Veldegewas Moenik: Godelieve van Gemen

Voor meer informatie over Godelieve van Gemen klikt u hier.

Haiku’s

Sjtraote vur buëtjes
Sjtevele mit kingerbein
Ploenzje water-bliej

Geej in julimaond
Wiej wille vol zien wolke
Laote alles los

Rioleringe
Methaangaas vult de huzer
Sjtinke zich ter in

Greuner ken neet miêr
Kleure vróngele zich door
Sjans mit greûn vergaef

Juli 2021

witte wolleke
zjwarte zjwallege vloge
leêchte linkte leêf

geverrefd noow
dreve wolleke baove
veugelkesnesje

April 2021

Barabbas en Jezus

As gluive as baojem haet verhaole
die sjtaon opgesjreve as waor gebeurd,
as waor wir wieër verteld
As gluive is, gluive det ein jónge vrouwe ein kiendje kreêg
gans sónger zäödjes van einen aoje kael
As gluive is, det Jezus en Maria nao den Hemel kóste vlege
-op zien mins nao den Hemel kóste vare –
dao ken waere gezag mit idders linkerhank
op idders Heilig Hert
det idderein geluivig is
en gluif in Vrouw Holle en Sjniêwitje
mit de Zeve Dwerfkes
auch in de Vos dae praode mit Pieterke den Doêd
en gluif det Groeëtmoder de Wollef opvroôt en
de Pesjtoer van Zjwame ’t deej mit Magerne Hein
gluif in de Zeve Sikskes, in Klein Duumpke,
in ’t Haeske op de Maon, de Klokke van Roeëme
zeker wel in Barabbas en Jezus
die wörkelik waor höbbe besjtaon.

Det doe, lang geleje, gerope woôrd dór de Joede,
det Jezus zien bloôd zal kómme euver ós en ós kinger
dao meug nemes det oeëts nag gluive
umdet det al gelaoge is
minse toet haat haet aangedreve
Godsgelierde sjtraevele óngerein

en verdoetse deftig wat sjteit gesjreve
praote rech wat krómp is
De wäörd mit gif bleve besjtaon

Óngelökkig de minse die ’t bloôd lete sjtruime
euver de rechvaerdige umdet gesjreve sjteit
Sein Blut komme über uns und unsre Kinder

(de dag van de Vernietiging 27.1.21)
Februari 2021

Eppelke rónk

Eppelke eppelke rónk
Wat ligkse dao nutelik oppe grónk
Haet nemes in dich wölle biête
Umdet ein möske op dich deej sjiête?
Kóm, ich vaeg dich aaf mit miene naasdoôk
en nim dich mei vur einen appelekoôk.

Januari 2021

Einen bóch mit jónge

De maord op mien naobers gäös
waar gen meujte gewaes
’t waar zoê gedaon.

Kort klónke kreisjende kleng
van minse in noeëd
’t waar nach.

Wiej ich aan kwaam gegaon
waar ’t al gedaon.
Eine zjwaore vogel vloôg sjtriêkend
euver de wei en umhoeëg.

De sjnieë waar gevalle
de greune wei waar wit gegreujd
de nachlóch grusjelig voel gael
in sjtruileêch van glazere kes
’t wit waar sjterker, de sjtilte kaakde
wies de volgende morrege.

In de wei ware twieë gäös sónger kop
op ein bergske van sjnieë:
Akka en Walter.

Wieër weg in de wei pikde,
houwde, pikde, eine menkeshauwik
aan ein aafgerete köpke
dao waar d’r nag mer ein.

De hunkes kwame gemutelik
nao den draod vur eur kaore en meis.

Einen bóch mit jónge.
Ach och auwie chotverdenonde
wat ware de minse van de netuur
letsaan in de veurzomer bliej
um dae bóch mit hauwikjónge
in einen aoje krómme peppel
doêzend maeter wieër.
Bliej. Ich auch. Doe.

Vur Akka en Walter, Niels en Nöl.

Januari 2021

Twee vertaalde Gedichten

De haos

Janek’s haos veel oppe grónk.
Janek läöp in de zevende gats al rónk.
De haos dink: Wie ligk ich terbeej –
Janek, dae noow rilt, En ich ligk heej.

Naar: Czeslaw Janczarski

De dreej moetse

In eine kale hazelsjtroek
Dao zitte dreej moetse boek aan boek.
Erikske rechs en links zit Frans
en middedrin zit kleine Hans.
Zeej höbbe de auge toe, gans toe,
en baoven eur, dao sjniêt ‘t, woe!
Zeej sjuve doeën, gans doeën taengenein.
Nemes haet ’t zoê werm wie Henske klein.
Zeej hure alle dreej de hertjes sjlaon.
Als zeej dao nag zitte, zien zeej neêt opgesjtaon.

