Twieëde druk Fotobook Heële

Good nuits! D’r kump inne twieëde druk van ‘t fotobook “De 250 Sjunste Plekke va Heële”. D’r ieësjte druk woar in inne daag oetverkoch; doarum loate v’r inne twieëde druk make deë vier noch vúúr de Krismes perbere oet te bringe.

Mis d’r twieëde druk neet! Ier kint éé of mieë eksemplare van ‘t fotobook rezervere durch € 19,95 per book uëver te make óp reëkening:  NL05RBRB0827904061 va Veldeke Heële (dus neet : Veldeke Heerlen).

Sjik tegeliekertied ee mailtje noa info@veldeke-heerlen.nl mit vermelding van ‘t betalde bedraag en d’r naam va d’r reëkeninghouwer.  Zoeë kinne vier uch mailadres koppele aa de betaling en kriet ier berich woeë en wienieë de besjtelling aafgehold kint weëde.

← Ga terug