Mestreechse lès via WhatsApp

In Mestreechse WhatsApp-kring deit al ‘n tiedsje ‘n hilarisch fèlmke de runde boe-in iemes weegwies weurt gemaak in de klaankriekdom vaan de Mestreechter taol.

Veer höbbe neet kinne achterhole wee de makers vaan dat fèlmke zien meh veer numme aon tot ze gei bezwoer detege höbbe es dat ouch via Veldeke verspreid weurt. Es dao ‘ne Mestreechse Oscar veur bèste script zouw bestoon, kaom dit fèlmke zeker in aonmèrking.