Naar: Christian Morgenstern

Januari 2021

September tanka’s

Hiel  witte minse
kriêge flot Velkanker
In September neêt

Waoröm zit sjörger-mies
zoê raozend gaer oppe sjlup
Dao zien vuul blaedjes
die valle en neêt opsjtaon
Weggeblaoze waere zeej

Gen biês is te klein
vur God dae alles maakde
mit zien eige heng

Kaod begôs te maond
September mit mispele
op vaerkes mit bloôd
op ingewei van ein hón
verlaore ein sjtök wiër weg
doôr buzerds of vös
Vogelpes  of Hónksdolheid
of Vosselinkwörm
de Taering door Koemellek
BSE van Gekke Kuuj
de Salmonella
van rauwe eierpödding
wörrem in de kop
doôr rauwe ves en roëd vleis
linkwörrem in ’t ganse lief

begós ein sjattig leêdje
det kinger canon zónge

September 2020

’t Hoës van de Sjpraok

Ich zeuk ein hoës ein hoës,
vur mien jungske kepungske,
mit goldgaele more van roebelig sjtruë,
mit ein däör en ein vinster van väör.
ich zeuk ein hoës ein hoës,
ein hoës van roebelig sjtruë.

Ich zeuk ein hoës ein hoës,
vur mien maedje petaedje,
mit leechbroëne more van höltere plenk,
mit ein däör en ein vinster van väör.
Ich zeuk ein hoës ein hoës,
ein hoës van höltere plenk.

Veer zeuke ein hoës ein hoës,
vur ós hónjerde sjpraok labbedaok,
mit roëdsigge more van iëzeroer sjtein,
mit ein däör en ein vinster van väör,
veer zeuke ein hoës ein hoës
van iëzeroer sjtein.

Weej höbbe’t Hoës ’t Hoës,
vur oos hónjerde sjpraok labbedaok
mit zingende more van wermende wäörd,
mit ein däör en ein vinster van väör,
veer höbbe ’t blaw-gael-witte Hoës
’t Hoës van de Sjpraok

Augustus 2020

Ein Haeske

Sjoëw um ’t Haeske te gaon waere
bliëf ich beej de deur mit dreej iëwig glimmende sjterre.
De deur geit aope en geit toe.
De vrouw achter de deur zaet ‘daag Haeske’ en läöp wiejer.
Zeej dreit zich um en zaet vúr de deur wir ‘daag Haeske’.
Zeej vergit vuuël en duit de deur aop en toe.
Läöp en zuk en vingk en zuk.
Vingk neet wat ze zuk, vingk wel wat ze neet zuk.
Zeej zaet ‘daag Haeske’.
Ich haoj van de vrouw en van de deur.
Ich pas op ós en op de deur en baovenal op mich.

Ich lier vuul van de vrouw.
Sóms piep de klink van de deur zaoch vanzellef ‘daag Haeske’.
Sóms piëp de klink van de deur neet.

Augustus 2020

Thoësdokteres

Beller nömmer ein
as mich wuurd opgenaome.
bön ich de klager
de klach is van gen gewich.
gewoën kolliekpiën

In de roëje koël.
greujt eine baum mit witse
kaok um mit eppel
mit aek sókker en zaotsjpriets
mundjesmaot mit de sókker

aet van ’t zoormoos.
van kappes- en sevoeiekoël.
get hempelkes rauw oët de broën sjteinere tón
de beste dokter aan hoës.

nötte verrekde
kollieke numme d’n aom
van dich weg
de kieps um en dao liks-se
ein vazel sjóttelsjlet

rauwe petatte
gepratsj gelag op d’n boek
hoofs neët te belle
Corona sjpint noow de kroën
doe bös vort nömmer tuut tuut…

de zón sjient flokker
’t raengelt dröppelzeivert
ein twië dröppels
de sjlaai in d’n haof wach aaf
gedöld is gooj millesiën.

Augustus 2020

nao waeke druëgte
moëzelt en miëzelt ’t noow
blaedjes waere naat

ónger ’t gaeje
huppelsjprink ein krödelke
‘nen doëmnagel groet
’t duuster biëske woent
tösse sjlaad en maeredich

Juli 2020

De jóng dae hóngerd verhaole kós

’t Waar duuster wie hae op waar gesjtaon.
’t Waar nag altied duuster wie hae de deur achter zich toew trok.
Mit te sjoeëltas oppe rök ging hae op paad.
’t Waar wied loupe en de waeg waar einzaam.
Óngerwaenges dóch hae aan alle verhaole
die zien groeëtmoder um verteld hei.
Hae dóch det ’t al negen en negetig verhaole ware.
Nag ein insig verhaol, en den kós hae hóngerd verhaole.
De waeg waar hel verangerd. Vuul minder duuster noow.
’t Vulde zaochter ónger zien veut as hae gewind waar.
Hae waar aan ’t verdäöle. Det vóng hae sjoeën.
Det waar krek wat hae altied al ’s hei wölle doon: verdäöle!
En dao waar ’t noow zoe wied.
’t Waar leech en vol van kleur.
Hae vulde wie de sjtraole van de zón um sjtrieëlde.
Euveral ware geluje.
Tjiep tjiep, prepre, kwie, roekoe, fu fu,
tadi tadi tadi, tjie tjie tjie, koekoek, roe roe roe,
piepiepiepiep, huwi huwi, krao krao, jen jen jen.
Dao dreve bieëster in de lóch.
Hae zoog nag precies wie wegdreef ein hundje zjwart-wit.
Hae leep euver rotse in alle kleure. Hae zoog eine dieke zjwarte sjtert
van ein of anger fein pelsbieës. Eine illik, dóch hae.
Hae kwaam beej ein roeëj bloom zoe groeët wie eine berg.
Ein sjtripkesmies loog in eine sjlaopzak te sjlaope.
En baoven um zjwóm eine vos in d’n blawwe viever.
Heej woej de jóng vur altied blieve.
De buim ware blie van verwóngering.
Noow waar hae eine jóng in de bös.
Det waar wat hae altied hei wölle zien: eine jóng in de bös!

