Sjrieverspodium: Antoon Brouns (Klumme)

Oma watte nasie

Dit is ‘t verhaol uuever ein kat van vreuger die 9 lieëves houw. D’r naam houw se krieëge umdat ze ein zjwatte naas houw ómgaeve dörg wit. Zoeë waor die naas kinmèrkend vur häör. Van dat zjwat is later de zj voetgevalle. Wie en wienieë oma d’r vuuer is gezat, vertèl ich later in ’t verhaol.

V’r houwe heim ein klein sjuur en eine huijzölder. Dao lepe muus. Väöl muus makde ’t neet nao de achterkuueke of de kuueke want Wattie Nasie kós die hieël good vange. ’t Is vuuerkómme dat ze mit zjwatte puuet nao binne kaom. Da houw ze ein moes achternao gezaete in de kaole. Went ze nao boete wool da góng ze vuuer de duuer sjtao te wachte pös dat t’r eine aa-kaom dae die aope makde. Went ze waer trük nao binne wool en d’r sjting gein duuer aope da sjaof ze mit ein van de puuet langs de duuer, klopde drop of ze kretsde mit de naegel.

In de kamer houw ze eine eige sjtool  óm i te liegke. Wool eine van ós in dae sjtool gao zitte da pakde vieër häör op, wat ze priema vóng umdat ze wós dat ze daonao bie daeginnige op d’r sjaot moch liegke. Dat ze ’t da nao d’r zin houw woeërt duudelig dörg zach te gao róngke.

’t Passeerde dat ze ei paar daag (en nachte) voet waor en went ze daonao trük kaom mit kaal plekke i de vach da wóste v’r genóg. Da waor ze gedèk. Nao ’n waek of 4 waor dat te zieë. Went ze moos jungele zóg ze zich toezjoer ein ruijigge plaatsj örges in de sjuur. Jeker kieër kreeg ze 3 of 4 jónge. Umdat dit dèkke en jungele zich 3 kieër in ’t jaor aafsjpieëlde kuste v’r waal ins mit te väöl katte kómme te zitte. Óm muus te vange waore die neet nuuedig want dat kós Watte Nasie allein wat ze dèks zat leet zieë dörg mit ein moes in de moel de kuueke i te kómme. Zoeë va: ‘Höb d’r ’t gezieë?’

Uvver de jaore waore dat gans get miemkes die d’r bie kaome. Gelökkig kuste v’r ze good kwiet. Dao woeërte v’r bie “gehólpe” dörg dat v’r woeënde aan d’r riekswaeg va Valkeberg nao Haele en auch al waor ’t in dae tied neet zoeë drök wie huujsterdaag d’r voeërte genóg autoos die d’r vuuer zörgde óm ’t aantal katte “op peil” te houwte. V’r höbbe al die doeëd gevare katte in d’r koeëlef bie d’r paereboum begrave.

Watte Nasie zelf, dat waor ein loeës priej. Die leet neet uvver zich vare. Die wós verdómd good wie ze de sjtraot moos uvversjtaeke. Ze kieëk ieësj nao links, da nao rechs en obbenuuts nao links vuuerdat ze d’r waeg op gٕóng! Zoeë is ze auwt woeëre en väöl kieër oma en oeroma. Waeges häöre auwer en ’t al dèkser oma zieë is aan häöre naam oma toegevoog en hoosj ze va doew aaf Oma en vol-oet Oma Watte Nasie. Ze gedroog zich auch es katte-oma. Went ze ’t neet èns waor mit wie ein van häör döchtisj de miemkes behandelde, da krege die ein vaeg óm de oeëre mit ein van häör puuet.

Dat t’r noe uvver häör woeërt gekald es oma, hat ein sjpassig vuuerval opgelieëverd. Ein van de zjwägese waor mit häör oma op bezeuk. Jeekerènne zoot in de kamer en de duuer nao de kuueke waor toew. In de kuueke sjting de kouwsjóttel op d’r dösj. ’t Waor bekind dat Oma Wattie Nasie gaer op de taofel sjpróng en doew zag ós mam de historiesse wuuerd: ‘V’r mótte waal die oma in de gate houwte”. Woe-óp de echte oma zich versjrók, häör kleinkind aa-sjteet en zag: ‘Woeëróm mótte die mich in de gate houwte?’

