Vrugjoarsovvend Veldeke Um Mamelis in de Klósterbibliotheek i Wittem

E mietwochovvend d’r 19de apreel is ’t werm zoewied. D’r Veldeke Krink “Um Mamelis” brèngt wier veur uuch allemoal wie jewend d’r Vrugjoars Dialèctovvend in de Klósterbibliotheek i Wittem.

Zelfversjtèndliech drieënt ’t ziech óch óp dizze ovvend werm jants öm ós plat, dat noe óch durch d’r politiek offitsieël als ‘streektaal’, de sjproach va ós jaejend, va Limburg, weëdt aanerkant.

Jeschiechte, jediechte en moeziek: ’t kunt allemoal werm tsoer jèltoeng. Dat wèlt zare dat duur ’t bónte palèt van ós sjön dialècte oes versjiedene wink-riechtoenge kènt liere kènne. ’t Blieft ömmer fastsienierend wèn me huurt wie óngersjiedliech de wöad en/of zarenswies oes de versjiedene jaejende en plaatsje klinke.

Óp dizze ovvend zörje de sjwestere Amber en Britt Nelissen oes Remung veur de moeziek, en lost uuch durch häön uberrasje! D’r Jan Haselier verzörriecht de veurdraech ! D’r Jo Kern en d’r Jef Brauers vure uuch werm durch d’r projram.

Aavank van d’r ovvend öm 20.00 oer,  zaal óp 19.30 oer.
Entree: Lede € 8,00 veur nit-lede € 10,00
Aamelde beej ’t Leny Souren via e-mail
Tel: 06 -139 22 558
Of beej d’r Jef Brauers via e-mail
Tel: 06 – 102 12 183

Namens ’t besjtuur van d’r Veldeke Krink ” Um Mamelis “ zut d’r allemoal van hatse welkom óp dizze ovvend.