Tuut vol devaan

Veldeke Krink Mestreeech trakteerde zien lede op ’n stoffe kelbas mèt es opsjrif: Iech höb mien tuut vol devaan”. Boevaan? Dat hoofde koelek oetgelag te weure. Corona zörgde ouch dit jaor deveur tot Veldeke Krink Mestreech bekans niks kós organisere boebij de lede ziech kóste treffe.

Daorum vraog de krink zien lede veural vaan ziech te laote hure via sociaol media en mèt de tuut op de foto te goon. De drei sjiekste deil-acties kriege e kedoke.

Veur neet-lede vaan de Veldeke Krink Mestreech die toch gere zoe’n tuut wèlle höbbe: ze is ouch te koup veur € 4,95 in de Kiekoet oftewel webwinkel vaan de krink.