Mit zien klaore sjtum reep hae nao moetse en mösse.
Nao de hóngerde glitserende sjpraone.
Die ware mit iever de wille körs, de böskriek aan ’t laeg vraete.
Daonao, al wel flot, brach dae ganse flok sjpraone de jóng nao de sjoeël.

Dao keek idderein verwóngerd nao de veugel
die goud greun en goud paars glómme in de zón.
De zón waar beej de sjoeël kómme sjiene.
De jóng dóch: ‘Noow ken ich hóngerd verhaole.’

Juni 2020

Wink

wink kump en wink geit
wink blief bewaege
wies hae weg is

winksjtil as hae weg is
sjtil
sónger tieëdsraekening

de razelpappelblaedjes sjmiespele
verraoje de wink dae zich verbörg

dao vlege kraone alle kankter oet
aegerste, doeve, däölkes
blawmöskes, moetse kake

kakefonische kleng
ein óngerein en sjienenber
óngerich gefladder

wies al ’t geveugel
zjwiegend oplos
in ein nörges

vlege oeterein
mitkake óngerein
kakefonische kleng

de lóch wuurd leech
den duuster
bekans zjwart

de opgesjlaote wink óntsjnap
en sjpoeës
mit graof geweld

mit wille krach
vernelend heej, dao en örges
daker, buim, ouch bieëster

zuchtend lagk de wink zich neer
kiek neet achterum
en zuuet te kepotgeweide zomertentjes neet
van minse die zich vlasde op kampere
in de zeute wermte van ‘t Zuje

Juni 2020

de zomer zeumert

de zomer zeumert
ós veur de ziel in de uig
asters en bloomkoël
neut en kersjtanele
vlinders op knóddelig
gistende paere en proëme.

zeumert ós
zeute wermp
veur de bervese veut
oppe greuzlende groos
de zaoch zindrende sjtein
mit ei krenske van korsmos

zomer su suja
su su
sjlaop zaoch in de sjlup
van ’t naojaor
werm nag get nao
wies ’t gevreer dich verjuug.

zomer su suja
sjlap zaoch
su su su

Juni 2020

de  maond van sinterjan

eine geisel in den haof
zien huuskes-sjlek en sjliëm-sjlek
vors blaad aete zeej
de griëtige aeterie
zet in as te zón verdwiênt

dao ligk te kater
ónvruchbaar vol van lös
in gekaokde ves
dae ves haet mótte lieje
vur miene sjtriepkeskater

ich zit bekans noêts
soms aevekes in den haof
en zeen ‘al ’t sjoêns
en wat gedaon zal waere

mit  poezelhaendjes
krolleköpkes mit krenskes
en witte sjtrikke
in  glad gekeimde häörkes
dansde  zeej op Sinterjan

häöskes aan hendjes
die blumkes  sjtruide op sjtraot
vur Jezus zien hert
zien blojende Heilige Hert
blumkes vur Jezus allein

blumkes oêt te wei
van Heiersjeng en Tölmes
vur de percessie
zeej pläökde wao zeej woeje
trokke blomeknöpkes aaf

weie vol kleure
wies te kuuj  kwame  graze
en  vol  zich graasde
wies te kuuj ware gedaon
wir begós  al sónger ing

Juni 2020

“Tuuët tuuët tuuët tuuët”

Tuuët tuuë tuuët tuuët tuuët
zjwart kleid, griêze sjollik
mit blawwe blumpkes
eine krómp gegreujde rok
det is tante Ma
van taengeneuver
in negetienhóngerd en fieftig
“Tuuët tuuët tuuët”
einen hampel de
sjoenen Haan
twieë hempelkes vur de
prónte Hunkes
sjtöksjes nate wek vur
de kleine Kuukskes
“Soeke soeke soek”
zjwaerdjes van de sjink
en gebraoje petatte vur Herta
’t Sjiêperke
“Miem miem miem”

Haversjliêm vur de Mies
“Koes koes koes koes
koes koes koes”
sjale van eier petatte en slaat
nao-kermes flaaj mit sjummel en haor
en verkes-mael
vur de Zoog mit te Koeskes

’t Kiendje van taengen-euver
sjteit mit zien Pupke te wachte
wies zien tante Ma
van taengen-euver
gedaon haet mit al
Ma en ’t Kiendje en Pupke
drinke same ein teske kekau
en tant Ma duit beej um en ‘t Pupke
“Luuske Vluuëke Haeske
tip op ’t naeske”

’t waar wie ’t waar
aandach en leefde
wies in iëwigheid amen

Juni 2020

4 Haiku’s en einen Tanka

kruënkescorona
op te waeg de moordenaers
neet sónger ónsjöld

pepere dukskes
dansende witte sjnammels
mit get virussjnót

sjpanjolesjlave
zjwaor kettinge aan de veut
grave zeej sjtervend
de baan vur legers van um
dae triomfe wilt viere

sjoew vur de minse
huurse wie de mung sjpraeke
wäörd sjnieje wiej dölk

siererte en lauk
naeve Napoleons baan
klaats d’n doejewaeg

Juni 2020

Wat ein kwaoj kaoj

Sónger jekske aan te trekke
ging ’t maedje nao de sjoël mit te voot.
Het hei ’t kaod um te verrekke.
Het moôs annag naeve det rierige Roôt

Dao waar beej de sjoël aevel gen hón.
Op te paol beej de draod hóng ein blaedje.
Het hei ’t kaod, dao waar gaar gen zón.
Het kós nag neet laeze det maedje.

