Veldgewas Moenik: Joep Kirchroa


De lies van bekankde name is doch zoeë lank,
zoeëvöal lu die ins woare zunt nit mieë.
Dat is van ós kótte leëve noen d’r jank:
ópins mósse vier ós jeweëne an ‘t alling zieë.

De zamloeng van nostaljiesje bilder va vruier,
ze besjleet mieë wie bloos ing lang moer.
En van ‘t kieke d’rhin weëd me ummer muier
en me jriemelt an d’r sjloes bloos nog zoer.

Ins zalle vier óch óp die lang lies sjtoa
of sjlimmer, ze zunt ós al vöal vrujjer verjèse,
jinne kunt zieng jeluubde va bezuk noa.

De tsiet hat ós nog vöal flotter vesjlèse
en ós oes de bilder va vruier jerèse,
en zunt vier, nog labendieg, al nit mieë doa.

Juli 2021

Iech blief miech jiddere daag verwóngere
uvver wie de welt ziech drieënt,
uvver die jroeëse en janse kling wóngere
die me jiddere daag bejieënt.

Iech mós drei moal d’r daag deep durchoame
angesj sjaf iech d’r oavend nit,
Wat lu ziech doch vuur ónzin d’roes kroame
dat vilt wirklieg ubberhaups nit mit.

Iech mós miech jidder sjtond ópnui
tswinge tse blieve jeleuve in deë miensj,
deë döks jans lestieg ‘t jouwe kan bringe
mit e hats zoeë kliensj.

Zoeë drag iech ‘t leëve mit óp miene poekel,
mit ‘t bejriefe iech wal e bies-je sjmoekel.

Januari 2021

Iech han vrung in Amerika,
iech han vrung in Berlien en Paries,
iech han vrung in Amokaka
mar iech kal jee Engelsj bij jiddere sjies.

Iech kal Hollendsj en óch Duutsj,
Engelsj jee inkel probleem
en zoejaar Frans rolt oes mieng puutsj
mar iech ving plat jinne auwe leem.

Iech zits óp twitter en óp faceboek,
iech han mobiel en óch nog vas,
Mar iech krien ummer werm inne sjtoek

hat inne va Engelitis las.
Modern zieë wilt nit zage
dat uur uung identitèt móst verjage!

Januari 2021

Lu, sjtank óp, loof mit vane en mit sjilder
los ins endlieg hure wat uur vingt.
Zörg vuur wuste en wil bilder:
tseeg de sjtiemoeng die hei hingt.

Los ós mit doezende protestere,
los ós sjraie: bis hei en janit wieër.
Vier wille nit van die jroeëse here,
vier wille ós ins alling ing kier.

Ze pratsje mit ‘t jeld dat van ós is,
ze brèche aaf wat van ós is,
ze dunt ‘t mit de jruetste sjpas.

Ze zage kwantsies dat ‘t vuur ós is,
ze vroage ós evver nit, den dat jieëft las,
Los ós jet doeë vuurdat al kapot is!

Augustus 2020

Klinge man, wat wils te dan?
Reegs diech óp vuur de böl.
Ze wille noen die sjtempje han,
en beloave diech alle flauwekul.

Kling vrauw, doe tsels óch nit,
doe besjtees doch bloos als jroep,
als massa dunt vier mit
huekstens nog als klatsjkloeb.

Uur rauwelt teëje d’r tillevies,
dat sjerm dat kriet de sjleëg.
Die óp dat sjerm maache uuch jet wies
en maache wat reët is sjreëg.

Kiek lever noa de noabersjaf,
sjlon hei de heng inee.
Hol oes de eje plaatsj de kraf,
den hei hure vier bijenee.

Augustus 2020

Iech hauw jans besjtimd inne reem aa
angesj woar de bóks miech aafjevalle.
Noen versjwient óch nog de Hema,
dat kan miech ubberhaups nit jevalle.

Iech ken doa de vrauwlu allemoal,
die hant miech ummer jeer en jód bijjesjtange,
óch wen iech bloos alling lakrits hoal
bin iech ummer jeer doa jejange.

De Hema an ziech jieëft ‘t uvveral
die zal miech koalieg feële,
mar die vrauwlu kanne miech jet sjeële.

Doa woar nurjens freuliejere kal
bij ‘t jelde van ing óngerbóks of sjal,
en zoeë kalle ze eemoal nit i Heële.

Juni 2020

Inne waal, dat is ee jroeës deer
dat tsouwvellieg in ‘t wasser leëft,
den ‘t hat óch longe en oamt jeer
zoeëdat ‘t bauw sjwummend sjweëft.

Ing waal, dat is inne jroeëse karnaval
woa jidderinne luejens zeët,
d’r polletiek deet tsemlieje sjtomme kal
en d’r sjtimmer tsemlieg bedroage weëd.

Joawaal, dat is ee Kirchröadsj woad,
zoeë positief wie positief mar kan zieë,
ee oeniekoem in zieng tsoat.

Iech han ummer in positief jeload,
mar mit dat deer han iech mitlieë,
en d’r polletiek kan miech jeklauwd zieë.

Mei 2020

Oe, iech bin tse sjpieë, iech han jing tsiet,
woa aa bin iech al die menute kwiet?
Oe, iech tsauw miech jek, iech mós al voet,
woarum zits iech nog in de boed?

Jraad jet tse lank jemiemeld, jet tse lank jemoeld,
tse lank jedaad uvver wat noe weëd bedoeld.
Tse lank jewaad um de kauw welt in tse rolle,
tse lank jevrève uvver pienglieje plaadzje van dizze olle.

