‘t Jaor roond

Kaersjwunsj (Samegestèld door Els Diederen, Valkeberg)

Rónd de kaersjdaag en nuujjaor wunsje de luuj ziech ónderein “zalig kaersjmes” en alle goods veur ’t nuuj jaor door ‘t sjieke van ‘n kaart per (sjlekke)pos of in ‘ne vets per e-pos (e-mail). In de Kaersjnach of nao de nachmès geuf me ziech ’n hand en sjpriek de wunsj persoonlik oet. Via de telefoon geit natuurlik ouch, dan höbs se metein ouch antwoord. Zoa geit dat in Limburg:

In ’t Gelaens (Geleen):  “Veer wunsje uch eine zeëlige Kosjmes en e gelökkig nujaor”
In ‘t Kirchröadsj (Kerkrade) wunsje ze zich:  Freulieje Krismes (Wainachte) en jelökziëlig nuijaor.
In ‘t Maels wense ze ollie ‘ne zalige Kórsmis en ‘n gelukkig nèjaor
In ‘t Maers: winsje ze uch ‘ne zaolege Keersjmes en ‘n gelökkig nujaor
In ‘t Mestreechs: “Veer winse uuch ‘ne zaolege Keersemes en e zaoleg nuijaor”
In ‘t Moferts: winse ze uch ‘ne zalige Kersmes en e good nujaor
In ‘t Norbiks: weunsjt uch ‘ne zalige Kaeërsjmes en e gelökkig Nuujjaor
In ‘t Nuts en Voelendesj: “Vier wunsje uch ene zieëlige Kaesjmes en e gelökkig nuujjaor”.
In ‘t Valkebergs en umsjtreke zègke ze “Veer wunsje (winsje) uuch zalig Keersjmes (kaersjmes) en zalig nuujjaor”.
In ‘t Venloos: winse ze óch ‘ne zalige Kersmes en ‘n gelökkig niejaor
In ’t Volzer (Vaals) : Freuliesje Wainachte en jelökzèllisj nuijjaor.
In ‘t Wieldersj (Wijlre) : “Vier wunsje uch ‘ne ziëlige Krismes en ‘n gelökkig nuujjaor”
In ’t Zittesj (Sittard): “Veer wunsje uch eine zelige Krismes en ein gelukkig nuujaor”.

Zaoleg Nuijaor (Mestreechs)

Zaoleg nuijaor
‘ne kop vol haor
‘ne moond vol tan
en ’n waffel in d’n han

Dreikeuninge (Valkebergs)

Drie keuninge, drie keuninge
geef miech ‘ne nuje hood
d’n ouwe ies versjlete
mien mojer maog ‘t neet wete
mien vader houw gein geld
driekeuninge zint besjteld
Driekeuninge driekeuninge
geef miech eine nuje hood.

Palmpaose (Mestreechs)

Palmpaose, Palmpaos
Häönsje op de berg
Gef ’t gaw e stökske broed
Aanders geit mien häönsje doed
En dat is toch erg

Palmpaose is noe dao
Häönsje op e stekske
Zoondag kriege veer ’n ei
Daan is ouch eus häönsje blij
Palm-palmtekske

Paose (Valkebergs)

Ein ei is gein ei
twiè eier is ’n hauf ei
drie eier is e paosjei!

Sinterklaos (Mestreechs)

Sinterklaos dee heet gezag
veer mage speule, veer mage speule
Sinterklaos dee heet gezag
veer mage speule de gansen dag
Krik krak zjiemela, zjiemela, zjiemela
Krik krak zjiemele, zjiemela!