Wat auch waerd is óm te zègke is dat eine van mien breursj ei toneelsjtök hat bewèrk woeë ein kat i vuuerkaom en dat sjtök d’r naam hat gegaeve van OMA WATTE NASIE EN ’T PIETEMENNEKE. Dat sjtök is dörg ’t Ranzels Amatäör Toneel (RAT) in 2008 vief kieër gesjpieëld.

Oetèntelig is Oma Watte Nasie 21 jaor woeërde. En d’r raod ’t al, begrave bie d’r paereboum.

Uvverdingking

‘t Is i Zuid-Limburg woeë ich bi gebaore
In e dörp óm genau te zieë
Verbrach höb ich dao gans get jaore
‘t Hoes va doew dat is neet mieë

Al vreug höb ich ‘t auwisjhoes verlaote
Óm nimme trük te kómme
Väöl va de welt gezieë; väöl mitgemak
En väöl indrökke mit heivisj genómme

Meh waor ‘t ‘t allenej waerd?
‘t Bezej kump ieësj later in ‘t laeve
Esse haos aan dien ing sjteis
En dich noch maer innige jaore zunt gegaeve

Aa ‘Hej ich maer’ höpse da nieëmes
Lègk dich d’r maer bie neer
Geneet noch va de res va die laeve
En drink dich dèkser e glaeske beer

2 Limericks

Dao waor ins eine auwere man oet Sjenne
Dae leep gans allein nao de Ardenne
Wie me häöm vróg wat hae zich daobie hej gedach
Kieëk hae semlich kuuketig en zag:
Mit miene auwer kin ich dat sjtök ech nimme renne

Ei klei maedje oet G’n Hoes
Zoot sjmörges in de kuueke in zien nüj bloes
Opins eine kaek en d’r tieë góng uvver häöm haer
Kaom d’r hieëmel ómlaeg of goof ’t ónwaer?
Nae, ’t waor bloos ein klein moes

Vreuger

Vreuger hejse es kind väöl te óntdèkke
Doew waor ’t neet wie ’t hüjsterdaag is
Gei internet woeë se al kós opzeuke
Meh dat waor in daen tied gaar gei gemis
Auch mit ’t sjpieële góng ‘t t’r angisj aa toe
Väöl nuedig houwe vieër dao neet bie
’n Reip en eine kül, get tieëne tek en ein touw
Eine pielebaog waor zoeë gemak en wie
In d’r zoeëmer went de bössele igge veld sjtónge
Kroope v’r dèks ónger de miete en waore versjaole
Sóms sjpieëlde v’r “verpleegster” of “dokter”
Ja, me moos toch örges de kinnis vadaan haole!

Wejjere aan ‘t Bösjveldje

In ei ieëder verhaol höb ich ’t gat uvver d’r Sjalebösj. Went me dao baove sjteit en neet d’r kant va Klumme opkiek mae nao Haele en Kèrkrao, da hat me ei wiet en sjoeën oetzich.Wie de koele nog waore zoog me de sjteinberg good liegke. Op de auw foto is dat jaomer genóg neet hieël good te zieë. Dat paad op de foto woeë die twieë maedjes loupe heisj ’t Bösjveldje.

Dat waor ei paad vuuer de boere óm bie ’t land te kómme. Meh dat woeërt auch benots óm va Termaar nao Kraubich te loupe. Wat ich nog weit is dat aan ’t begin links get koeëleve loge, woeë greunte en èrpel woeërte gezat. Eine van mien nónkes houw dao eine koeëlef. Later is dat sjtök aan eine boer verkoch. Op de leng naeve ’t Bösjveldje wis doedertied mieëst kaore, gaesj en  tèrf.