Jraad tse tse lank jeleëze uvver de ieëlend van dis welt,
tse lank jerauweld uvver d’r polletiek en ‘t vies jeld,
tse lank jedreumd van e wies sjtrand en lekker welle,
tse lank jedaad uvver wie iech alles veëdieg mós sjpille!

Oe, iech bin tse sjpieë, iech mós noen joa,
ach, kuet de tsiet mar effe sjtil blieve sjtoa!

Mei 2019

‘t Kuet wal winkter zieë.
Inne vieze wink bloast um mie hats,
‘t is miech kaod bis óp de knäök,
óp mieng zieël zitst minnieje krats.

De kaal tek va mie jemuud
houwe ermzieëlieg durch de loeët.
De temperatoer jeet wied eraaf.
Iech sjnap van de welt nit inne kloeët.

Weë noen jee hoes hat,
kriet nurjens mieë ee daach,
de naat is langer wie d’r daag.

D’r letste boom mit ‘t letste blad
sjteet jans alling in ing leëg sjtad
woavan iech ‘t letste bild verwaar.

Januari 2019

Iech don nog wal ins sjoebe en treëne óp lang tsieëne,
verjef miech went die van uuch de ungesjte woare.
Iech wil ummer jidderinne mit respek en vrunksjaf bejieëne,
en doch han iech miech aaf en tsouw mit de lu in de hoare.

Iech kan mennieginne mit e kling woad in ‘t hets-je treffe,
iech wil evver jinne pieng doeë, nem ‘t miech nit koalieg.
En iech wil miech al jaresnit boaver de lu verheffe,
dat van d’r zokkel en zoeë, dat is bloos eemoalieg.

Iech wunsj uuch allemoal dat de wunsje ziech realisere,
dat uur winniegstens inne werme nuijoar viere kant.
en uvver de welt en zoeë, dat is ja allerhand.

Mar doa mósse vier effe nit tse deep uvver prakkezere,
maat uuch vräud en jut angere plezere,
die ‘t wied vöal sjleëter wie ós zelver hant.

31 December 2018

Noe kiek ins in d’r ieskas,
doa waad ‘t lekkesjte èse,
besjtimd dat-s te tse vöal has
mar doe darfs de erme nit verjèse.

Noe kiek ins bij diech erin,
doe has zoeë vöal um tse sjenke
van wiesheet bis jouw zin
en hulp mieë wie e henke.

Nuijoar hult ‘t betste in ós eróp,
noen jank ‘t dele, hop hop.

December 2018

Tsezame zinge in inne koer,
tsezame wirke in e bedrief,
tsezame rauwele e bies-je zoer,
tsezame klage uvver pieng in ‘t lief.

Tsezame sjpatsere durch de sjtad,
tsezame sjporte in inne kloeb,
tsezame sjwumme in ‘t bad,
tsezame leëze uvver d’r Joep.

Tsezame ee drinke in de wieëtsjaf,
tsezame beëne in ing mès,
tsezame jenisse van de vrunksjaf,
tsezame sjloffe in ‘t werm nès.

December 2018

Iech blief miech jiddere daag verwóngere
uvver wie de welt ziech drieënt,
uvver die jroeëse en janse kling wóngere
die me jiddere daag bejieënt.

Iech mós drei moal d’r daag deep durchoame
angesj sjaf iech d’r oavend nit.
Wat lu ziech doch vuur ónzin d’roes kroame
dat vilt wirklieg ubberhaups nit mit.

Iech mós miech jidder sjtond ópnui tswinge
tse blieve jeleuve in deë miensj,
deë döks jans lestieg ‘t jouwe kan bringe
mit e hats zoeë kliensj.

Zoeë drag iech ‘t leëve mit óp miene poekel,
Mit ‘t bejriefe iech wal e bies-je sjmoekel.

***

Iech kan ‘t óch nit allemoal mieë sjnappe
doa passeert ezoeë vöal tsejeliech,
‘t Kan doch óch bauw nuus mieë klappe
of sjuuf iech de sjood noa miech?

Is miene jees zoeë kling noen woeëde
dat iech reët en ónreet nit mieë zien,
Jieëft ‘t vuur ‘t reët óch inne moeëde
en endert ziech dat mörje werm misjien?

De welt is aaf en tsouw zoeë kompletseerd
dat iech nit wees wat vuur en hinge is,
en iech han ‘t doch zoeë dök jeprobeerd.

Dan dink iech dat dat óch nit mieë tse vinge is
en dat deë óngersjeed óch inne klinge is
dem iech urjens han ónger jekeerd.

***

Ach wat jeet de tsiet, ze vleit vuurbij.
Jister woar noa pas inne angere daag hei,
Jister woar iech jónk en oane zörje,
zoeë maach iech miech floep vuur mörje.

Ach, wat jeet de tsiet, ze vleit vuurbij,
Jister sjtong iech nog mit d’r luier aa d’rbij.
Jister dat liech alwerm zoeë lang jeleie,
dat vleie van de tsiet dat muete ze verbeie.

Ach, wat jeet de tsiet, ze vleit vuurbij,
e leëve is nuus en uvver in ee tswai drei
Ach kuet iech nog ins va vure aavange,
dan wuet miech jing tsekonde sjange.

Nóts de tsiet oes bis ‘t jeet nit mieë,
dan kans te noeëts urjens sjpiets va krieje.

December 2018

Hu is d’r sjunste mondieg van ‘t joar:
jraad hu wil iech jans loestieg zieë,
den ‘t is zonnieg en óch al langer kloar,
wat wil inne miensj nog mieë?

