Wae de jeug haef….

Veldeke krink Ech vuntj ’t van groat belang óm de jeug te (blieve) interessere väör ’t dialek.
Daoróm haef de krink in 2007 ’n Echter editie oetgegaeve van “Dien Eige Taal” väör de basissjoaljeug.
’t Is ’n hulpmiddel óm bie de jeug ’n positieve haojing te behaoje of sjus te kriege ten aanzeen van ’t twieëtalig zeen en natuurlik in ’t biezunjer mit betrèkking tót Limburgs-Nederlands. Väör de leerkrachte en aojers is ’t interessant ‘ns door te klikke nao www.limburgsedialecten.nl wo ónger de knóp “informatie veur óngerwiesinstèllinge” dao mieë äöver te laeze vèltj.Óm d’r väör te zörge det alle sjoale inne gemèndje dees beukskes zoewe kriege haef de gemèndje Ech-Zöstere dit projek extra gesubsidieerdj. Verder waerdje aan dit project de stimuleringspries 2007 vanne RABO-bank Echt e.o. toegekèndj.

Eder jaor organiseertj Veldeke krink Ech väör de basissjoaljeug declamatiewedstrieje.
Aan de sjoale waere gedichtebunjels oetgereik wo-oet väör te drage gedichte gekaoze kènne waere. Sjoner is ’t natuurlik es eige gemaakdje gedichte waere väörgedrage. Van de kènjer of hun aojers, opa of oma.
Op de meiste sjoale vènje interne väörwedstrieje plaats. De bèste per laeftiedsgroep kómme den nao de finales in Ech en Zöstere. De wènnieërs daovan gaon nao de Limburgse kampioensjappe. Al hieël get kieëre höbbe kènjer oet de gemèndje Ech-Zöstere dao hoage ouge gegoadj.