Went in d’r naozoeëmer de vröchte waore iggehaold da bleef ei sjtoppeleveld uvver. Umdat me hoeëg sjting en d’r wind vrie kós wejje in de richting va Haele waor dat sjtoppeleveld (rechs op de foto) iedejaal óm te wejjere. Dae wejjer makde v’r zelf. Mit dun vlegertouw makde v’r twiëe letjes aa-ei in e krüts. Daonao woeërt ’t papier op ’t freem gevouwe en aan d’r achterkant aan de letjes vasgemak. Ieësj waor dat gezèttepapier meh later kós me sjpesiejaal wejjerpapier gelle. D’r sjtats waor hieël belangriek want dae zörgde d’r vuuer dat d’r wejjer neet wie eine gek góng rónddrieëne, meh sjtabiel in de lóch bleef. Dae sjtats moch neet te lich zieë en besjtóng oet ei langk dun touw mit dao-aa ein riej va in-ei geknoevelde diekke pröp (gezètte)papier mèh dèkser notsde v’r sjtoppele vur ’t gewich en trokke die oet genaerd.

Went d’r wejjer vaerdig waor, waor ’t wachte op gówwe en genóg wind. Waeges de hoeëge liegking va Termaar en dat d’r wind mieëst oet ’t Weste wejt waor dat neet ech e probleem. Bie ’t oplaote houw me aeve hulp nuuedig óm d’r wejjer in de heng ómhoeëg te houwte en los te laote op ’t moment dat t’r gerend moos waere óm d’r wind d’r ónge te kriege. Went me allein waor da zat me d’r wejjer örges rech-op igge veld, houpend dat hae neet óm zouw valle. Entelig in de lóch waor ’t ein kwestie va trèkke aa en laote gao van ’t touw. Ummer ei kletsjke mieë touw pös d’r wejjer vas i g’n lóch sjting.

’t Kaom vuuer dat me heivisj moos gao óm te aete. ’t Touw woeërt da aan eine paol vasgemak. Mit dae wejjer gebuuerde wier nieks, esse maer hoeëg genóg in de lóch sjting. Saoves i-haole dat goof waal ins ei probleem. Dao sjteit semlich get krach op zoeë-eine wejjer! Zikker bie helle wind. Mit ’t touw in de heng leep me ’t riesieko óm mitgetrokke te waere. Daorum bleef ’t touw vas óm d’r paol en woeërt ‘t lansem opgerold. Dèk waor eine man te wieënig en móste twieë man trèkke.  Auch is ós waal ins eine wejjer voetgewejd, mit touw en al. Voet, versjwoende, op Haele aa!

Op ein anger meneer kus me auch eine wejjer kwiet rake. ’t Papier moch neet naat waere. Went ’t aaprensje makde óm te gao raegene moos d’r wejjer waere iggehaold. Es dae hoeëg sjting waore v’r neet ummer op tied. ’t Is gepasseerd dat ei dónderwaer zoeë sjnel kaom opzètte dat v’r te laat waore en nao de büj bloos nog get touw uvver waor. En de hötjes mit eine verraegende sjtats örges in de buim wierop hónge.

Da woeërt obbenuuts ei krüts gemak en zich get auw gezètte gepak of d’r Sjalebösj aaf nao d’r winkel op Klumme gegange óm wejjerpapier te haole en eine nüjje wejjer gemak.

2 Limericks

Dao waor ins ein vrouw oet Eyserheij
Die leep in ein aafgezadde weij
Ze bökde zich nao blujjende klieë
D’r sjteer houw ze èvvel neet gezieë
En zoeë loog ze aeve later mit de naas in d’r kleij

Dao waor ins ei jóngk köppelke oet Kölle
Dat zoot in ei heuksjke te fispernölle
De mam kaom langs, zoog dat gedoeks
En zag mit in häör sjtum semlich get joeks
Went ich maer neet uvver 9 maond eine bebie huuer brölle

Wie d’r tied vergeit

Dao leep e maeteke wie e lemke in de weij
Zie röksjke wapperend in d’r wind
‘t Lieëk zoeë riep wie ein gelpsj sjtök vleisj
Meh ’t waor noch maer e kind

Hae leep nao häöm; de erm oetgesjtaoke
Nog aeve,  nog aeve, hae waor d’r bauw
Doe woeërt hae wakker en kieëk naeve zich
Dat maeteke va doew waor noe ein auw vrouw

2 Limericks

Dao waor ins ein vrouw oet Blieërik
Die houw al daag achterei d’r hik
Ze góng op bezeuk bie ein vrouw i Postert
Die goof häör ei pötje gaele mosterd
’t Notsde nieëmes en ze hat zich auch nog is versjlik

