Veldgewas Moenik: Colla Bemelmans

Voor een interview met Colla Bemelmans over zijn leven en zijn werk, klik hier.

Verengere?

Aan ’t gedraag van de Neandertaler
kin ich nieks mieë doeën
en al gaaroet neet
aan de luuj op de planeet
rónd Alfa Tauri
– is ouch get wied weg –
en korterbie en noe
blujje de anemone
toch in de boesj
sjtik de wind gewoon weer op
en geit ’t raegene
en ’n paraplu is
allein mer taege ’t gevolg.
Ich kin eigelik
neet väöl verengere,
zèk mer get wandele
taege de verzoering
van de bein en ’t laeve
en ouch de kleindochter
geit gewoon häöre gank.
Ich kin allein mer
get peinze uuever de zin
en mich mit ‘ne vrundj
‘ne trappist pakke
of e pintje van As.

April 2021

Es ieëmes dich ’t leech oetsjleit
dan sjöd dich eine op de lamp.
Höbs te geine poeët vuur op te sjtaon
dan gaef ze mer ’n hand.
En es de prins Marietje heisjt
neum dien maedje dan mer Sjeng.
Dinke ze: dae tikt neet richtig
zèk dan: ich bèn wiezer.
Neume ze dich e grieniezer
dan zieën ze oetgesjtrieëke oet.
Vinge ze dich ‘ne laege
laot dich dan mer vol loupe.
Kómme ze dich gesjminkt taege
dan lieës te dich neet kinne.
Vingt zie dats te gein oere höbs
puuën ze dan e kerteer.
Op wits te waal wie laat ’t is
zaes te: ich höb geine tied.
Es te dich bezeikt veuls, bedink
d’r zint d’r die zint nog luier.
Vinge ze dats te gein kleur bekins
waer dan burgemeister van Nut.
Zègke ze dat ’t neet good löp
mós te dich d’rbie neer lègke.
Die dich geine gówwe daag zègke:
wunsj die ‘ne gówwe vastelaovend.

Februari 2021

Water en vuur

De kirk en vier
waore dèk water en vuur.
Jezus loop uuever ’t water
en zie pisde ’t vuur
van de braomelesjtroek gans oet.
De kirktaore liek te väöl
op de taore van Babel
vuurtaore watertaore
vuurbeeld watermerk
waterkant vuurkant
Doeë Zieë vuurwerk.
Vuur blust gein water
wiewater blust ’t vuur
vier verzoepe in wètte en praeke.
Ich krieg traone in de ouge
’t heilig vuur wiert geblusd
es ze Jezus opsjlete
in e brandvrie keske.
En dan drink ich mich
in plaats van water bie de wien
mer e dröpke vuurwater.

Mei 2018

Kaesjmis

Zèt mich de Navovlag
neet op de sjtal
en in plaatsj van ’n herderin
‘ne vaeg-piet d’rin.
Dink neet ’t zal mích get interessere
of Betlehem mit Nazaret geit fusere
dan vergits te dat ouch mit kaesjmis
luuj doer bómme, hónger
en ambtenaere krepere.

Dink neet ich gaon nao binne
en doeën de roete toe
dan waer ich neet naat,
dan huurs te ’t sjrieëwe neet
van sjlekke die vergiefkorrels vrote
van dae jóng nao de sjeiïng
van de vrouw die löp
nao ’t graaf van häöre miensj.

Want Syrië dringt toch doer de moer
pès aan diene kaessjtal doer
behalve es te allein
kieks nao goede tijden en L1.

En ’t kiendje zag
leef luuj, begin huuj
mer weer opnuuj.

December 2016

Vluchtelinge

’n Krao mit ein puuëtje
kint nieëmes begrave
dan dónt vier ’t mer
dao zint v’r toch good in:
Harie dae allein mer
in de kroeg en Mc Donalds kaom,
vluchtelinge die nörges kaome.
Oplossing?
Leefde en respekt
zint doeë vlinderwuurd
in e zjwaegelduuëske
Achmed kóm mer naeve ós woeëne
doe bès ’t zelfde es Funs
allein sjriefs te ’t angesj.
(allein sjriefs te dich angesj).

 Maart 2016

Zaventem 2016

De bómme óntplofde
in de köp van de luuj
in Zaventem en de res.
Barbarisme zègke
is wie wat e waer.
V’r zulle mit hun mótte kalle
-dao is neet mit te kalle-
mit wae waor neet te kalle?
Barbarisme vrit oeteindelik
zichzelf op
meh d’r waere óngertösje
te väöl luuj opgevraete
óntplof.
Laot v’r mer kalle
fluusterde de vlinder
mediterend
mit ‘ne knao in de kael

Maart 2016

Oetsjlaag: kanker

Es laeverkanker
de familie in vilt
weite v’r dat ’t laeve neet ophilt
vuur angere
en de klaproeëze
blujje nog hoeëg roeëd
bloodroeëd
dinke vier dan
mit e vaemke nao de doeëd.

Vuëgel zinge
nog ummer ’tzelfde leed
allein hure vier
e melodieke dies irae d’rin.

Objektieve kleure en klanke
gieëf ’t neet
sjuus wie objektief leid
neet besjteit.

