Vunnefde moal Kirchroa jeet plat

1 September 2019

Op 1 tseptember jeet ’t Kirchröadsj Dialeksjpetakel werm los. Kirchroa jeet plat is e oeniekoem, e festival dat ziech jans an ’t plat wiedmet jeet óp 1 tseptember de sjtroase va Kirchroa werm völle. Sjrievere leëze vuur oes eje werk, toneelsjpillere sjpille in hön eje plat en moeziekere en artieste va bij ós erum losse van ziehc hure. Mar in de wieëtsjafte, restorangs, bucherjesjefter, in d’r HuB en jewis óp en rónk d’r Maat, zoejaar in d’r Roadszaal van ’t jemeendehoes sjpille ziech nog vöal mieë dinger aaf.

Kingerprojram

Wat dunkt uuch van d’r kingerprojram in d’r HuB: kinger van d’r deklamatsiejoeën va Veldeke drage vuur en sjrieve zelver jediechte ónger laitoeng van d’r Völzer sjriever Michael Reefs. In d’r klinge zaal van d’r HuB sjpille zoejaar 6 eenaktere, ónger angere ing Antwerpse verziejoeën van ’t Kirchröadsjer ‘t Wiefje! Ónger de moeziekere jieëft ’t e paar jans biezóngere. D’r öcher Dieter Kaspari sjpilt mit zieng band in de Orlando Passage. Punk/rockband Lei va Kaalhei lieët alvas hure wat ze mit hön 25-jöarieg joebeleum junt sjpille, mar óch Sneckers, Pratsjhoes en Viva la Vida sjpille jing valsje toeëne.

Sjriever oe sjans Limburg drage vuur oes eje werk. Oes Zitterd, Mastrich, Lankjraaf, Zumpelveld en natuurlieg oes Kirchroa, 24 im janse. De moeziek zoeë wie de sjrievere zunt verdeeld uvver 12 bune in bucherjesjefter, wieëtsjafte en restorangs in ’t tsentroem va Kirchroa. Nui dit joar is inne sjpatseerjank ónger laitoeng va natoersjpetsiejalis d’r Olaf Op den Kamp durch d’r Hambeusj, in ’t plat natuurlieg.

Platkrach en Zóndiegstsuupje

D’r quiz (Platkrach) in d’r roadszaal én de talkshow (Zóndiegstsuupje) bij A jenne sjlaagboom zunt dit joar jans bezónger. Bij die letste zalle én d’r burjemeester Petra Dassen-Housen va Kirchroa én d’r burjemeester va Beek Christine van Basten-Boddin (óch vuurzitsender va Veldeke) durch d’r Leon Jeurissen uvver hön plat oes-jevroagd weëde. De dialekmès um 11.00 oer mit d’r dechant Nevelstein is e vas óngerdeel va KJP woeëde. Dis moal verzörgt ’t fammillieëkoer olv d’r Marthy Heynen de moeziekaliesje bejlaitoeng.

Óp d’r Maat is d’r DJ Rainier d’r janse daag besjeftiegd mit Limburgse moeziek. In de kräompjer zalle dialekveraine, toneelveraine en de jemeende óp d’r infomaat sjtoa. Doanoa kunt d’r Sjun Lidjer Konkoer óp d’r kiosk, e óngerdeel woa al vöal jónk talent ing kans hat krèje. Jewinnere va de vurrieje moale zitse noe in de jury.

Oes vol brós mitzinge

Aagfjesjlaose weëd óp d’r Maat um 18.00 oer mit de Kirchröadsjer Sjpetsiejalietète Live, die moeziek en jezank van de allerieësjte Kirchröadsjer vasteloavendsplaat oes 1974 live zalle bringe. Dat weëd oes vol brós mitzinge mit de Crombacher olv d’r Marcel Jungen en e sjtel jouw zengere.

’t Dialeksjpektakel Kirchroa jeet plat is meujelieg jemaad durch ing subsidie van de jemeende Kirchroa an de Sjtieftoeng Rode Events en weëd jeplaand durch d’r Werkgroep Dialect mmv vöal veraine woabij d’r Wauwel, Excelsior en Dialekverain Kirchröadsjer Plat.

Wilt u meer weten over opzet en organisatie van Kirchroa jeet plat, neem aub contact op met Paul Weelen, 043-3262414.