‘t Vrugjoar tseegt ós ins zieng tseng,
d’r winkter likt jans jewis wied ater ós,
joa, ‘t bevrizze ós nog bauw de heng,
mar vier vräue ós óp d’r kómmende jenós.

De wermde va binne, wil iech mar zage,
is jroeëser dan die van de boeselóf,
wie werm iech miech veul is wat iech hof.

‘t Is wie iech dreum wen iech sjlof:
alles is sjunner mit ‘t brillejlaas besjlage.
Huur ins óp uvver Sjwatse Mondieje tse klage.

April 2018

Kirchröädsjer polletiek

Iech wil wisse van d’r Kirchröadsjer polletiek:
krient vier die jolfbaan of nit?
Jebroech ins jinne umwèg mit sjlauwe triek,
mar dink ins helóp mit ós mit.

Óp wem mósse vier sjtimme vuur d’r road:
zaan klip en klaar woa ‘t óp sjteet.
Angesj weëd ós werm inne hoof ónzin verkoad
en wisse vier nit wie d’r jolfbal rolle jeet.

Iech jef mieng sjtim an de partij die sjtimt,
die jing entsjaidoenge in d’r duuster nimt,
en die duudliegheet an Kirchroa jieët.

Weë uvver dat jejrave sjrieëkel vieët
wees dat d’r polletiek ós valle lieët
en dat jinne polletieker ziech nog wie miensj benimt.

Maart 2018

De jreun long besjteet je al nit mieë,
doa lofe ef-jer en inne hoof toeriste.
Doa is ing richtieje zieë va auto’s tse zieë
en die weëde ummer jroeëser die kiste.

Evver bis i Broensem wille ze nit joa,
dat is warsjainlieg tse vöal benzien zoefe.
Noen wille ze óp Rolduc hön bleud belsje sjloa
en in d’r Berebeusj tusje de sjtruuch i kroefe.

Tse voel vuur tse sjporte, tse riech vuur d’r sjwees,
wille ze de löcher i Kirchroa allemoal besjpille,
dat zouwe vier doch nit mósse wille.

Zies te al die jerude bókse mit die jroeëse zonnebrille
óp zoeë kling tutuusje óp ing kótte rees?
Zörg dat d’r sjtaat van zoeë vöal sjwats jeld nuus wees!

Maart 2018

Woa huets te nog inne voeëjel zinge?
Woa bläöt ing jeet sjtil durch de naat?
Woa huets te inne pauw e sjtendje bringe?
Aoh, doe has miech noa Rolduc jebraad?

Woa kans te ing kircheklok hure loeë?
Woa kuns te d’r bisjof zoeë mar tjeën?
Woa kans te nog inne roeëzekrans doeë?
Iech jon noa Rolduc wen iech beën.

Doa wil iech jing jerude bókse zieë
in inne porsje mit inne auwe besjtuurder
en ee jónk meëdje of nog mieë.

Doa wil iech jinne bölsjerkuurder,
jinne ónger de röksjerjluurder,
dan wuur Rolduc doch jee Rolduc mieë!

Maart 2018

Vier haode tsemlieg bij wat nuedieg is,
Mar is ’t vrugjoar hei, wat plutslieg is,
Dat jieët inne behai
Dat is ja allerlai
Da drieënt ziech al d’rbij wat labendieg is.

Alles wieëst, alles jruit,
alles broest en alles bräut
alles leuft en alles huit
en ziech erópper duit.
Zoeë is noe de natoer
Die óp d’r lange doer
Ziech ummer werm vernuit.

’t Jieët ja koalieg jet wat uvver is
’t Is doch óch jans net dat nuus verjaese is
ze sjravelt bijenee
nae vuur nuus is doch nit ee
ze jebroecht óch nui wat versjlaese is.

Zoeë jeet ’t óch mit ós en al wat miensjlieg is
Zoeë jeet ’t wail ’t mós en wat mós dat is.

Maart 2018

Doa kunt ing tsiet
dan kans te de auwere nit mieë
um road vroage.
Dan kómme ze bij diech
en dan sjtees te doa
mit de moel vol tseng
en jieëfs sjtroddelend antwoad.
En dieng wöad
vange wirklieg aa
tse tselle.
Dan wits te pas
wievöal vernatwortoeng (verantwortoeng?)
dat wöad kanne drage.

Januari 2018

Lanksaam mar zicher weëd alles normaal:
‘t jekke, ‘t komiesje, ‘t verkieëde, ‘t sjleëte.
Joa, joa, vier jeleuve ‘t allemoal waal
en blieve óp ózze eje wèg, d’r reëte.

Vier houwe jet mit d’r kop mit jidder nuits
en junt wieër mit de zaache die vier al dónge.
Den mitd’r miensj, dat is ummer jet jeluits:
deë endert pas went e weëd jetswónge.

In ós zelver zitst al dat komiesjes óch
en al dat verkieëde, sjleëte en jekke,
‘t Weëd misjien tsiet dat vier doavan effe sjrekke.

Dan kanne vier ós noa die dekke sjtrekke
en broeche ós nit mieë zelver tse wekke,
Joa, vier zunt zelver al komiesj jenóg.

Oktober 2017

Leëze is vuur mennieginne ing sjtroaf,
bucher zunt ja bauw verboane.
sjrieve is vuur miech jiddenfals ing joaf,
en iech kan janit oane.

Lettere duie óp ezoeë sjlusselbret
dat is e bewies van mie dinke,
en zoeëvöal lu vinge dat net
óch al dunt ze zoeë nit klinke.

Oktober 2017

 

Wents te jónk bis jeet alles de loeët in,
zelver weëds te jroeëser en de tsouwkónft laacht,
alles weëd mieë, doe has uvveral zin drin,
al bis te nit vuur jidder diploma jesjlaagd.