Nao Auschwitz vraoge vier neet mieë

Woeëvuur?
Meh wie
wie kinne vier wie ’n vlam
op eine paol baove water
vuur häör in ’t laeve sjtaon.

Laeve geit wier
de baek sjtruimt wier
allein get voller.

Juni 2013

Moeëderdaag syndroom

Zoeë wie

de poëzie
van blauw
zónnepanele
is mien mamma

Mia

Mei 2103

75 jaor woere

De doeëd trèkt mit ’n zich
langsj mien vinster
in ’t zich oet ’t zich
ich trèk mich d’r nieks van aan
en sjtaon minder op de trèk
es ich op de trèkzak sjpieël
vier trèkke langsj de doeëd
e nuuj jaor in
want elk trèkt op ’t angert.

Geit ’t óm de doeëd
dae langsj trèkt
of óm ’t trekt
’t trèkt…
dat ’t ouch vrèkt.

April 2013

 Que sera sera…

(’t kump wie ‘t kump)

Es de zón sjient
is me de raege
gauw vergaete
God haet mien gebed verhuurd
meh 40 kier neet
de vuursjpelling kaom oet
tenminste die eín.
Wat waal oetkump zint
blome en zäödjes
en soms kriminele
die kómme in de gezèt
’t nèske biemieëskes neet
en sommige oet de kas.
Kóm
wat mót ich kume
uëver wat kump
en oetkump.
Es de zón sjient
is me de raege
gauw vergaete

April 2013

En noe dan?

De specialis van ’t hospitaal
waor op vakantietour
de deens van witte dónnesjdig
góng doer preestertekórt neet doer
internet waor ouch nog kepot
woeé mót ’t toch haer miene gówe god?

Ich kiek doer de roete nao boete
oh jao, kiek dao
dao geit ’t gewoon wier
de ieësjte sjpinaat is al dao.

Ich höb ‘ne kieësjetak
in ’n vaas gezat.

April 2012

Paosje – opsjtanding

Maoge de luuj van de voedselbank
’n tesj leech waere gebrach
aan de rand van de zjwarte nach
maoge luuj wie nuuj
opsjtaon oet de sjöldsanering,
bie die ouwesj en kinger
weer verlichting gaon wirke
in ’t ómgaon mitein
maoge de kirke
-dao kump ’t woerd vanaaf-
verrijze
oet ’t duuster graaf

Paosje
van Jeruzalem pès Vaosje
maoge die gepesd en gekwetsjd zint
opsjtaond in opsjtand kómme
opsjtendig waere
maog paosje weer waere
woeë ’t vuur bedoeld waor
opsjtand taege ónrech
opsjtand taege ónech
opsjtand taege ie wie waai
en doe bès weg.

Meh v’r zint te zier verwènd
en Jezus
houw ’t toch zoeë good gemènd.

April 2012

Gów waek

Zèt dien hakke
neet in ’t driefzand
van gówwe vriedig
aet op witte dónnesjdig
mer mit van de voedselbank
en zèt op dae zóndig
de verlepsjde paosjklokke
op de taofel
van de laeg eiersjale

– woeë haet dae
’t nog uëver ? –

’t moos in de kirk weer ins sjtöbbe
mótte weer ’n gów
pinksterbuurt höbbe.

April 2012

Ritueel sjlachte

Ze zègke v’r zouwe
gein hinne mieë
de kop aaf houwe
gein sjäöp
de hous doer sjnieje
ze zouwe te väöl lieje.

Vegetariërs en pertie van de dere
make ’n groeëte fout:
dat plante en dere
ouch geveul höbbe
lieët ze zoeë te zieën koud;
gónt mit hunne wage
waal nao boete
mit al die vlege en mögke
taege de roete.

Judde , vier en moslims
zint ’t ritueel ins
of mótte vier aan luuj mit hónger
noe hosties oet gaon deile?

Ach
Jezus wiert weer
ritueel gesjlach.

Juni 2011

In verwachting

’t Is mich egaal wats te later wiers
ofs te good kins laeze of sjlech liers
ofs te achter ‘ne voelniswage geis loupe
gebakke hinnekuëtele deis verkoupe
doe maogs vuur de klas gaon sjtaon
zelfs de politiek in gaon
gans get angesj es dien ouwesj wille waere
direkteur of götte kaere
es de pesjtoer ’t dich ouch neet gieëf
en doe zelf dan buim geis zaege
ofs te noe op ‘ne fiets of ‘ne leaswage
of noeëts diene verjaordaag viers:
es te mer gelökkig wiers.

Juni 2011

Druimevanger

Wat ich nog gaer zou höbbe:
E nètje vuur druime te vange
’t gedich dat Hanlo in ziene kop hoert
vuur dat hae zich doeëd voert,
de Tieënde van Beethoven hure
traone truuk zieën loupe
in de ouge
besjuut mit muuskes aete
es de kesjtanjele aope braeke
e moslimmaedje mit sjoeën haore
e byzantijns koer hure zinge
mit ’t roesje van ’t kaore
– e nètje vol druime-
ich bèn al tevreje es ónverwachts
de kleinzoeën taege mich lacht
meh, al höb ich nieks mieë op de röbbe
dat nètje
wil ich waal truuk höbbe.

februari 2011