Koeltoerèlle sjpatzierjank en dialect-ovvend van Veldeke Um Mamelis

Koeltoerèlle sjpatzierjank

Veldekekrink “Um Mamelis”orjaniziert op zoondaach d’r 7 oktober wier ‘nne koeltoerèlle sjpatsierjank. Noa tswei zier jelonge sjpatsierjeng i 2016 en 17 weëdt dismoal sjpatsiert in ’t Jöaldal tusje Partij en Mèsjele. Weiter weëde versjiedene bezonder plaatsje i Mèsjele noader erkliert. Pauzeplaatsj is ’t vruijer klooster an d’r Hilleshagerweisj i Mèsjele. Natuurlesj zunt ooch dis joar ongerweësj versjiedene koeltoerèl momente jeplaant. Tsentraal doabeej sjteet ’t Limburgs dialect, dat i kote jesjiesjte, kote vertsèl övver de jebäude die vuur jeije komme en i jezaank (pauzeplaatsj), de hoopsrol sjpeëlt. Ooch jift ‘t ongerweësj wier ’n wienpreuverij, verzörsjt dursj d’r Wim Gloerich.   Sjtartplaatsj is wier d’r jank beej de resepsie van ’t klooster in Wittem. Doa krieje de deelnemmer e krintebrudsje en ‘ne appel mit veur ongerweësj. ’T ken jesjtart weëde op dreej versjiedene tsiete: 10.00, 11.15 en 12.30 oer. Kuiste 6,50 Euro, incl. oesjebreide routebesjrievoeng, kaffie/tieë en vlaam op de pauzeplaatsj, de wienpreuverij en versjiedene veurdreësj. Amelde: Jef Brauers 043-8513101 of jbrauers@ziggo.nl.

Dialect-ovvend

D’r noajoarsovvend van d’r Veldekekrink “Um Mamelis” weëdt dis joar jehauwe op mietwoch d’r 10 oktober, zoewie de letste joare broech, in die woenderbaar locatie de kloosterbibliotheek i Wittem. Op d’r projram sjtunt ooch dismoal wier kote jesjiesjte en jediesjte en vazelfsjpreisjend moeziek. Veur dat letste is jekoaze veur ‘n joerendlieje solistin die mit versjiedene tsoate moeziek at opvallend va ziesj hure deet, Janneke Meessen. Hèt zèngt i versjiedene bands en treënt mit veul erfolsj op i binne- en boeseland. Ooch is hèt vaste mitwèrkende an d’r projram “Alles geit plat”, woa tsaal va Limburgse artieste bekande nommere oes de popmoeziek in ’t plat zènge. Op dizze Veldeke-ovvend zèngt ’t Janneke natuurlesj in ’t Limburgs dialect en op d’r projram sjtunt onger angere ooch e paar bekande nommere va zienge pap, troubadour Jos Meessen. Weiter weëde natuurlesj weërend dizze ovvend wier jesjiesjte en jediesjte op de buun braat. Dismoal dörsj d’r Jan Haselier (joa…d’r zoon va..) in ’t plat va Kirchroa en ‘t Bep Mergelsberg in ’t plat va Noorbeek. Zoewie ömmer..mit aaf en tsouw ’n troan en aaf en tsouw ‘ne laach. Koot en jood, ’t weëdt wier ‘ne jemuutlieje top-veldeke-ovvend. Va 20.00 oer , entree 7,50 Euro. Käätsjer tse besjtelle beej d’r Jef Brauers 043-8513101 of jbrauers@ziggo.nl