Ós Moddersjproach, Veldeke Krink Um Mamelis presentiert e nui boch

Op zoondeg d’r 22ste oktober, vóng ‘n nui activiteit van d’r Veldeke Krink ‘Um Mamelis’ plaatsj: de presentatioeën van e nui en hieël bezonger bóch. E klasse initiatief van d’r Peter Klein, d’r Juus Erven, d’r Hans Geerkens en d’r Jo en ‘t Christel Kern hat d’rveur jezörgd dat d’r nieëkste zoondeg ‘t bóch ‘Ós moddersjproach’ weëdt gepresentierd.

In dat bóch weëde de hollendsje wöad vertaald in de dialecte van de dörper oes de jemèngde Vols: Viele, Lemieësj en natuurliech Vols zelf. ‘T is e woenderbaar bóch woade, e ideaal jesjenk veur de fesdaach! ‘T bóch, tsezame mit de CD die doabeej jehuurt, kost mer 15 euro. Informatie op de poster: Ós Moddersjrpoach