Tradietsiejoenelle volksmoeziek oes de regio Kirchroa

De kómme monde zalle via de website www.paulweelen.nl e sjtel lidjer weëde jepubliceerd, die me kan rechene bij de tradietsiejoenelle volksmoeziek oes ós sjtrich. Aaf en tsouw oes arsjieve, mieëtstens oes ’t jedechnies va eje familiieë en vrung. Bij Kirchroa jeet plat woeëte ze ze live jesjpild.

Paul Weelen:
Lidjer uvver e jroeësendeels dörps en boerebesjtoa, woabij Oche als jroeëse sjtad sjpillet woa ziech alle sjpannende zaachens aafsjpillete. Öp de ing of anger maneer hant vier die heem ummer jezónge en mit vöal plezeer. De lidjer lieret iech va mieng eldere, jroeëseldere en angere van de ziepsjaf. Die han iech noe ópjenoame en zal iech de kómmende monde via miene website www.paulweelen.nl oesbringe. Ze zunt joreësendeels in ’t Kirchröadsj of jet wat doadróp liecht, aaf en tsouw óch in ’t Duutsj. Iech han ze aajevuld mit inkele auw tekste oes die tsiet, woabij iech zelver moeziek sjrievet en e paar jans va miech zelf.

Volkslidjer, óp de ieësjte plaatsj vöal in ‘t Duutsj, mar mieë nog in ’t Kirchröadsj en Öcher plat of Kölsj. Die lidjer hant vier nit allemoal eëve jód onthaode. D’r inne wós e couplet hei en ee doa. En jeluklieg hant v’r zelver óch e jód jedechnies. Woa ze vandan kómme, wees jinne. Aaf en tsouw kom iech via via d’rater, zoeë wie bij de Musj.

Zoeë zunt die lidjer jezammeld. In de hofnoeng dat ze oeëts werm jezónge weëde. Soms óch oes de arsjieve van bv de Sjevemeter Jonge of de Öcher Liedertafel. Of van d’r Hans Stelsmann, of van anonieme sjrievere.
1 ’t Bubelsje (trad), 2 Bakaof (tekst trad, muziek Paul Weelen), 3 ’t Kruuts (tekst Hans Stelsmann, muziek Paul Weelen), 4 ’t Marie dat is ing prie (Paul Weelen), 5 Tsing hoare (Paul Weelen), 6 ’t Meusjementje (tekst trad, muziek Paul Weelen), 7 ’t Sjenke (tekst trad, muziek Paul Weelen), 8 Joephaidiejoephaida (trad), 9 De musj (Willi Ostermann), 10 D’r auwe daag (tekst trad, muziek Paul Weelen), 11 D’r boerejong (trad), 12 D’r Nieres (trad), 13 Krintewek (Paul Weelen), 14 Gutenabend Wilhelmine (trad)

Ee en anger is ontstange oes ‘t projek rónk ‘D’r Ploem is doeëd’ oes 2009, een CD mit auw en dök haof lidjer en melodieë die in ’t collectief jedechnies zunt blieve hange. Ing CD maache zitst nit mieë drin, mar de durchsjnitlieje 6000 lu die loestere d’r mond van de site zalle ziech de kómmende monde óp sjpetsiejaal moeziek kanne vräue.

Loester: ’t Bubelsje, detsember 2017

(Kerkraads)