Algemene Leden Vergadering Veldeke Limburg

Op 9 mei kwamen vertegenwoordigers van de lokale Veldekekringen bij elkaar in ECI Roermond voor de halfjaarlijkse ledenvergadering. Tijdens de vergadering werd onder meer afscheid genomen van twee aftredende leden van het provinciaal bestuur. Op de eerste plaats van Kiki Huijnen die na een termijn van 4 jaren haar drukke werkzaamheden voor onderwijskoepel Movare niet langer kon combineren met het lidmaatschap van het Veldeke bestuur. Kiki heeft zich in die 4 jaren ingezet om de Limburgse taal in het onderwijs de plaats te geven die ze verdient en dat niet zonder succes. Voorzitter Reg van Loo bedankte haar met lovende woorden en een bos bloemen.

Lei Heijenrath erelid

Het tweede bestuurslid dat afscheid nam was Lei Heijenrath. Lei heeft 26 jaar deel uitgemaakt van het provinciaal bestuur van Veldeke Limburg en dat mag gerust een prestatie op zich genoemd worden. Maar die prestatie krijgt pas echt gestalte als we zijn verdiensten voor de Limburgse taal bezien. Zo was hij nauw betrokken bij de erkenning van het Limburgs volgens het Handvest van de Europese Commissie, was hij gewaardeerd lid van de Raod veur ’t Limburgs, de adviesraad voor de Limburgse taal van de provincie, was hij een van de grondleggers van het Hoes veur ’t Limburgs dat nu in de steigers staat en hij was bijgevolg een vraagbaak voor iedereen die iets wilde weten over de Limburgse taal en de historische ontwikkeling daarvan. Ex-voorzitter Lei Pennings, die jarenlang met Lei Heijenrath samenwerkte was speciaal gekomen om zijn voormalige collega bestuurder lof toe te zwaaien. Jammer genoeg kon Lei Heijenrath zelf vanwege privé omstandigheden niet aanwezig zijn maar dat verhinderde de vergadering niet hem bij acclamatie te benoemen tot erelid van Veldeke Limburg.

De Statuten opnieuw bekeken

Verder stonden de gebruikelijke formaliteiten van een vereniging op de agenda van de ALV, zoals de goedkeuring van het Jaarverslag en het Financiële Jaarverslag, wat werd afgesloten met de décharge van het bestuur. Meer tijd en aandacht werd besteed aan de al langere tijd slepende kwestie van de stemverhouding tussen de verschillende lokale kringen. Nu is het zo dat elke kring per 50 leden een stem heeft. Dat betekent dat de kring Maastricht, die verreweg het grootst is, in principe in staat is om elke beslissing te bepalen of te blokkeren. Omdat nieuwe wet- en regelgeving toch al aanleiding was de Statuten van de vereniging te herzien, had het bestuur gedacht met een beroep op het solidariteitsprincipe de stremverhouding meer in balans te brengen en een andere staffel in te voeren waardoor de stem van Maastricht minder doorslaggevend zou worden. Maar dat was tegen het zere been van Maastricht. De Kring Maastricht schreef zelfs een peiling uit onder zijn leden om te vragen wat die ervan vonden. En wat had u gedacht: de leden vonden ook dat Maastricht zijn stemmen moest behouden zoals ze waren. Het provinciaal bestuur gaat zich nu opnieuw beraden en komt met een nieuw voorstel om een en andere te regelen. Wordt vervolgd.

Ledenaantal Veldeke Limburg loopt terug

Een ander agendapunt was de ontwikkeling van het ledenaantal van de vereniging Veldeke Limburg. Dat loopt al een aantal jaren geleidelijk terug. De grootste hoop opzeggers komt voor rekening van de Kring Maastricht die nogal wat leden zag opstappen toen het |Veldeke Vastelaovendscabbarèt ermee ophield. Maar ook werd als oorzaak van de teruggang aangegeven dat jonge mensen zich niet meer willen binden aan een lidmaatschap maar meer ad hoc bepalen waar ze hun geld aan uitgeven en energie aan besteden. Dat is bijvoorbeeld voor de Kring Maastricht aanleiding om zich minder te richten op het werven van nieuwe leden en meer aandacht te besteden aan het organiseren van 3 of 4 jaarlijkse evenementen voor iedereen die erbij wil zijn en die op termijn ook rendabel moeten worden door het heffen van entree. Maar wat ook duidelijk werd is dat steeds meer kringen naast het lidmaatschap van Veldeke Limburg steeds meer inzetten op het werven van “vrienden” of “donateurs” die wel een bepaald bedrag geven aan de lokale kring maar niet meer afdragen aan Veldeke Limburg. Dan is het niet zo vreemd dat het ledental van Veldeke Limburg achterblijft.

Hoes veur ’t Limburgs

Ander onderwerp van gesprek was uiteraard het Hoes veur ‘t >Limburgs dat nu langzaamaan concrete vorm begint aan te nemen. Er is als een zogenaamde “verbinden” aangesteld in de persoon van Rob Benders, die als eerste taak heeft de verschillende initiatiefnemers samen te brengen onder een vlag en gezamenlijk programma. Verder is er ook al een keuze gemaakt voor een communicatiebureau dat de website en de introductiecampagne van het Hoes gaat ontwerpen. En zodra het Huis voor de Kunsten een nieuwe locatie heeft gevonden voor zijn kantoor weten we ook waar het Hoes veur ’t Limburgs fysiek gehuisvest zal worden. Na afloop werd de vergadering nog bezegeld met een gezamenlijk borrel en kon iedereen weer terug naar waar hij of zij vandaan kwam.