2006

2006

 • hemme

  doe hemme jraad tse jód óm voet tse werpe jlat jesjrtrèche injepakt jiddere zóndiegmörje wurm ópnuij tusje sjwats jewieksde voesbalsjong
  Lees verder...
 • Ein

  Diech en iech, of iech en diech, en diech en iech, des wieë twieë same, zeen ein. Es water en
  Lees verder...
 • Vuur miech

  Iech zoeëg diech, huuërde diech, veulde diech. Mer de woers zoe ver weg. Iech wilde diech, zouw diech, veulde diech.
  Lees verder...
 • Eine kieër minder

  Alles waat des se duis, Duis se eine kieër minder. Alles waat des se zèks, Zèk se eine kieër minder.
  Lees verder...
 • De Vitamine van de natuur

  Diene voot op 't gaaspedaal em mer rieje, sjtop en sjtap oet Loup nao de bósj ! geneet van de
  Lees verder...
 • Toch nog !

  Dee middag droonke v'r us mèt euze vere e teske koffie in ''t Piepehoes', 'ne lunchroom. Bijj e stökske vlaoj.
  Lees verder...
 • Weg

  Zoe es vandaag deze mörge tot miech kwoeëm, Zuls diech oeëts tot miech kómme. Zoe es vandaag doeër miech belaeft
  Lees verder...
 • vrije val

  tse sjpieë jebore tse jónk verlore ónjeweld aafjebónge vuur ing aafjepriesde tusjetsiet wie oes inne vliejer jeduijt woëts'te in de
  Lees verder...
 • Begin

  Begin De ieërste aardbeie aan 't begin van 't sezòwn zoe zeut en roeëd zjus es diech kènt neet sjoeëner.
  Lees verder...
 • t Raengeltj, ‘t zaengeltj

  Inzending Annie van Gansewinkel, Veldeke Literatuurpriês 2006 " t Raengeltj, 't zaengeltj,' zônge zeuj vanmerge weer wi-j zeuj wakker woerte.
  Lees verder...
 • the calcutta-open

  ieëwieg heurevieë hilligt de zouw lieët der sjtróngs óp sjtroas vrij lofe winkt mit der sjtats der ermód jet verkeuling
  Lees verder...
 • De Jach en angere gedichte

  vaal raiter koame oes vuur en wasser óp vaal pead va sjtoal sjtom sjoaf mit zivve heure woaróm bis'te blink
  Lees verder...