Dao waor ins eine jóng oet Banholt
Dae pisde op eine sjtroumkabel va 10.000 Volt
Dat hej hae baeter neet kinne doeë en mótte laote
Want sjtroum geit dörg water; dao kinse dich op verlaote
Noe liegk hae in ei hospetaalbèd opgerold

D’r Sjalebösj

Aan ’t ing va Termaar aa d’r Klummisje kant dao liegk d’r Sjalebösj. Va baove op d’r Sjalebösj hat me ei good zich op de kèrk en de Sjröb. Me geit ieësj nao ónge en daonao wèr nao baove óm aan ’t ing aan ’t kèrkeveldje bie de sjoeël te kómme. Vur kinger die vreuger nao de sjoeël lepe, in d’r tied wie de auw foto hie ónge is gemak, waor dat d’r waeg nao de sjoeël.

Wie v’r op Termaar woeënde lepe mien gesjwiester en ich dae waeg, jekere daag. Auch op zóndig, mèh da neet nao de sjoeël meh nao de kèrk. Berg aaf, berg op en trük wèr ’t zelfde, berg aaf berg op. Auch al móste vieër ei sjtök loupe óm in de sjoeël te kómme dat waor nog nieks vergelieëke mit ós mam. Die moos gans va Ranzel kómme! Want doew waor d’r nog gein sjoeël in dat dörp. In ózze sjoeëltied waor dao óngerwiel d’r waal ein.

D’r Sjalebösj is semlich sjtiel en hat waal get voet va d’r Kauberg i Valkeberg. Vuueral dat lètste sjtök, dae lètste hoebbel mit ein sjtieging va bauw 20% is gemein en veulse in de kuute. Hae is zoeë sjtiel dat dae allewiel is aafgesjlaote v’r alle verkieër. Dao waor vreuger nog geine kal va, mèh vuuer me baove waor moos me va d’r fiets aaf. En auch al maog me hüjsterdaag allein nog te voot, dao trèkke zich neet  väöl lüj op fietse of brómmerte get va-aa. Angerhauve kielomieëter ómvare is waal hieël väöl. Geit me ómlieëg zörg d’r da maer vuuer óm good i de remme te kniepe. En obbisj. Wentse geine reesfiets höbs da leij diene fiets maer. Dae hoebbel haolse neet!

Swintisj went t’r sjnieë loog nómme v’r dèkser de sjleij en glietsjde v’r nao ónge. Óngevieërlig waor dat neet want me kreeg ein behuuerligge vaart en d’r zitte ei paar drieë in d’ r waeg. Mesjien neet hieël sjerp, meh went me ein vaart houw da moos me toch oppasse. Good sjtuure mit de veut da kaom me die drieë waal dörg. Auch woeërt t’r nao ónge gekejd. Bie vieësj gevalle sjnieë waor dat nog neet zoeë gevieërlig meh went d’r sjnieë waor verangerd in ein iesbaan, da moos me richtig oppasse! D’r is minnig eine oet d’r drieë gevlaoge. Meh wat ich mich kin herinnere zunt t’r noeëts erge óngelökke gebuuerd of is eine ónge in d’r tankeldraod terech kómme.

‘t Kaom vuuer dat ‘t zoeë glets waor datter nimme normaal kós waere geloupe. Vieër kinger vónge dat neet hieël erg, meh de auwere waal. Dat waor vur hun d’r waeg nao Klumme, loupend of mit d’r fiets. In of op d’r sjnieë mit d’r fiets kós me al gans vergaete. Da moos me ómvare uvver ’t Sjträötje. Loupend góng auch neet mieë. Da leep me ei groeët riesieko óm oet te glietsje en da op de vot nao ónge te roetsje. Alzoeë, moos me baove langs.

Dat beteikende dat me dörg g’n veld moos en bouw ónge vurzichtig d’r graaf aaf. Dao vörmde zich lansem ein saort trap en mit ein hand aa de hègk leet ’t zich doeë. Èvvel kint me zich i-dingke dat de auwer lüj froeë waore es d’r winter vurbie waor of went  ’t houw gedoeëjd.

