Veldeke Limburg als ANBI

De Vereniging Veldeke Limburg (opgericht in 1926) heeft de officiële status van “Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling”(Culturele ANBI). Dit betekent dat schenkingen aan Veldeke Limburg u fiscaal voordeel bieden. Het bedrag dat u schenkt mag u 1,25 keer als gift aftrekken bij uw belastingaangifte. Hieronder staan in het kort de gegevens over onze vereniging.

Doelstelling en missie

Dialectvereniging Veldeke Limburg heeft als doel het spreken, lezen en schrijven van de Limburgse taal te bevorderen. Dat doen we omdat we vinden dat de Limburgse taal en cultuur een bijzondere waarde hebben voor de inwoners van deze provincie en daarom behouden moet blijven. We informeren iedereen die daar interesse in heeft over wat zich afspeelt op het gebied van de Limburgse dialecten en volkscultuur tweetalig (Limburgs én Nederlands) via onze website www.veldeke.net, via onze Nuutsbreef en via social media als Facebook en Twitter.

Hoofdlijnen beleidsplan

Veldeke Limburg bevindt zich momenteel, net als de overige organisaties die zich inzetten voor de Limburgse taal, in een transitiefase. Aanleiding daartoe zijn de plannen die vanwege de Provincie Limburg op stapel staan om te komen tot een nieuw streektaalbeleid. In dat kader organiseerde Veldeke op 4 januari jl. een brainstormsessie met interne en externe deelnemers om te komen tot een eerste aanzet voor nieuw beleid. De planning is dat er voor de zomervakantie van 2019 een visiedocument namens Veldeke aan de provincie zal worden overhandigd. De missie van Veldeke blijft onverlet: het bevorderen van het spreken, lezen en schrijven van de Limburgse taal in al haar varianten. De manier waarop dat vorm zal krijgen in concreet beleid staat nu ter discussie en zal mede afhankelijk zijn van de uitkomsten van het overleg met de Provincie Limburg. Wezenlijk onderdeel van het beleid van Veldeke zal blijven: de inbreng van de 10 lokale Veldeke kringen die elk hun eigen variant van de Limburgse taal representeren en propageren.

Contactgegevens

Bezoekadres: Huis voor de Kunsten Limburg, Steegstraat 5, 6041 EA, Roermond
Correspondentieadres: Postbus 203, 6040 AE, Roermond
Fiscaal nummer: 812566725
E-mailadres: redactie@veldeke.net
Website: www.veldeke.net

Bestuur

Het Provinciaal bestuur van Veldeke Limburg bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Reg van Loo, voorzitter
  • Pieter Ebus, penningmeester
  • Thijs Peeters, secretaris
  • Bèr Brounts, lid
  • Peter Klein, lid
  • Mark Pluymaekers, lid

Beloningsbeleid

Veldeke Limburg is een 100% vrijwilligersorganisatie. Alle bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.

ANBI Formulier

Het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen kunt u hier inzien.

Jaarverslag

Het meest recente Jaarverslag over 2022 kunt u hier inzien.

Begroting

De financiële begroting van 2023 kunt u hier zien.
De meest recente begroting van 2024 kunt u hier zien.

Financieel verslag

Het Financieel Jaarverslag over 2021 kunt u hier inzien.
Het meest recente Financieel Jaarverslag over 2022 kunt u hier inzien.

AVG Verklaring

De AVG verklaring van het derde kwartaal 2022 kunt u hier inzien.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de mogelijkheden van voordelig schenken of nalaten aan onze vereniging, kunt u contact opnemen met onze penningmeester Pieter Ebus, e-mailadres: p.ebus@planet.nl