Insjrieve Sjun Lidjer Konkoer Kirchoa jeet Plat

Op 10 september organisere vier Kirchroa jeet plat, e dialekevenement óp en rónk d’r Maat i Kirchroa.

Óngerdeel doavan is d’r Sjun Lidjer Konkoer, woa jidderinne deë wal ins e lidje in ‘t plat sjrieft (ejaal woavandan) aa mit kan doeë. Mit eje live begeleiding. Jinne vasteloavend en jing sjtiemoengsmoeziek.

D’r pries is: ing ópname (jratis en vuur nuus) bij Marlstone.

Tusje 17.00 en 18.00 oer óp d’r Maat i Kirchroa. Has te misjien zin um mit tse doeë? Effe aamelde mit e mailtje noa paul@uitgeverijtic.nl