Finale Veldeke Declamatiewedstrijd 2024

25 mei 2024

Op zaoterdag 25 mei vint de jaorlekse finale plaots vaan de Veldeke Declamatiewedstrijd. In versjèllende leeftijdskattegorieje strije lierlinge vaan de basissjaol um de ier vaan de bètse veurdrach vaan e Limburgstaoleg gediech of verhaol.

Versjèllende Veldeke kring höbbe al ’n veurrunde georganiseerd boe-oet de beètse3 declamaties gekkoze zien um aon de provinciaol finale deil te numme. In totaal zalle 29 deilnummers in de finale optrejje.

De finale vint plaots in d’n Hanenhof in Gelaen en beint um 13 00r. Ederein is welkom.