Wents te jónk bis darfs te dom en bót zieë,
‘t weëd diech verjoave, ‘t is alles nog nui,
darfs te nog nit alles ónger d’r hód krieje,
‘t kunt wal jód, doe sjttes nog nit in blui.

Wents te aod bis kunt de rechnoeng sjwats óp wies,
dan wits te dat-s te dinger vuur de letste moal zies,
dan wits te de tsiet van d’r absjied is jekoame.

Dan wits te óch: nit vöal sjteet mieë sjteet óp de lies
van zaache die-ts te diech vuur hauwts jenoame.
Bis jans óngenaa óch sjteet: bis d’r sjloes oame!

Augustus 2017

Iech han inne zölder vol jesjleefd,
e leëve vol jemaad mit auwe kroam.
Iech han jister ins jód jezeefd
en vong nog ummer nit d’r boam.

Wat mós iech doch mit ‘t tservies
dat mieng oom zelver nit mieë wool,
of mit die vies sjilderije in ing lies
wie iech miech vuur inne kuunsler hool.

Went inne angere noa deë zever kiekt,
deë kan jing erinneroeng d’raa verbinge,
deë mós dit alles noa d’r drek bringe.

Mar zoeë lang in miech e hats nog tiekt
los iech alles óp d’r zölder hinger,
en dink an die bauw verjèse dinger.

Nè iech dóch janit jelierd of duur.
‘t is nit miene aad tse uvverdrieve:
bauw alles wat iech leës of huur
kunt bij miech óp ing van die hel sjieve.

Wen iech wus wat mörje wuur
dan zouw iech hu al d’ruvver sjrieve.
Iech kan doa óch nit jans vuur,
den ‘t kan nit in miech aterblieve.

En vrug of sjpieë broest oes ‘t jedechnies
wat doa deep ónge ópjesjlage likt,
alsof ‘t verleie miech e beriechs-je sjikt.

En dat liecht dan sjwoar of wies,
doamit jef iech jet uvver mörje pries,
mar iech han miech nit d’rmit versjlikd! t

Juli 2017

Sjtried en buut

Iech bin nit vuur sjtried maache,
vuur noeëts mieë mitee kalle
en ziems en krach en zoeng zaache
die diech joare blieve lestieg valle.

Iech bin nit vuur joedasse en tsenke
mit sjtich ónger wasser en aasjtoeëse,
ater d’r ruk noadoeë mit ‘t henke,
sjleddere uvver de klinge en de jroeëse.

Iech bin nit vuur ónjóds wunsje en wus kieke,
mit jif in ‘t hats en haas in d’r kop,
dat maat ‘t lestieg richtieg tse tieke

en huet óch in d’r sjlof nit óp.
Iech bin vuur ‘t kliere van ‘t jemuud
in inne laach van ing firsje buut.

Juni 2017

Zelverkweëler

Jeleuf ‘t miech, iech bin nit perfek,
iech maach jiddere daag werm feëler.
Al liech iech normaal, iech bin jraad zoeë jek
wie jiddere angere zelverkweëler.

Den dan jrubel iech en vroag miech aaf
wie iech deë feëler jód kan maache.
Mit e ainfach sorry maach iech miech nit d’rvanaaf,
dat wuur ja wirklieg vuur tse laache.

Iech dink miech e jesjenks-je oes
of vang aa sjpontaan e lidsje tse zinge,
Zoeë kómme vier mieë of winniejer ummer d’roes,
en kómme werm mitee in ‘t ringe.

Mar vuur die jans eënsje zaache,
wat vuur sjpuek mós iech doavuur maache?

Mei 2017

Inne sjunne dag

Vuur d’r Wim Heijmans

Inne sjunne dag, dat wunsj iech jidderinne,
inne oane zörje, inne oane leed,
Dat uur frisj en freulieg kant bejinne
en dat deë uuch an d’r sjloes nuus sjlimmes deet.

Inne sjunne daag, dat jeet nit vazelver
en doch junt jeweun vier mit jouwe mód,
lofe a laachens uvver sjting en sjerver
en kunt ‘t oavends doch werm alles jód.

Inne sjunne daag in ee sjun leëve,
dat is nit loeter vräud en sjpas,
dat is sjlikke wat ze diech jeëve,
dat is laache wents te pieng has.

Inne sjunne daag in ee sjun leëve,
dat is nit loeter joeja ieësjte klas,
dat is knikke en óch verjeëve,
mar an de sjunheet, doa hod vas.

Inne sjunne daag, dat wits te nit va tse vure,
jinne ziet vuuroes wat de tsiet ós bringt,
wat vuur nuits vier hu krient tse hure
of me joenkt en of me zingt.

Inne sjunne daag, doa kan me bloos vuur hoffe,
inne vol jóds, inne vol sjuns,
Dat vier tsevreie doanoa kanne sjloffe
en dreume zunt jeluklieg nog ummezuns.

Inne sjunne daag, ejalieg wat hu jeet passere,
inne jans jeweune, inne vol jeluk,
dat uur ‘t ónmeujelieje kant probere
en vier zient ós nog dök tseruk.

Mei 2017

Inne waal, dat is ee jroeës deer
dat tsouwvellieg in ‘t wasser leëft,
den ‘t hat óch longe en oamt jeer
zoeëdat ‘t bauw sjwummend sjweëft.

Ing waal, dat is inne jroeëse karnaval
woa jidderinne luejens zeët,
d’r polletiek deet tsemlieje sjtomme kal
en d’r sjtimmer tsemlieg bedroage weëd.

