Wândeling àn de Paerdekop                 

Gaer wille weej òllie uutnuuëdege vur ’n wândeling mit IVN-gids Jan Michels ien netuūrgebied de Paerdekop òp dinsdág 20 junie um 19.30 uūr. We kòmme beejèn beej Peelken 2, Ysselsteyn. Dit is d’n urste weg rechs nao de bosse àn de Puttenweg (Midde-Pieëlweg). Veuràn beej den áfslág zal iemes staon zódat ge zeker wet waor ge áf mòt draeje.

Án de Paerdekop is vurreg jaor ‘n natuūrlieërpad ángeleed van ongevaer 3 km. Via ienformasieborde en uutleg dur òzze gids kunde hier van alles te wieëte kòmme ovver de natuūr en historie van dit mojje gebied. Ien ‘t pad zien o.â. òpgenome ennen uutkiektore van 18m hoeëg en ‘n mini plággehut waor Jan án mitgebowd hit. We kòmme ok nog aachter de Duitse begraafpláts naeve. De wândeling zal anderhalf tot twieë uūr dure; vur meense die 3 km te láng viende is ‘r enne korteren terugweg.

Umdat ‘r roond dén tied schiens daeze zitte ien de natuūr raoje weej òw án um iets mit lánge mòwwe àn te doēn. As ge mit iemes mit wilt reeje, mail of bel dan mit Mariel, veldeke.venroj@gmail.com of 0615612648.

Án nie-leeje van Veldeke vraoge weej ‘n beejdrage van € 3,– p.p. vur dees mojje wândeling. Gaer tot dan ien de Pieël.

Bestuūr Veldeke Venroj