Biografische informatie euver Paul Weelen

Mieng bucher in ‘t Kirchröadsj:

 • Tsoeker óp de miemele
 • D’r Moelejan
 • Tse sjun um woar tse zieë
 • Jing fiezematente vuur sjtoedente
 • Ing Miemel an d’r Biereboom
 • Sjunoas
 • ‘t Wiefje
 • Kirchroa, e bild van ing sjtad
 • Auwhoor
 • Duvel oes e dues-je
 • Miemelfiemel
 • Broamelezus en Miemelebitter
 • Portret va Kirchroa
 • Ins ing Miemel, ummer ing Miemel

Mieng bucher in ‘t Hollendsj:

 • Limburg bevrijd
 • Snoepvrouwtje
 • De droom van de minnezanger
 • Pionnenwerk
 • Mercuriustapes

Mie bóch in ‘t Mestreechs:

 • Koejong vaan Mestreech

Iech won d’r Veldekepries tswai moal en d’r Jo Hansenpries

Links: www.uitgeverijtic.nl en www.paulweelen.nl