Joawaal, dat is ee Kirchröadsj woad,
zoeë positief wie positief mar kan zieë,
ee oeniekoem in zieng tsoat.

Iech han ummer in positief jeload,
mar mit dat deer han iech mitlieë,
en d’r polletiek kan miech jeklauwd zieë.

April 2017

Me kan de oge sjlisse,
me hoft alle ieëlend jeet vuurbij,
me kan verzukke ummer tse jenisse,
mar óp inne daag, dat sjteet ‘t hei.

Me kan de anger zie óp kieke,
alling zieë wat sjun is en leef.
Evver ummer vroeë zieë uvver ‘t sjieke
dat veult ee bies-je sjeef.

Dan kans te nit teëje ee sjtues-je,
dan sjtees te doa wie ee kamieël
went de pieng knaagt an die lófkastieël.

Dan ruuchs te an ‘t klingste rues-je
en duits de deur in ee kling dues-je,
mar doe has jing kweëte óp de zieël.

April 2017

Me hat dök van die nate,
dan maat me jee oog tsouw,
de vreëm dinger die lu zate
bringe ós ram oes de rouw.

Me jeet dan van alles dinke
van misjien, wen waal, wen nit,
mar noa d’r sjlof kan me da winke,
de hiere wirke nit mit.

Mar in ‘t morjelit weëd alles kloar,
dan ziet me pas de wirkliegheet,
en dat alles ejentlieg angesj woar.
De naatsjpoeëker woare oane jevoar.

Wat komiesj wie ‘t inne miensj verjeet
went e ‘t naats nit sjloffe deet.

Maart 2017

Vier kómme nog wal ins d’rater
dat nit alles is wat ‘t liecht.
Vier zient ejentlieg alling theater,
zicher went d’r duvel ziech biecht.

Vier drage zelver óch ing fassaad,
jinne kiekt wirklieg deep in ós hats.
En dat is misjien nit ins zoeë sjaad,
den doa d’rin is ‘t dök tsemlieg jats.

Dan zieg ins inne keël,
ejaal wievöal vrauw dat-s te bis.
Erjer diech nit mieë jreun en jeël
en nem ‘t zoeë wie ‘t is.

Went inne luugt, bedreit wie jedroekd
en doe kieks doa meklieg durchhin,
dan hat deë diech nit betoepd,
mar die losse dinke uvver d’r depere zin.

Dank, doe jroeëse luejebok,
Dieng lueje is nit langer inne sjok.

Maart 2017

‘t Is nuung oer mondiegmörje,
nuus sjlims is nog passeerd,
noen maach diech doch jing zörje,
hei weëd bloos vuur de eje duur jekeerd.
Iech zouw jinne mósse sjprèche,
iech bin vuur jidderinne sjleët nuits,
iech kan alling zaache tserbrèche
dit is eënsj en nuus jeluits.

Iech bin inne kweerdriever,
miech kriet jinne mit ziech mit.
Iech zaan alling, nè, nè, nè en nit,
Iech bin inne kweerdriever
junt alle anger lu die zie óp
dan drieënt va zelver miene kop.
Van ‘t ónjeluk miene eje sjriever,
inne kweerdriever.

‘t Wiekend is óch jee sjpes-je,
den dan jon iech vöal eroes,
va respek han iech jee res-je,
en han jeer ‘t vótlaoch oes.
Zunt ze allemoal ing menoeng,
dan rechen nit óp die va iech,
den de lu die hant jajing anoeng
is die menoeng nit va miech!

Iech loof óp teëje moere,
den ze zient miech näu nit sjtoa.
iech kal óch nit mit sjtom boere
en los ze allemoal de kloeëte óp joa!

Januari 2017

Wie angere drei moal d’r daag mit d’r hónk junt sjpatsere,
of vunnef moal de wèch jet an de fiejoer dunt,
zoeë verzuk iech jiddere daag plat tse boechsjtabere
en lu tse treffe die mit miech óngerweëgs zunt.

Den jiddere daag bin iech doch e bies-je an ‘t probere
of ós sjproach mit e jediech werm wieër kunt
noa die welt woa in vier ós nit broeche tse were
en vier jans zelfversjtendlieg plat tse kalle sjtunt.

Ós Kirchröadsj hat ‘t doabij doch extra sjwoar,
weëd ‘t zoejaar i Mastrich vreëm jeneumd,
en óch i Zitterd is nit alles van ós reëtsouw kloar.

Woa miech jraad de moel van uvversjtreumt
is nit woa jidderinne mit miech van dreumt,
‘t weëde d’r evver ummer mieë mit ‘t joar!

Januari 2017

Iech blief miech jiddere daag verwóngere
uvver wie de welt ziech drieënt,
uvver die jroeëse en janse kling wóngere
die me jiddere daag bejieënt.

Iech mós drei moal d’r daag deep durchoame
angesj sjaf iech d’r oavend nit,
Wat lu ziech doch vuur ónzin d’roes kroame
dat vilt wirklieg ubberhaups nit mit.

Iech mós miech jidder sjtond ópnui tswinge
tse blieve jeleuve in deë miensj,
deë döks jans lestieg ‘t jouwe kan bringe
mit e hats zoeë kliensj.

Zoeë drag iech ‘t leëve mit óp miene poekel,
Mit ‘t bejriefe iech wal e bies-je sjmoekel.

December 2016

‘t Is sjwoar sjoefte, dat jef iech uuch elektroniesj,
inne i-val, jet wöad en dan inne raim óp ing rejel,
tsem sjloes inne zats deë truft haof fielozofiesj
en diech umhuit wie d’r sjtoeës van inne kejel.

