Krink Um Mamelis

(Völs)

’T is atwier e paar joar tseruk dat Veldeke “Um Mamelis” noa e paar joar i-jesjloffe, wier nuij leëve woat  i-jebloaze.

Dialektovvende
Mit dialektovvende mit jevarijierde en kwalitatieve projram woat reklaam jemaat veur ’t dialekt in d’r krink um Mamelis: Booches, Simpelveld, Julpe, Vols, Viele, Mesjele, Iëpe. Artieste wie Ruud Verhoeven, Paul van Loo, Los Catastrofos, Dyanne Sleijpen, Jos Meessen, Les Wiefkes, woare hoofdact, woa drum erum woat deklamiert en veurjeleëze in alle versjiedene dialekte. ’T woat in d’r dreejländerèk ooch uvver de jrens jekikke en tsezame mit de Belsje zie (Jummelesj, Montzen, Aubel) en de Duutsje zie (Oche) ‘nne dialektovvend jevuld. En dat zal zisjer noch e moal jedoa weëde.

Klosterbibliotheek Wittem
De buun woar en is de klosterbibliotheek i Wittem, ’n lokatie mit sjtiel en allure, woa de luu jeer hèn komme. De mitjliedertsaal is daan ooch mit en mit jesjteije.

Dialektmisse
In ’t kader va 90 joar Veldeke woate tswei dialektmisse oesjevuurt: va en mit jezank va Los Catastrofos en va en mit jezank en koferklank van de harmonie va Vols.

Literair-culinaire sjpatsierjank
Nevver de  dialektovvende, tswei moal ’t joar (19 april mit als hoofdact Ivo Rosbeek en 11 oktober mit “nachwuchs”)), sjteet ooch d’r literair-culinaire sjpatsierjank dursj ’t Heuvelland va noen aa jèddes joar op d’r projram (avaank oktober).  D’r sjpatsierjank weët umraamt mit troebadoerjezank, vertselsjer en veurdräasj en klèng lekkerbisse.

Joonk jeliert…. 
Tweët mit de kènger van de basissjoeële plat jeliert, jeleëze en deklamiert.

Cursus Sjriefwies
Ooch d’r cursus “sjriefwies” zal zisjer wier opnuij oop d’r projram sjtoa.

Missie
Zoe probiert “Um Mamelis” de dialekte in ’t Heuvelland oopreët tse hauwe.

Aamelde ken me ziesj beej:  leny.souren@ziggo.nl