Uvverigges sjtinge aan d’r kant ei paar sjlieëkrieëke sjtruuk. Die waore semlich zoer, meh good te aete es ‘t in november gevraore houw.

De kèrk va Klumme

Baove al sjtik ze oet, de kèrk va Klumme
’t Ungisjte sjtök dörg de Romeine geboewd
Krek of die gesjiechte wèr baove kump
Went de klokke waere geloewd

Va wiet errum züt me ze liegke
Wie ze dao baove op dae berg sjteit
Ins eine Romeinse wachtaore
En noe trump se de lüj besjeid

Kat

Kat, dat meus me zieë
Wat ei laeveke of 9 hej me da
Af en toe ein moes vange
En dao wuert ze da semlich meug va

Dus geit ze zich dao lègke in de zón
Of went ’t raegent örges druueg en besjöt
Woeë ze krungelend va plezeer begint te rónke
Of zich wusj auch al is ze neet nöt

Wilt ze get aete, da geuf ze köpkes
’t Is häör egaal bie wae dat wieër
Went d’r bak maer mit voor gevöld wuuert
Obbenuuts en obbenuuts, kieër op kieër

Ei laeve wie god in Frangkriek
Wat wilt me nog mieë?
Me zouw nog sjloes op zoeën priej waere
Kat, dat meus me zieë!

2 Limericks

Kiek ze gao die maedjes oet Griezegröbbe
Die hieël goot weite dat ze väöl sjans höbbe
Ze zunt vruntelik, leef en zeut
Meh loup ze neet vur de veut
Want da kint ‘t behuerlig sjtöbbe

Dao waor ins eine auwere hieër oet Sjlinnich
Dae vróg zich aaf: Wat of wae bin ich?’
Hae toeffelde langs eine sjpegel en kieëk drop
Wat hae zoog waor eine verwaerde kop
Aha, zagge, noe kin ich mich!

Wie Klumme nog Klumme waor

Wie Klumme nog Klumme waor
Dörp woeë ich bi gebaore
Pös 1982 ein eige gemeinte
Danao is de zelfsjtendigheid verlaore
Doew woeërt Klumme vur Voelender
Wat ieësj Ranzel vur Klumme waor
Ei gehuch behuuerend bie ein anger plaatsj
Nieks mieë, nieks wieënigger, dat is klaor

Wie Klumme nog Klumme waor
En me ummer van alle kent d’r berg op mós
Besjtóng ’t in 1968 doezend jaor
Zoeë wiet es me dat op sjrif trük vinge kós
Want Klumme besjteit al gans get jaore langer
Al in d’r tied va de Romeine zoeë gezag
Eine wachtaore baove op d’r berg is doew geboewd
En eine waeg, d’r Via Belgica, woeërt aa-gelag

Wie Klumme nimme Klumme waor
En ‘t ophoeërt ein eige gemeinte te zieë
Zunt mieë wie 40 jaor saer vergange
En boete de auwere wèt gènne dat mieë
Auch al is Klumme nimme zelfsjtendig
’t Hej sjlechter aaf kinne drieë of gao
Meh ei dingk zal me ’t dörp noeëts aafpakke
En dat is zien zieël; die bliet besjtao!

4 Limericks

Ei maeteke oet Bliejerheij
Leep berves in ein weij
’t Houw de flatte neet gezieë
Die versjtaoke loge in de klieë
En zoeë trapde ’t in die nötte broen breij

Dao is eine bowlingman oet Teigele
Dae waor zich toezjoer aan ’t vreigele
Pös de lüj häöm vroge daomit op te huuere
Hae lieët dat auch nimme gebuuere
Mèh is zich noe aan ‘t ensjelle bie ‘t keigele

Dao waor ins ein gezadde vrouw oet Rott
Die houw ein semlich diekke vot
En auch al hoeërt ze dat oet minnige kaele
Dat kós häör geine vots sjaele
Ze zat zich en krak: wèr eine sjtool kapot

Dao woeënde ins eine kluuzenaer in de Sjprung
Dae houw waal nuuege hung
Op zieëkere daag houwe die nieks mieë te vraete
En doe höbbe ze dae kluuzenaer maer opgaete
Of hae noe nao d’r hieëmel gung?

