Veldeke Onderzoek: Conclusies

  • In het verleden is al vaker de noodklok geluid voor het voortbestaan van de Limburgse taal. In feite is dialectvereniging Veldeke bijna 100 jaar geleden opgericht om de gevreesde teloorgang van het Limburgs te voorkomen. Als we nu een eeuw later constateren dat nog driekwart van de inwoners van de provincie Limburgs spreekt, dan zou je mogen zeggen dat het al met al nog wel meevalt met het verval.
  • Toch blijven de vooruitzichten voor de toekomst zorgelijk. De vaardigheid om Limburgs te spreken neemt af naarmate men jonger is. Onder de jongst gemeten categorie (18-34 jaar) spreekt nog slechts 52% vloeiend Limburgs terwijl dit bij de oudste groep (65+) nog 74% is. Als die tendens zich doorzet zou dat betekenen dat de Limburgse taal binnen enkele generaties een minderheidstaal is.
  • Een en ander laat onverlet dat meer dan 80% van de Limburgers positief staat ten opzichte van de Limburgse taal. En slechts een kleine minderheid van 4% zegt negatieve gevoelens daarover te koesteren. Dat biedt met andere woorden een goede basis om het Limburgs te bevorderen en voor de toekomst te bewaren.
  • Dat die bevordering zal moeten beginnen bij de jongere generaties ligt met het oog op de uitkomsten van dit onderzoek voor de hand. En dat ook bij de leeftijdsgroep 18-35 jaar nog meer dan 70% positief staat ten opzichte van het Limburgs, maakt die operatie zeker niet bij voorbaat kansloos.
  • Veldeke heeft dan ook de aandacht voor de Limburgse taal in het onderwijs, van kinderdagverblijven tot de middelbare scholen, als een van de speerpunten van haar toekomstig beleid gemaakt.
  • Dat het Limburgs onder jongere Limburgers niet helemaal uit beeld verdwijnt mag blijken uit het feit dat meer dan de helft van de inwoners tussen 18 en 35 jaar bij WhatsApp verkeer ook in het Limburgs schrijft. Alle reden voor Veldeke om ook aandacht te besteden aan het propageren van de Limburgse taal via de sociale media.
  • Daarmee is een tweede speerpunt genoemd van het beleid dat door Veldeke is vastgelegd in haar Visiestuk Op waeg nao ’n leve lank Limburgs. Daarbij sluit de derde speerpunt nauw aan: het ontwikkelen van nieuwe streektaalproducten en diensten die kunnen worden aangewend in onderwijs, openbare ruimte en werkomgeving met het doel het spreken en schrijven van Limburgs te normaliseren.
  • De positieve grondhouding die een groot deel van de Limburgse bevolking heeft ten aanzien van het Limburgs en ook ten aanzien van Veldeke als belangenbehartiger daarvan, biedt voldoende aanknopingspunten om die speerpunten te effectueren.
  • Het traditionele beeld dat Veldeke een club van ouderwetse grijze mannen zou zijn, is nog niet helemaal uitgeroeid maar het feit dat de vereniging door een ruime meerderheid ook als belangrijk, deskundig en nuttig wordt gezien biedt een basis om op voort te bouwen.
  • Een professioneel opgezette communicatiestrategie om een en ander over het voetlicht te brengen is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde.

Als u het volledige rapport van het Veldeke onderzoek wilt inzien dan kunt u hier klikken.