Ein aoj vrouw kaakde get nao ‘t kink
en kwaam doënder op um aafgegaon:
‘Van zoêwiëd gekómme, do bös ein flink.
Dao is gen sjoël, die is toegedaon!’

Zegk toës det te Spaanse Griep ter is
En det is genne kattepis.
Zeej guuf um heure pellerien.
‘Angers wuursse krank en geisse doêd mesjien’.

’t Maedje wet klamp wat ’t zegke mót,
Oêt te naas hingk sjiëmelig greun de sjnót.

‘Danke vrouw, vur de pellerien
en danke vrouw en nag vuul mersien’.

Wat ein kwaoj kaoj vandaag.
Wat eine werreme pellerien.

Het vrief zich druëg te naas.
Waar die vrouw ein Fee mesjien?

Juni 2020

Tanka en Haike

Ich loos reklame
Sjtrui sjokolade muuskes
op te piendabótter
broêne hagelsjlaagkörrelkes
liêke op moêzekeutele

auch ens get angers
rattegif is neet gezóngk
baeter mer hagelsjlaag

April 2020

1 Haiku en 2 Tanka’s

Wes

Wes tien sjnuutje
as opsjtaonweesgegroetje
zaoch lach ‘t sjpegel

Kattekop

Wat een valse kat!
zei een kattekop gemeen
ik kaats de bal terug
wat je zegt dat ben je zelf
de vrouw kijkt in het water

Kets

Wat ein valse mies!
zaet ein nötte kets gemein
ich kets ten bal truuk
wasse zaes bös se zellef
de vrouw kiek in ’t water

April 2020

3 Haiku’s

Sjpraok

Sjpraok is hoëge noêd
versjtómd gevalle ligke
dao zien weg de wäörd

Wäörd

Wäörd die zinge
kierewiet en kielewiel
Twieë ringelinge

Wäördekes

Wäördekes huûre
pan en pötjes mit oëre
tiet en pielke pad

April 2020

Wazel en Bazel

1.

De teng trekke, de maer dekke.
Sjpinnejaeger, viêgevaeger.
Sjarretelle en sardelle.
Belke trekke, kómp oêtlekke.
Häöskes breie, kledjes neie.
De jónge noêts niêpe,
zoêdet se neêt piêpe.
De jaeger duit ‘paaf’,
en ’t versje is aaf.

2.

De zeute deêm van Moder Koe
is vur eur kellefke klein
de hemel op aerd.
Wie vur de mins,
de zaochte naas van ein paerd.
Pietje pötje poêt,
mien versje det is oêt.

3.

In de trein van Wazel nao Bazel,
dao zoôt ein maedje van twellef
det leek op ein ellef.
‘Tante Loezewiês,
wets tich preciês
wat ter dao is in det Bazel?’
‘Eine waterval en
vuul sjaele Wazel!’

4.

Sjaan zienen haan
waar sjoënder as Sjaan zien vrouw
De hón van de vrouw van Sjaan
waar sjoënder as Sjaan.
Dao is vuul leid beej die minse
det duis tich tich neêt winse.
Vuul leid wasse neêt wets.
Hae waar eine kater
en zeej waar ein kets.

Februari 2020

sjtil gevalle

sjtil gevalle zien de bónke-bónkegeluje wies vruûg in de morrege. wies
deêp in de nach. oêterein-riêtend. wat is nag vruûg en wat is laat.
sjtilgevalle waar zeej. ’t dörrep laefde en raozde en kreeg
ein vlag wao op sjteit tet ’t laef. as laeve laef mit laeve make
den laef ’t dörrep. ich bön sjtil gevalle in mien vaderstaal.
ich lier de niej minse in mien kleurekleng de sjpraok van nederlank.
gehouwe beelde óntbloeët neêt door de doeënsbeej woênende dörpers
mit deêp te breûk in dees aerd. aan ein moôr ein gedich
in ein sjpraok van een anger dörrep. zoej zeej zich reure en opsjtaon?

Januari 2020

De mies en de sjniê

De sjniêvlökskskes zien klamp te zeen op ’t pelske van de mies –
vur eur te veule. Verwóngerd kiek zeej umhoêg.
Dao zet zeej ’t op ein laupe en vluug op hoês aan.
Sjprink op te taofel beej ’t vinster en kiek door ’t raam nao boête
wao alles van kleur verangert.
Zeej haet zich verdreit en niep de uigskes toe,
wies ‘t duuster van de nach heur duit nao boête driêve.
In de vruge morrege vertelle roêje sjprietskes in ’t wit euver
de mies en ein moês.