Huuvele op d’r sjoeëlplej

Zoeë wie d’r sezoene zunt zoeë waor dat auch mit sjpieële vreuger. Went d’r winter vurbie waor en ’t nao de Paosje leep woeërte de huuve oetgehaold. Dat hófde noeëts eine te zègke. Dat gebuerde vazelf.

D’r zunt versjillende meneere óm te huuvele. Zoeë höbse “kuulke sjtoekke”. Meh op Klumme op d’r plej van de jóngessjoeël woeërt gespieëld mit ei pötje. Ei sjtök van d’r plej woeërt aafgezat es veld. Eine roewwe sjtein woeërt oetgezóg dae gesjik waor óm huuve op te lègke. Mieëstal dege zoeën 5 jónge mit umdat d’r neet mieë huuve vas op d’r sjtein kóste liegke (in klein kuulkes of sjäöre).

Aan ´t begin van ´t sjpel lag jeekerènne ein huuf i op d´r inlègksjtein. Dae waor achter igge veld semlich wiet van d’r beginlein. Dat waor umdat eine neet metein de huuve oet ‘t pötje kós sjeete. Of teminste dat ’t mujjelik waor dat te doeë. Want óm huuve te winne mós me die van d’r sjtein aaf sjeete. Went dat lökde moch me nog is. Dat voetsjeete lieëk mekkelig meh waor dat neet umdat d’r grónd neet egaal waor meh hoebbelig. ’t Waor alzoeë mieë ein kwestie van good kinne richte want went me uuever de sjtein sjaot dan kus de huuf alle kent opgao.

Naeve de iggelagde huuf houw me ein sjeethuuf. Dèkser waor dat ein get grótter of zjwaorder huuf (later sóms eine koeëgel). Die hoebbelde wieënigger. Me moos zoeë kort meugelig bie ´t pötje zieë te kómme en tiggeliekertied oplètte dasse neet aafgesjaote woeësj. Went eine angere sjpieëler in zien buert dien huuf rakde dan waosje aaf en kósse dat pötje nimme mitdao en doe waosj neet allein dien iggelagde huuf kwiet meh auch de huuf of huuve die se al oet ´t pötje houws gesjaote. Ein grótter sjeethuuf waor neet ummer ein vuerdeil.

Boete de leine moch neet. Deeg me dat ekspres da waor me aaf en moos alle gewónne huuve truuk in ´t pötje lègke. Me kint zich vuersjtaelle dat es me al 4 huuve hòw gewónne en d’r noch 1 in ’t pötje loog me gei riesieko wool loupe óm aafgesjaote te waere en die 4 huuve te mótte aafgaeve. Góng me per óngelök oet da waor me neet aaf en moos me in zien volgende buert op de plaatsj woeë me oetgóng i-sjeete. De trük waor óm dat zoeë te doeë dat me op ’t pötje sjaot of op ein anger huuf, misde en toevallig oet góng. Dat lökde neet ummer! Wae de laetste huuf oet ’t pötje sjaot moch ’t volgende sjpel es ieësjte beginne. Dat waor ei vuerdeil.

Me moos hendig zieë en takties. Aone te sjtense tunk mich dat ik ’t allebeij waor. Ich góng mit ein paar huuve in d’r bül nao de sjoeël en hopde da mit eine vollere waer heivisj te gao. Dèkser góng ich aone huuve en kaom toch mit huuve heim. Da lieënde ich t’r e paar en wón d’r genóg óm die truuk te gaeve en uuever te houwte. Dat lieëne waor uvverigges normaal want ich lieënde auch oet aan angere. Went me verloeërt da moos me d’r volgende daag de gelieënde en de verlaore mitbringe óm aaf te gaeve.

’t Gebuuerde gereigeld dat ik tössje de middig neet heivisj góng óm te aete, meh op d’r sjieëlplej bleef ómdat t’r ummer waal jónge waore die zoeë wie zoeë neet heivisj gónge meh uueverbleve en wole huuvele.

