voor de spelling aan te passen aan de vastgestelde Veldeke-spelling.

3. Auteursrechten

Ingezonden literaire werken blijven maximaal één jaar na uitreiking van de Literatuurprijs voor publicatie door Veldeke Limburg beschikbaar. Bij publicatie wordt de auteur schriftelijk benaderd om eventueel de lay-out en dergelijke te bespreken. Ten aanzien van gedichtencycli kan er een kwalitatieve keuze gemaakt worden uit het geheel; hierbij geldt dat bij selectie de cyclus waaruit gekozen is wordt vermeld.

4. Communicatie

Bij nominatie en eventuele publicatie wordt de auteur op de hoogte gebracht. Over de beoordeling en de verslaglegging door de jurycommissie kan niet worden gecommuniceerd.

5. Categorieën

Inzending staat open voor de categorieën proza en poëzie. Ten aanzien van de omvang geldt dat voor proza een minimumlimiet gehanteerd wordt van 1000 woorden en een maximum van 2500 woorden. Voor poëzie-inzendingen geldt een maximum van 100 regels per gedicht. Indien er voor een cyclus wordt geopteerd dient deze structurele en inhoudelijke samenhang te hebben. Inzendingen mogen niet onder motto of (gelegenheids)pseudoniem zijn. Dit is vooral bedoeld om de competitie open en fair te houden.

6. Prijzen

Naast een eerste, tweede en derde prijs kan de jury overgaan tot eervolle vermeldingen voor ingezonden werk. Bestuurs- en juryleden en de eerste-prijswinnaar van het voorgaande jaar worden uitgesloten van bekroning. Dit geldt niet voor eventuele selectie voor publicatie zoals onder 3 beschreven.

7. Inzenddatum en presentatie

Inzendingen na de gepubliceerde uiterste inzenddatum worden niet beoordeeld. De jury ziet zich gedwongen onleesbare of nauwelijks leesbare teksten terzijde te leggen. Het verdient de voorkeur om teksten in getypte vorm (liefst via diskette of e-mail) in te zenden.

8. Publicitaire activiteiten

De genomineerden, c.q. de prijswinnaars, moeten op voorhand bereid zijn hun medewerking te verlenen aan persinterviews en andere publicitaire activiteiten van Veldeke Limburg. De inzenders verklaren zich bereid eventueel hun werk tijdens de prijsuitreiking te laten voordragen door een ervaren declamator. Dit om de kwaliteit van de presentatie te garanderen.

9. Varia

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het vigerende bestuur of de daartoe door het bestuur gemachtigde organisatie. Door in te zenden verklaart de deelnemer zich accoord met de in dit reglement opgenomen bepalingen.