Dan bis te jewis al haof an jang mit ing melodie
die de wöad wie wólke durch jen loeët lieët sjweëve,
en al bis te moeziekaliesj, doe wits nit richtieg wie
oes deë brij in diene kop e lidje jeet leëve.

En wents te vuur ‘t ieësj noa diech zelver loesters
en teks en melodie van inne aafsjtank moesters,
dan kluurt dieng eje sjtem deë ieësjte i-val in.

Joa, doa kunt vanzelver d’r ejentlieje depere zin,
en doe zeës: Bob, wen iech dan al jinne Dylan bin,
iech wees waal wie-ts te an dieng lidjer joesters!

December 2016

Oes Syrië i Kirchroa de dure óp maat?
Dat doa inne man jans jeweun Kirchröadsj kent
en Adieë en danke zeët durch ziene baad?

Kunt doa wirklieg óch ing vrauw mit koeraasj
die d’r boerka vuur ins en ummer aafdeet
en ziech nit lieët óngerkrieje durch die bajaasj
die alling mar Sharia en Koran vuursjteet?

Kómme doa dan kinger van noa ‘t nui ADC
en jelde die in de jesjefter in Kirchroa
en junt kieke noa foesbal bij Roda JC
of noa d’r kieno vuur d’r Bond in de rij sjtoa?

Zoeë lang mósse vier jedóld kanne ópbringe.
En dan tsezame ‘t Sjunste óp de welt wat d’r Allah hat jemaad zinge!

November 2015

Ze zage vier hant e vluchtelingedebat,
doa is evver winnieg va tse merke.
Dit is ‘t sjtrieje of went me ing sjiedoeng hat
en man en vrauw jedrage ziech wie verke.

D’r man zeët dan: iech bin vreëm jeweë
en de vrauw: diene zoon is nit d’r diene.
Dan jieëft ‘t vuur ing sjiedoeng mieë wie ing reë,
mar me wees tusje tswai lu noeëts ‘t fiene.

D’r polletiek zeët doa vilt urjens uvver tse kalle,
mar de lu wille dat ubberhaups nit mieë hure,
de zörje zunt bij ós en sjlimmer nog bij de bure.

Me kan d’r reem nog ezoeë vas sjnalle,
vier verónjelukke allemoal bij zoeng kure,
bij ing sjiedoeng kan wal ins jet kapot valle.

November 2015

D’r wink bloast um mieng oere,
de kauw vreest an mieng puet
wie lang zouw ‘t doere
dat al bevrizze kuet?

Mauro is miene naam,
sjwats bin iech va boese en va binne
doch ès iech ee jeer ee sjtuk vlaam
en wil dat Roda deet winne.

Iech bin Pollak, Ietak, Pruus,
iech bin van alle welt.
Iech han ins jaresnuus,
mar ‘t intsiegste wat tselt is jeld!

D’r wink bloast um mieng oere
de lamp jeet lanksaam oes.
‘t Jieëft jing vaste moere
in mie wankel hoes.

Juni 2015

Noen is sjloes
vier junt ‘t zelver doeë.
Jinne Hollender jinne Roes
en Belsj al nit zoewiezoeë.

Vier neëme ‘t hef in heng
en zage wat vier wille.
Ze krient ós nog nit kling
en vier haode ós nit van de sjtille.

Vier róffe jans erg hel:
Limburg ziene eje sjtaat!!!
Dan sjpille vier ós eje sjpil
en sjteet Roda ummer paraat.

Juni 2015

Jister óp d’r maat, dat woar ee fes,
zoeëvöal beer bijee, dat is nit jezónk,
mar waal jód vuur ‘t aafbouwe va sjtress
woadurch ee ee bies-je tse vöal drónk.

Wen iech dan hu noa Roda jon
han ee ing vöal tse roeë tuul.
Jeluklieg hant vier óch hu jing zon
angesj draget iech nog d’r zonne-uul.

Weë hat dan zoene bleude plaan
um zoeë fes vuur zoeë sjpel tse viere!
Roda, iech bin ee bies-je jraam,
mar iech zal diech richtieg hoeëg iere.

Beerfes hien, beerfes heer:
jinne sjpiller va Roda han iech doa jezieë.
En zoeë zien iech ‘t jeer,
dan kunt jinne van dön tse sjpieë.

Roda, los joa, noen jeet ‘t um de woeësj,
alling iech han las van noadoeësj!

Juni 2015

Is ‘t wirklieg hu ezoeë wied?
Jeet ‘t dróp of jeet ‘t drónger?
De eredivisie weëd ee mitjlied kwiet,
mar los ós hoffe óp ee wónger!

Zunt de jonge jereed d’rvuur
um vuur sjwats-jeël al tse jeëve?
Draat uur allemoal denemlieje kluur
en bliet mit de oge an d’r bal kleëve?

Roda jeet ‘t sjaffe, Roda kunt durch!
Iech rechen dróp hóngedprotsentieg!
Iech maach miech jing ónnuedieje zörg,
den de fans die zunt jewaltieg!

Juni 2015

De sjpannoeng sjtiegt, de nerve junt,
vanoavend jeet ‘t passere,
iech bin vuur Roda, ejaal wat kunt,
mar zalle ze ziech hu jód were?

Iech zing hu nit van los mar joa,
den dat darf ós nit uvverkómme,
Vier mósse wie inne man doa sjtoa
en ós sjtemme darve nit versjtomme.

Vier hant alling dizze inne kloeb,
vuur Roda zalle vier ós jeëve.
Vuur de jroeëse jonge hant vier jinne floep,
vier zalle die elf noa boave heëve!

