Algemene Ledenvergadering Veldeke Limburg

12 november 2019

Op 12 november a.s. staat de volgende halfjaarlijkse ledenvergadering van Veldeke Limburg weer op de agenda. Dan vergaderen het hoofdbestuur en 2 afgevaardigden per lokale kring over de activiteiten die recentelijk hebben plaatsgevonden en die nog in de pijplijn zitten.

Een van de zaken die zeker aan de orde zullen komen zijn de geplande activiteiten in verband met de dag van de Moedertaal op 21 februari 2020. Dan zullen de 10 lokale Veldekekringen een soort estafette organiseren waarbij de een na de andere kring een eigen activiteit inzet om de Dag van de Moedertaal onder de aandacht te brengen.

Een ander agendapunt zal ongetwijfeld het visiedocument zijn dat Veldeke Limburg in samenspraak met de kringen momenteel opstelt en dat binnenkort aan de provinciale politiek zal worden aangeboden. Daarvoor zijn inmiddels tijdens drie achtereenvolgende “heidagen” de nodige stappen gezet en staat het document op het punt van afronding.