“Klankleer van het Hasselts”, resultaat van monnikenwerk

Op zaterdag 10 februari 2018 werd in de raadzaal van het stadhuis van Hasselt de “Klankleer van het Hasselts” voor­ge­steld. Deze bijna 800 pagina’s tellende publicatie is het resultaat van een heus monnikenwerk door auteur Marco Clerinx, die hiervoor op de mede­werking van Xavier Stae­lens mocht rekenen. Op Marco’s palmares staan ook al een ver­nieuwde uitgave van de “Dieksjenèèr van ʼt (H)essels” en de “Grammèèr van ʼt (H)essels”. Met deze klankleer plaatst Marco Clerinx, die ook voorzitter van Veldeke Hasselt vzw is, de kroon op het werk in de vorm van een driedelige boekenreeks over het Has­selts dia­lect.

Onontbeerlijk voor de Hesselse lessen

Vermits sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw meer en meer ouders hun kinderen niet langer in het dialect hebben opgevoed, groeiden er generaties Hasselaren op die geen of weinig “Hessels” kunnen spreken. Zorgen dat dit dialect blijft bestaan kan slechts op één manier, na­me­lijk een nieuwe lichting Hesselssprekenden creëren. Maar omdat ze het dialect niet in hun thuis- of werksituatie kunnen oppikken, is het aanleren ervan vrijwel alleen nog door het volgen van lessen mo­ge­lijk.

We laten auteur Marco Clerinx hierover even aan het woord:

Mijn hoofdbedoeling bij het opstellen van de “Grammèèr”, de meer gebruiksvriendelijke editie van de “Dieksjenèèr” en tenslotte de “Klankleer” was handboeken te kunnen aanrei­ken, onontbeerlijk om het Hessels op een doeltreffende wijze te kunnen aanleren. In de jaren tachtig heeft Xavier Staelens de “Dieksjenèèr” uitgebracht en enkele lessenreeksen ge­ge­ven. In het najaar van 2011 ben ikzelf gestart met lessenreeksen die 11 avonden van telkens 2 uur om­vatten. Door de jaren heen hebben een honderdtal personen deze lessen gevolgd. Enkele weken geleden nog werd de elfde lessenreeks met een schriftelijk examen afgerond, waarna 10 geslaagde cursisten het felbegeerde diploma van “Bachelor in Hesselse stejdes” uitgereikt kregen.

Klankleer: Praktisch

De “Klankleer van het Hasselts” wordt uitgegeven door Veldeke Hasselt vzw. Deze in 2002 opgerichte vereniging ijvert voor het behoud, de bescherming en promotie van het Hasselts dialect. Het boek is verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel tegen de prijs van €29,50.