Roda, Roda, jans Kirchroa doemt vuur diech,
Roda, Roda, noen tseeg diech ins endlieg!

Juni 2015

Iech han muite miech bijenee tse rafe,
iech kan nit alles vinge wat iech nuedieg han.
Iech han nuus woa uvver iech kan klafe,
mar jet is nit in oader, man.

Iech han nit vöal tse vöal jedrónke,
iech sjnoef nuus wat nit durch de naas kan.
iech bin óch nit tse deep jezónke,
mar wat is angesj wie angesj dan?

Noen weëd iech werm vol jetróffe,
de woarheet sjtaart miech vol in ‘t jezich,
Roda loos ós allemoal in sjtich!

Iech han bludieg sjleët jesjloffe,
loog de janse naat mar tse hoffe,
mar d’roes is d’roes ónger d’r sjtrich!

Juni 2015

Wievöal tsoeker iech óch in d’r kaffe don:
deë wil mar nit zusser zieë.
wie hel iech óch tse herjodtsakkere sjton,
Roda is in de eredivisie nit mieë.

Wie vöal iech óch an sjoebe dong,
‘t deet miech noen wirklieg wieë.
Wen iech al nuus an foesballe vong,
Roda koeët miech ummer als fan krieje.

Noen wie inne droom is aafjelofe,
kanne vier alling mar hoffe,
dat ‘t mar éé jörasje lank doere zal.

Of is dat mar jroeëse kal
van inne deë leeft vuur d’r foesbal?
Alle meujelieghete sjtunt aofe.

Juni 2015

‘t Hats klopt miech in de keël,
Roda, wat jees te maache?
Iech bies wie beklopd óp de neël,
Roda, wat maats te vuur zaache?

Die sjpillere interessere miech nit,
die mósse sjpille vuur hön jeld,
mar iech leëf mit de supportere mit,
die jeëve alles óp de welt.

Mieë wie jeld, mieë wie kontrak,
die jeëve alles van knaok bis hats,
Die zitse wèch in, wèch oes in hön vak
en jeëve ziech vuur jeël en sjwats.

Doarum mós Roda jewinne,
doarum doem iech vuur d’r kloeb,
zóndieg zal d’r umsjwónk bejinne,
doavuur han iech jares jinne floep!

Roda JC Kerkrade LOS JOA

Juni 2015

Iech wees nog wie de ieësjte plaat
in 45-toere bij ós heem woeët aafjoave!
Inne hauw e lidsje uvver Roda jemaad
en dat hauw iech óp d’r drieëndusj jesjoave.

Tiedtke heesjet deë man en deë zong
óp de fain wöad van d’r Sjprokele Cas
dat Roda Roda Roda boaver alles jong,
e lidsje in ‘t plat! Wat ing sjpas.

Urjens kroog die plaat evver inne krats,
zóng deë nit uvver jeël en sjwats
dat vuur ummer bloof in mie hats?

Roda sjteet laider jottes ónger al,
sjwats en jeël ziet me nit uvveral,
mar iech hof doch óp e jód pötsje foesbal.

Juni 2015

Roda roda roda dat is miene kloeb
doamit sjteet Kirchroa ummer óp de kaat.
D’r tillevies sjteet doa vas óp d’r sjtoep
en doa weëd doezend moal Kirchroa jezaad.

Mar wievöal Kirchroa zitst doa nog drin?
Wienieë sjpillet doa nog inne Kirchröadsjer jong?
Weë kan zage: ikke Kirkraojer bin
dem puutsje vier de foesbalsjong.

Deë kloeb deë kost ós heng vol jeld,
mar laider hant vier jing Kirchröadsjer bank.
Óngerwies is jet dat vöal mieë tselt,
mar zaan dat helóp en ‘t wagkelt de wank.

Iech han ierlieg jezaad tswai linkervus
en zien d’r foesbal koalieg óp d’r tillevies.
Bij inne bankrót weëde alle lu wus
en dan is ateraaf jidderinne eëve wies.

Mar los ós vuural jans vuurzichtieg zieë,
‘t drieënt ziech bij foesbal um ee sjpil.
Jeliech hant vier en jee jeld en jee sjpil mieë
ins kieke weë Kirchroa dan nog óp d’r tv neume wil.

Juni 2015

Miene engel

Ach wie hoeëg zunt de berje,
Wie deep is de zieë?
Wie zus zunt de eppel
En de biere nog mieë?
Wie bloa is d’r himmel
En wie wied is de loeët?
Mar nuus is wie miene engel
Deë miech vannaat bezoeët.

Ach wie sjun zunt de meëdsjer
En de jonge d’rbij?
Wie loestieg zunt de lidsjer
En wie jreun is de wei?
Wie hatslieg zunt de wöad
Die me uvveral hoeët?
Maar nuus is wie miene engel
Deë miech vannaat bezoeët

En jroeës zunt de vleuejel
En wie sjtroalend zie jezich
En e vleit wie de vuejel
En lieët miech noeëts in sjtich
Den e kunt jidder naar
En bringt lit in mie hats.
Miene engel deë laat,
Is de welt nog zoeë sjwats.

Ach wie lieët is d’r mörje
En wie ainfach d’r daag?
Wie flot jeet de tsiet um
Wie jesjmaidieg jidder zaach.
Wie werm zunt alle hatser
En wie lekker ‘t broeëd?
Mar nuus is wie miene engel
Deë miech vannaat bezoeët.

Augustus 2014

Óp inne sjpatseerjank koam iech ‘m teëje,
Inne majere miensj, e jeremps zoeë jezaad.
Heë knikket miech vrundlieg entjeëje
Alsof e miech doa nit hauw verwaad.