Februari 2019

Körsmes

Kraone kraoze in de tódder rónk.
Perikke ploge de leimige grónk.
Sjetlengerkes graze aan geune kank
aan versjlakkerd graas.

Sjtil helt de Baas
vur zien Hung die noets biete
wel döks en ouch noow
vuel mótte sjiete.
Krek wao ich dalik doon sjtaon.
Um mit sjtrónt aan de veut wir wiejer te gaon.
Morrege, morrege zal ’t Körsmes zien
vur ós, gen wille, besjaafde mesjien?

December 2016

Midwinkter

Saoves vrueg al hingk Venus
kammeraod te zien
mit de raos-paars-raos-roej lóch
die langsaam verwandelt
in ein duuster blauw
wao ’t zónnesjtruileech mankeert.

’t  Is midwinkter en kaod
mit hel gevräör kroepend
door groos, böskes en buim.

dae mit insig zien waemeske aan
zich de maon en de sjterre bezuut.

Zuet wiej de volmaon
machtig en noeëts hoeger as noow,
krachtig sjpegelt de zón
en wie de maon de sjaduwe sjildert
van al ’t greujende grei,
van hues en hök en ponnies in de wei.

Hunggekaf örges wiedeweg
guuf kompenie
aan kerk- en uuëlkesgekaak van doeënbeej.
Zeej versjtille
beej de geluuëdloze klank
van de vallende vaerige vlökskes.

De volmaon bliek sjmorges
verhoes en verbleik.
De zón zellef is vol leefde wir dao
en kinger gaon sjliddrend, sjleiend
nao kresj en nao sjoel
mit in eur liefkes winktergelök.

December 2016

Hoeshaojelikke euverpeinzinge

D’n opwas
Adonai eloheinu
Mienen Hier, miene God!
Eine Jitzak Katznilsson
vroog zich in ’t ghetto van Warschau aaf
waoröm der Voigl frei waar
en das Kälbl gbundn liegt mit dem Strick

Baej vur ós zóndaers
en sjink ós eine vredige doeëd!
Ein Meriejke Schobbers
vroog zich in heure kelder aaf
waoröm de bómme neet beej heur zoeje valle
en wel op ‘t hoes van de naober

Nkosi sikeleli Africa
God zaegene Afrika!
Eine Manqoba
vroog in zien nutelik huuske
zich aaf waoröm minnige witmins
baeter woent
as minnige broenmins

Salaam aleikem aleikem salaam
Vrede mit uch mit uch de vrede!
Eine Fatima Yakoubi vreug zich aaf waoröm
zeej heej beej ós,
wao ze kwaam vur de vrede,
sjeif wuurt beloerd
um de sjluier op heur houf
en waoröm ze neet vreej is

En ein Godelieve
vreug zich aaf of ter noow wel
of of ter noow neet
gevóchte mót waere vur vrede
en zeej zjwalk nao vrede
sónger vechte
mer kwaam der neet oet
daodoor kaokde euver de soep
brandde aan de ries
mer óngerdehank waar wel
d’n opwas gedaon.

April 2016

Vur die niks ware, niks waere
genne naam ein sjtraot geneump haet
sjrief ich uch det jiddren daag
oet ’t niks, op zien mins
ein insig gedach vur uch is.

Vur de erm kloete
mit bevraore oere, mit kepodde heng
in blojend tangkvleis raokelende teng
de sjpiere riere wiel de luus ’t lief verkliere
de gleujend roej sjlekke de veut doon branne

zegk ich :
ich dink aan uch

allein mer det
ich gaef uch ein monument
sjrief op de pepere sjtein:

Dwangarbeiders

Gekrepeerd
Örges
Oeëts

Sorry

Oktober 2014

Bienao

’t Kiendje, ’t wuurd vas ein maedje, is ’t al.
De granate vlege euver ’t hoês.
Wao gen bómme zoeje valle
valle ze aevel toch
en wao ’t soldäötje van vieftien vreug:
‘Mutti, versteck mich, ich will nicht in den Krieg,’
mót de jóng toch gaon  umdet  d’r gen verbergplek is.

’t Kiendje wilt neet gebaore waere en wuurd ’t toch.
Want bienao ging vurbeej en weg en is verleje tiêd.

Bienao is noow de oorlog oët
Heej wel en dao neët
en wao zien ze, al die men?
Bienao  zal de vader wel ’t kiendje zeen

Jaore gaon d’r um
en  bienao is vur good vurbeej
’t Kiendje is ein aoj vrouw
die dök bra dreuvig is
‘Gelökkig zit ’t d’r bienao op vur uch, hè Oma?’

Oktober 2014

Ramses Shaffy

’t Is zevehóngerdfieftig maeter loupe van de …
van de Academia de Tango
van Mirthe en Lalo Diaz Campos
nao d’n euverkank  van de Kórte Leidse Dwarssjtraot
wao Café Eylders rögkdekking guuf
aan Ramses Shaffy en ziene rollator

Dao is hae, Ramses .
“Daag meneer Ramses Shaffy,
ich bön bliej uch te zeen.
Meug ich uch get prizzentere?”

