Nuie single van d’r Paul Weële: alles wat iech wil

Um zie 40-jöarieg artiestejoebelejoem tse viere hat d’r Paul Weële inne nuie single oesbraad: Alles wat iech wil. D’r Kirchröadsjer zenger bejon mit Weerwaas in de 80-er joare. Doe woeëte nog richtieje singles, EP’s en LP’s jemaad. Mit Jrus oes Kirchroa en Kinger van ’t vrugjoar zats heë jroeëse sjtep mit zieng moeziekaliesje vrung in de moeziekwelt, zicher óch noadat Falderalda Leures-je en vöal anger vasteloavendssjlajere d’r jroep bekankd maachete.

500 lidjer via de website

Mit anger jroepe wie Ramsj en Oes de Ef maachet heë duudlieg dat e vuurneemlieg popmoeziek wool maache of loestermoeziek. Noa e paar erfolge bij L1 in d’r Limbo top 10, zoeng tsing joar jeleie mit Zommer in diene kop en Kans te miech vertselle maachet d’r computer ezoeng jroeëse enderoeng in de maneer va moeziekmaache dat d’r Paul besjlisset via ziene website www.paulweelen.nl  zieng moeziek oes tse bringe. Dat deet e noen jenauw tsing joar. Doa hant alzo zoeng 500 lidjer via de site e poebliekoem jevónge.

In de studio

In 2018 jong heë werm e paar lidjer bij Marlstone ópneëme mit richtieje moeziekere. ’t Ieësjte lidje woar Tsezame oes d’r musical Sjies in de bóks. ’t Lidje woeët ópjenoame mit o.a. ’t Beppie Kraft, d’r Jack Vinders, d’r Enzo Kok en d’r Martin Hurkens en koam bis ing vunnefde plaatsj in d’r Limbo top 10. ’t Woar nit alling ing perfekte detsemberplaat, mar óch ing uvver de bevrijding, den d’r musical jeet uvver de evacuatie va Kirchroa in 1944. Ziene nieëkste single woar de zommerplaat Iech kan ’t nit jeleuve, dat zoejaar e paar mond in d’r Limbo top 10 sjtong.

Nuie single

Noe alzo inne jazzy nommer Alles wat iech wil uvver leefde en jemuutliegheet mit inne bezónger poëtiesje teks. D’r Bart-Jan Bartholomeus maachet werm inne sjunne clip en d’r Luiz Oliveira zörjet vuur ing sjun CD-hoes. Hie d’r link noa YouTube. Vuurleufieg maat d’r Paul Weële nog jinne sjloes. Doa kómme nog e paar hónged lidjer óp de site tse sjtoa en weë wees kunt óch aaf en tsouw inne richtieje single.

Vuur vroage, bel jevelles mit d’r Paul Weële óp 043-3262414 of kiek óp www.paulweelen.nl.