Iech lofet bedrukd wieër en jong roane
Woa iech deë ribbetseller doch va kank.
Mar iech han kielometere durchjetroane
En zats miech sjpieëder óp ing bank.

Doe vool miech in dat iech ‘m hauw jezieë,
D’r labendieje doeëd zal ós mar eemoal krieje,
Woarum hauw iech ‘m dan noen ieëder jetróffe?

Heë hauw miech jiddenfals nit jeróffe.
Woar iech ‘m misjien noen nog tse vrieë?
En darf iech óp ee jans vöal sjpeëder hoffe?

Augustus 2014

Inne wuste keël, brei sjouwere,
inne lere sjótsel vuur,
inne sjwoare hammer in jen heng
deë jetweeswie hel
óp roeë jluietieg iezer houwet
dat óp inne sjtoale ambós loog

bis dat ‘t jans tseerlieg, tsemlieg dun
en fien wie ing ballariena,
passet in d’r sjunste kroeënloichter
van ‘t allerbetste tsimmer.

En in de vrij tsiet verzukket heë
in zieng allerdeepste moddersjproach
‘tnemlieje mit wöad tse doeë.

Dat bild is noen jesjiechte.

Adieë Chris Theunissen

’t Darf nuus kosse
’t kan nuus bringe,
me zouw ’t losse,
me kan ’t nit tswinge.

’t Darf nuus beduie
of jraad alles bijenee,
’t mós ummer vernuie
en ’t bliet doch mar ee.

‘t Is miech jet,
’t is ’t jraad nit,
’t is zicher jing wet
mar ’t leeft ummer mit.

E jediechs-je vuur diech,
Mieng sjun poëzie,
Mar iech sjrief ’t vuur miech
Wail iech draa lie!

Januari 2014

Iech sjton bij d’r Tsinterkloas mit zie jroeës bóch
en heë vingt aa miech de lieviete tse leëze.
Heë kiekt jans wus, en d’r Sjwatse Piet óch,
dat iech vrech bin jeweë, vinge zie beweëze.

Sjwats óp wies en dan óch nog jans diejietaal,
han iech miech ‘t aafjelofe joar zitse óp tse reje,
Daag noa daag, mit aaf en tsouw ing paus, dat waal,
en noen junt ze miech d’r zak ins örndlieg tseje.

Dan kunt vanaaf d’r depe boam
doch nog ee jesjenk noa boave,
mar dan mós iech waal beloave
dat iech lever weëd inne janse sjroam:
Inne lekkere nuuks mit inne lange sjtats,
óch wie bócheskóch jeet óp mie hats!

December 2013

Van d’r Nelson han iech jelierd
wie wiechtieg vrijheet wirklieg is.
Vrijheet mós weëde jevierd,
me zouw d’rvuur mósse sjterve jewis.

Van d’r Nelson han iech jelierd
dat jeleuve in de jouw zaach kan,
óch al went jinne noa diech jebierd
en kries te alling mar ieëlend d’rvan.

Van d’r Nelson han iech versjtange
dat me jing jekke vrauw mós krieje,
die ing nog jekkere famillieë jeet aavange.

Van d’r Nelson is miech óch blieve hange
dat me nit tse aod en verkiensjd mós zieë
den doa jeet de janse erfsjaf ónger lieje.

December 2013

Is ‘t zoeë dat-s te d’r jeleuf verluuts
wents te liers wie ‘t leëve leuft?
Iech han neemlieg nuus mit dat kruuts,
óch al bin iech óp tsiet jedeufd!

Deë doeë an de moer, iech sjnap ‘t nit,
al die pieng en ieëlend, hod ze diech mar,
al dat beëne en hoffe óp ieëwieje vrid,
zoeë vöal wiesheet hat jinne i pach.

Mar wen iech dan dat kinke zien,
zoeë kling diezelsje jraad óp eëd
dat durch bauw jidderinne verjèse weëd,

dan jeleuf iech dat iech d’r jeleuf werm krien,
in de leefde, ‘t leëve, al is ‘t nog zoeë fien,
en in d’r óngersjeed tusje jód en sjleët.

December 2013

Vrij vas

‘t Vrij-vers kunt ‘t vas-vers teëje
en vroagt zoeë vrij eroes,
woarum bis doe doch zoeë verleëje
en wils alles vas wie ee hoes.

Dat zal iech diech zage, zeët ‘t vas-vers vas,
en ‘t zetst ziech sjrap teëje de moer,
bij ‘t diechte han iech van ‘t raim las,
dat likt bij miech ummer óp de loer.

Sjat, wits te ins wat, zeët ‘t vrij-vers los,
los ós ins lekker vrije ónger ós,
vier pratsje jet zeftieg mit poëzie,
beklatsje kleëveretieg de janse tapieët,
oane dat ‘t ee moal jet tse raime jieët.

Tse sjpieë, vingt ‘t vas-vers werm jans verleëje,
doe broechs vuur tse raime mar d’r mónk tse beweëje.

Januari 2013

Vuur d’r Jerrit Kómrij.

De poëzie is ‘t klingste woad
misjien mar ing intsele letter,
ezoeë jewieët tse jeëve
dat ‘t vleit durch jen loeët.

Ee jediech is jinne road
van ‘t proza jinne fetter,
besjrieft nuus van ‘t leëve
mar kluurt ‘t mit d’r doeëd.

Inne diechter is ing sjtem
die in d’r kop bliet hange,
mar durch jinne weëd versjtange.

En jinne wees va wem
die letter is jevange,
en de letter is verjange.

Juli 2012