4 Limmericks

Dao waor ins eine jóng oet Kieër
Op Rolduc vuuer preester in de lieër
Pös dat hae igge veld e maedje bössele zoog binge
En häöm de auge aope ginge
Doew waor ’t gedao mit d’r kristelieër

‘t Geuf ei klein dörp dat heisj Geweusterao
Dao kaomse vreuger allein went se mit de brónk mit moos gao
Want dao woeënde weuste kaels mit piele en baoge
En esse ’t neet gelöfs of dingks dat is gelaoge
Dan vreug se ’t bie d’r Mike Schloesser maer nao

Dao waor ins ein auwer vrouw oet Staeveswieërt
Die waor ’t loensje nog neet verlieërd
Meh wie eine man zag: ich höp in dich waal zin
Doe hoof se gauw d’r pin drin
En saer hat se nörges mieë nao gebieërd

Dao waor ins ei maedje oet Terbliet
Dat kroeëp vreuger dèkser ónger ein miet
Op zieëkere daag kaom ziene vriejer d’r bie
Doew zag het: gei gefriemmel hie
Meh saoves allein in d’r bag houw ‘t sjpiet

Jóngkheid

Es ich trük dingk aan mien kingerjaore
Ruuk ich nog ‘t kaore en ‘t kaaf
Zieë ich mich waer loupe nao de sjoeël
Sjmörges d’r berg op en sjmiddis waer aaf

Kledderde ich in appele en kieësjebuim
Die doedertied hoeëg sjtinge
‘t Gelök van ‘t kind dat ich waor
Zal ich dat oeëts nog ins vinge?

3 Limericks

Ei Limburgs köppelke in Den Haag
Woeënde dao behuerlig oet d’r sjlaag
Ze voeëlte zich kómpleet gesjtrand
En verhoesde trük nao ’t Limburgse land
Noe höbbe ze geine krungel mieë in d’r maag

Dao woar ins eine jóng oet Brach
Dae hòw zich get bedach
Óm aa ei maedje te kómme
Meh wie hae dao sjting mit ziene wösj blómme
Houw ’t al eine vriejer, zoeë wie het zag

Dao waor ins ei maedje va Ge Moeësj
Dat houw d’r ganse tied doeësj
Doew leep ’t eine jóng taege ’t lief
Dae zag: ‘Doe höpse nimme alle vief ‘
En noe zoeg ’t d’r ganse daag op eine knoeësj

D’r Baneberg

D’r Baneberg dat waor mien plek
Es jóng zoot ich dao in d’r graaf
En kieëk va baove nao de treins
Op zieëkere aafsjtand van ’t sjpaor aaf

Umdat ich dao dèkser zoot
Kóste sómmigge masjieniste mich
Ze tuudde went ze vurbie voeërte
Ich wingkde nao ze pös oet ’t zich

Get wier op waor de sjtaasje Klumme-Ranzel
Gelaege in e daal mit Termaar aa d’r baovekant
Die waor vuer mich doew al in 1965
De sjoeënste sjtaasje va gans Nederland

Vuerjaor

D’r winter kint neet flot genóg vurbie gao
Ich fruij mich op ‘t vreugjaor
De sjnieëklöksjkes sjtaeke oet de aerd
Mie gemood is nimme zoeë zjwaor

Gries waer en duuster waere verdrieëve
Waere vervange dörg daagleech en zón
De knüp aa de buim waere wakker
En vuer plante en deere is t’r wèr ein laevesbrón

De natuur sjteit op sjpringe
Voet mit dae winter mit kouw en sjnieë
Lüj die dat wille zeuke zich dat maer op
Meh vur mich maog ’t ummer vuerjaor zieë

3 Limericks

Dao waor ins eine jóng oet Toeër
Dae hoeërt maer aan ein oeër
Meh de lüj óm häöm haer wóste van nieks
Want hae waor hieël gewieks
En zingk zoeëgaar mit in e koeër

Dao geuf ‘t ein vrouw oet Sjin
Die hat ein doebbel kin
Ze lach dat voet mit eine griemel op ’t gezich
En zaet: ‘Dat zègk ich dich:
Es ich maer gelökkig bin’

Wae kint dat maedje op Klumme
Dat zoeë gaer góng zjwumme?
‘t Houw zie badpak heim laote hange
Doew is ‘t bloeët ’t water i-gegange
Hej me dat toch op film kinne opnumme!