“Oh, kent geej mich? Ken ich uch?”
“Jao, van Shaffy Chantant,  in 1964 gluif ich
en van de sjtraot
en van uch op de sjpeulgoodkrokodil
in ‘t circus in Numwaege
waar ‘t in 1982?
Weit geej nag van de aolifant
dae achter ein vrouw mit eine kingerwage
aansjtörmde?

Die vrouw waar  ich,
ich bön Godelieve van Gemen

dit is mien kleindochter Armandine,
zeej kump uut Afrika.
Meug ich uch get prizzentere,
meneer Ramses Shaffy?”

“Ach, wie leef ziet geej
(guuf Armandine ein hank
en helt die vas eine wiel)
en wie moei,
mer ich wach heej noow op de taxi
dae mich nao hoës bringk
dae geit dao haoje,” en hae wies
nao d’n hook van de Leidsesjtraot
en de Korte Leidse Dwarsssjraot
“De chauffeur sjtap dao oët
en haolt mich heej op.
Dae krokodil waar ech, ich reej d’r op
jao, op eine echte krokodil.”
Ramses lach beej de herinnering
of um zien fantazie.

Ich zegk:
“Mesjien waar daen aolifant
eine sjpeulgoodaolifant
en bön ich vur niks gevluch… “

’t  Waar zomer en ’t waar 2006
doe weej um naozjweide
wie hae wegvoor

Maart 2014

Name die ich neet gaon neume

De sjnór sjteit
wie eine grieëze sjoonbörstel
vasgeplek  baove de teng
en raak de óngerlip
es ich uig nao dae mins
dae doonde is
beej de sjnelle service-kassa
wiel hae zien pin-peske
tösse de teng duujt,
de sjnór ’t peske verdäölt,
de mins zien heng vreej haet
vur ’t boedsjappegrei ,
ich verwóngerd blieëf gape
en wach wat d’r kump.

De moel geit aop,
hae mimp ’t peske der oët
duujt ’t mit sjpiej en al in de gluif.

Mien maag sjpoeës.
Ich haoj mich neet in
zegk flokker : “Ouch ein menier
um bakterieje te versjpreie,
chetfer, wat sjmaerig.”

Hae kiek mich aan en zaet vrek:
“Ao, vingk geej det?”

Ich gaef genne aom.

Toës zien de földerkes
mit köp van minse
in de brevebös geduujd.
Ich zeen de sjoonbörstel
op ein lieës sjtaon
hae is vur ierlik-heid en aope-heid
en vur lokaal
prónt as die anger name
die ich neet zal neume

Maart 2014

Sunny tree

Nao de óntplóffing van ein nao oorlog klinkende
aodjaorsfieësbóm op de viefde januari um 21.00 o
krieëge weej de sjlaop neet mieër gevat,

het van 10 en ich get aojer
Ich zal dich ein verhäölke gaon vertelle
ein waos dich vruuger vuul van heels,
euver ’t bórstelig hundje…

daonao waoveur de krokodil zónne groeëte bek haet,
’t koeske ein prinses aan ’t lache kós make
’t däölke d’n hónk te sjlum aaf waar
en wie Sjtiemekei ein menke in de wórs vóng.

’t verhaol euver dae mins dae bieëster kós versjtaon,
höb ich ein bietje gefantazeerd, det waar angers…
precies zoeë waar ’t oma, zaet ’t in d’n duustere
baove in ’t sjtapelbed

Dao geit ein twieëde aodjaorsfieësbóm aaf.
’t  Wich zingk zien eige leed

I am sitting in a sunny tree
with my animals and me

Januari 2014

December

december maak mich muug
umdet ich in Sinterklaos neet gluif
en neet sjoew bön
vur de zjwarte
aevemin as vur witte Piete
en ’t Jezuskink te leef höb

sjtil wil ich veule
de letste maond van ’t jaor
soezele wie in ein baerehol
binne wermp, boete kaoj
mit noow en den get binnesjtruimend
leech van zón en sjterre en de maon
boete kaoj, binne wermp

loestere nao
‘t geluudloes valle
van de letste blaer
en vruchte
gedwónge val nao sjtreng gevräör

ich sjöd mich vur decembers euvervlood
aan verseringe en beste winse
en wins idderein
sónger emes oet te sjloete
’t allerbeste, ’t allerleefste toe

December 2013

Wink

wink kump en wink geit
wink blief bewaege
wies hae weg is

winksjtil as hae weg is
sjtil
sónger tieëdsraekening

de razelpappelblaedjes sjmiespele
verraoje de wink dae zich verbörg

dao vlege kraone alle kankter oet
aegerste, doeve, däölkes
blawmöskes, moetse kake

kakefonische kleng
ein óngerein  en sjienber
óngerich gefladder

wies al ’t geveugel
zjwiegend oplos
in ein nörges

vlege oetrein
mitkake óngerein
kakefonische  kleng

de lóch wuurd leech
den duuster
bekans zjwart

de  opgesjlaote wink óntsjnap
en sjpoes
mit graof geweld

mit willekrach
vernelend heej, dao  en örges
daker, buim, ouch bieëster

zuchtend laegk te wink zich neer
kiek neet achterum
en zuuet de kepotgeweide zomertentjes neet
van minse die zich vlasde op kampere
in de zeute wermte van  ‘t Zuje

December 2013

Naeve de rivier
röste gäös in vuul saorte
oët hiel de waereld

Twië witte reigers
vlege op en dale dao
dansend de baek in

Wille Paosblome
wille taam bleuje in Miërt
as de zón det wilt

Maart 2013

gäös

same praotde zeej
vloge ein sjtruimende Vee
in ’t aovendroëd

umliëg wir umhoëg
twiefelend liek de landing
per slot de frael rös
sjäöp

doënbeej zien de sjäöp
klaor sjient de maon in heur wei
de sjäöp zie zjwiëge

minse sjäöp däölkes gaos

nach sjuëf op veur d’n daag
ein sjaop kiek um zich haer
de angere aete iësgraas

ei kink löp nao de wei
mit witlofwortele
voort de sjäöpkes

doeng doeng doeng doeng
sjuut eine wage veurbeej
depe basse doon oëre toëte

de wage mit einen tenk
mit substraatvoor
veur ’t gewes oppe sjteinwol

de riejende disco
dreunt lang door de lóch
zaoch bölke de sjäöp

däölkes kraoze
riete perikke umhoëg
wo de grónk waar gewuëld

ein alleinige gaos vluug
gakkend euver de wei
en nag ein anger

gak gak … gaaak gak gak

Februari 2013

gans gewoën

ich hei d’r ein leëf, ein sjattige  sjniëpóp
zeej deujde in mien werm umerming

ich hei d’r ein leëf, ein sjoën diamantje
zeej vloog in brank vur mien hitsige hets

ich hei d’r ein leëf, ein zeute vioel
zeej barsde in sjplinters wiel ich heur sjtreëk

ich hei d’r ein leëf, ein paars passieblumpke
zeej kräökde ’t kruënke ónger mien muulkes

noow zeën ich dich

doe bös gen sjniëpóp
doe bös gen diamant
doe bös gen passieblumpke

noow zeën ich dich
zoë hiël gans gewoën
noow zeen ich dich
zoë gaar neët apart

ich höb dich leef
ich höb dich leef
zoë gaar neët apart
zoë hiël gans gewoën

Februari 2013

laeg in Hors-America

de ganse trein liek aan de laege kank
de veurste wagón veur mich allein

’t fluitje klink
en op ’t allerlets
zit ónverwach
en tamelik óngewins
ei sjtel minse
doën beej mich

’t zien twië men
die vertelle zich taengenein
veural taenge mich
euver meziek sónger kraak en sjmaak
mer waat veur huur ich neët

meziek dae good is
zaet daen eine, dao merks se neet beej
as dae begint en as d’r oet is
en d’n angere häök oët ein einder kuuëp
óngerwaeges nao ’t Concertgeboew

’t wiejwatervaetje
van de Mariakerk in Tegele
haet hae gekoch, daen eine

en de borstel nag d’rbeej
alles mos de deur oët
och de processiesjtaaf
mit ein sjlang rónk ‘t kruuts.

d’n angere zaet,
dets se kins zegke wasse wöls,
taatzach is, det de kerke laeg zien geloupe
en d’rnaeve moskeje zien gekómme
wat toch ech sjrikkelik is.

umdet ich boëte ’t hure onnag praote kan
zegk ich:
’t ein haet neët mit ’t anger te make menier.
geej mót weite wat ge zegk.
geej mót baeter lette op eur wäörd!
en:
nao ’t zóndigmorgeconcert mesjien?
jao, nao Vivaldi, mit eine cello.
wat fijn!
en:
daag menier
en daag menier, geej ouch en vuul plezeer nag
ich mót heej d’roët
in Hors-America

’t is laeg in Hors-America

Januari 2013

de fysicus

gaer hej hae get aankelling
get aanloup
hae hej nemes
um ens mej te praote

mit te heng oppe rögk
leep hae in paersdraf
nao de bös
wao nemes waar

dao gaon ich noow,
eine gelierde hier
cum laude dit
cum laude det
en toch wiëzer
neet gewaore

de waereld gezeen
vanoët
de hoëge energiefysica
de statistische thermodynamica
gedóch euver supergeleiding
beej ein temperatuur van ’t absolute nulpunt
enorm magneetvelder haesse nudig
beej de deeltjesversjnelling
en den zitse drek wir
beej de hoëge energiefysica

hae wilt wel eine canon zinge gaon
riet get mos los oët de grónk
en duit ’t in de tes,
des veur de körssjtal
raap denneknuup veur in de boum,
en zingk ein körsmesleedje

Avondstilte overal.
Aan de beek de nachtegaal.
Roept zijn zangen zacht
vol verlangen door het dal

bedink det ’t ein zomerliedje is

December 2012

Eine halve zóndig in Haerle

um 10 oor de deur oet
um 18 oor de deur wir in
dao tösse ligk ein deil van Limbörg
en Haerle waar ’t doel

um gedichter te gaon hure
veurgedrage opgelaeze
óngerwaeges in ein kumende sjtraot
vol miezer en vol vette sjiet

gennen hóngk gezeen, klamp eine mins,
huurde weej en druimde weej
ónger de wäörd van angere
wie loestere nao sjoene meziek

nao de vioelsonate van Brahms,
sonate nummer twie, en det waar ein zaligheid
en vraog mich waat mich nag reurde in Haerle
en ich zegk: daen eine mins in de hal van de sjtasie

zien vrouw ein jaor noow doëd,
noets emes gezag det zeej
de kanker in de bórs greuje veulde
en gaer hej ich lang nao um geloesterd

vraog mich en ich zegk dich:
dae Marokkaanse moeje vazel gekleide jóng
dae mit verlaegeheid in zien ouge
ós ei reklameblaedje van eine winkel goof

ach mins in de stationshal
en jóng op de kaoj sjtraot
waar ich eine God,
ich leet uch neet los

en Haerle, wao ich eine halve zóndig waar
ich vóng dich zoe keul
zörg mich toch good veur die twië
in idder geval veur die twië.

November 2012

Kemauw

Kabaal um ein waord
en wat ein wäörd
och och och,
’t eine sjoënder
en ’t angere ouch

ich waar al nutelik
wie ich oët ’t hui
kwaam gemoës
en den nag kemauw
kebauw en kebab

mien mies oët Siam
zeej het Hermelienke
rup um de ves
mit klaor kemauw kaak zeej:

Mrauw

November 2012

euver de leefde

ich laef mie laeve
in iewig verleef zien
ich druim euver de leefde
ónger d’n  opwas, ’t kaere
sjrieve, boedsjappe doon

geveul det ich laef
guuf de leefde

’t verleef zien op de leefde
um ein zjwart krölke haor
det op ’t veurhoofd velt

eine pelzige pols
dae oet de mansjet
van ein euverhaemp kruup
heng die piano sjpeule
de sjoeënste werkheng
van de waereld

veut sónger zök in fien sandale
mit tieëne naovenant

vel det ein teikening haet
eine glans en ein tint
die mich bereure

det begós wie ik kink waar
miene vader bezoog
zien griesblauw ouge

en wie hae mich veurloos
mit ein sjtum
zaoch en toch mannelik
en mich leveke hoot.

de leefde haet mich noets
vlinders gesjteurd
zeej helt mich in laeve
luut mien ouge zeen
mien naas ruke
mien heng veule
mien oere hure
guuf mich vleugels
en ónröstige bliedsjap

duit mich greize as ich
Blute nur, du liebes Herz,
van Bach huur

luut mich lache

en treure
umdet die eeltige heng
die piano sjpeule veur mich
oeëts neet mie besjtaon.Oktober 2012

de zomer zeumert
ós veur de zeel in de uig
asters en bloomkoël
neut en kersjtaanjele
vlinders op knóddelig
gistende paere en proeme

zeumert ós
zeute wermp
veur de bervese veut
oppe greuzlende groos
de zaoch zindrende sjtein
mit ei krenske van korsmos

zomer su suja
su su
sjlaop zaoch in de sjlup
van ’t naojaor
werm nag get nao
wies ’t gevreur dich verjeug.

Oktober 2012

De naoboen

Op de naober zienen hemelsjleutel zoot miene vlinder.
Ich zag: Hei naober, dao zit miene vlinder beej dich!
Hae zag: Wie zoe det? Höbs dich vlinders den?
Ich lachde ‘m aan en ging miene gank.

Naoderhank wiel ich gaejde en dóch
wao de vlinders toch blieve
en wat heure waeg is vur ’t versjeie,
sjtook ich mich d’n doem in ’n sjerf glaas.

De mies kwaam gemauwe en lag zich oppe aerd.
Maer, wat ein hets, wat ein waer.
Ich druim mer get rónk en kiek um mich haer:
eine vlinder, det var denne jeg så hos naboen min!

Det waar dae, dae ich zoog beej de naober van mich
en de vlinder, dae versjtóng allein Noors.

Augustus 2012

persessieroepse
zeen ich in de vaerte
zich bewaege
gen geluud.

’t zien gen roepse nae
gen roepse nae

bewaegende menkes
ouch wiefkes
pupkes
de puetjes gaon
nao veur nao achter
umhoeg umlieg
weg duje köp de wink

ein zoesend
zaoch geroes
poezelt mien oere

sónger ein insig treffe
mit rónkum
zien zeej in eine waereld
idder allein
in zich eige

eine twieg aaf
en dreit wier
allein

noets ein ing

Augustus 2012

Roëdmöske

dao hóng hae
de mins dae zag det hae
de Christus waar, de lang verwachde,
aan ei kruuts genaengeld

ei Möske zoe klein, wit sjlebberke
um ‘t nekske,
reet de däör oet de kroën van de Gekruutsde
astebleef, vur dich gedaon

van ‘t heilig blood woort ’t Möske
’t sjlebberke roëd
en innegang ging Christus doëd
Roëdmöske vloog op en greisde

greisde wies d’n daag det Christus

wir sjtóng, jao waar opgesjtange,
en sunk zingk Roëdmöske euver leefde
en bliedsjap en ouch euver däör.

April 2012

nag laef oze bós
wies de biele um griepe
de zón liek iewig

gein zeve haikes
make boerekoëlsjtamp klaor
de kaetel op ’t veur

veur Fielix

de zón sjient wermend
ouch de Jupiter besjteit
zaoch lach de Venus

November 2011