Algemene Leden Vergadering: we gaan vooruit

Op  dinsdag 14 mei jl. vond in de Oranjerie in Roermond de halfjaarlijkse ledenvergadering van Veldeke Limburg plaats. Er stond heel wat op de agenda. Naast de gebruikelijke behandeling van de algemene en financiële jaarverslagen en het verlenen van décharge aan het bestuur, stond onze voorzitter Christine van Basten ook stil bij het transitieproces waarin Veldeke zich bevindt. De afgelopen maanden hebben twee “heisessies” plaats gevonden waarin uitgebreid gediscussieerd is over de toekomst van onze vereniging. De consultant die ons daarbij begeleidde, Martijn Kagenaar, gaat naar aanleiding daarvan een programma opstellen dat voor Veldeke als richtlijn zal dienen op weg naar zijn honderdjarig bestaan in 2026. Dat programma staat niet op zich maar zal worden afgestemd met de provincie en met andere streektaalorganisaties om zo te komen tot een krachtig en eensgezind streektaalbeleid.

Convenant

Dat streektaalbeleid krijgt nog een symbolisch steuntje in de rug door de officiële erkennning van het Limburgs door de Nederlandse regering, wat bekrachtigd zal worden door de ondertekening van een convenant door de minister van binnenlandse zaken, Kasja Ollongren. Die ondertekening zal naar het zich nu laat aanzien plaatsvinden tijdens het Streektaalsymposium op 6 november aanstaande. Als voorbereiding daarop is door de provincie een zogenaamde “Taaltafel” in het leven geroepen, waaraan vertegenwoordigers van de streektaalorganisaties en de provincie met elkaar overleg plegen over hoe dat convenant het beste vorm kan krijgen. Namens Veldeke zit Lei Heijenrath aan die tafel.

Troubadours van de toekomst

Daarna was het de beurt aan Ivo Rosbeek om zijn project “Troubadours van morgen” te presenteren. Ivo is bezig het muzikale talent op het gebied van luisterliedjes dat in Limburg in ruime mate aanwezig is, te organiseren in een platform. Op dat platform kan iedereen die op zoek is naar een muzikant die met Limburgse muziek kan optreden, een keuze maken uit artiesten met verschillende genres. De term “troubadours” verwijst natuurlijk naar artiesten die in het verleden furore hebben gemaakt met Limburgstalige muziek zoals Jo Erens en Frits Rademacher. Maar ook in de huidige tijd kent Limburg tal van artiesten die misschien minder bekend zijn maar daarom niet minder talent hebben. Ivo is bezig een plan de campagne te schrijven voor zijn initiatief en vroeg Veldeke daarbij om steun en medewerking. Die intentie is door de vergadering zeker uitgesproken.

Literatuurcommissie

Verder gaf Bèr Brounts inzicht in de plannen om de literatuurcommissie van Veldeke, die al een tijdje op non-actief staat, nieuw leven in te blazen. Samen met Har Sniekers heeft hij een aantal projecten opgepakt die door de nieuwe commissie gecoördineerd kunnen worden. Op de eerste plaats zijn er plannen om samen met het LGOG te komen tot de uitgave van een serie monografieën over Limburgstalige dichters en schrijvers. Op de tweede plaats wordt samen met Wim Kuipers gewerkt aan de uitgave van een bloemlezing uit de honderden gedichten die in de loop van jaren verzameld zijn in de online poëzierubriek Veldgewas. Op de derde plaats zal de commissie het project “Poëzie in de openbare ruimte” met nieuwe energie gaan oppakken, om te beginnen met het aanbieden van een ingelijst Limburgs gedicht aan de provincie met de bedoeling dat dit een plaats krijgt waar iedereen die het provinciehuis bezoekt het kan zien. De ondertekening van het convenant met de rijksoverheid op 6 november lijkt een uitstekende gelegenheid om dat te doen.  En tenslotte wil de commissie van het toesturen van een Limburgstalig nieuwjaarsgedicht aan interne en externe relaties een jaarlijkse traditie maken, waarvoor ieder jaar een andere dichter een opdracht krijgt om zo’n gedicht te schrijven.

Corporate governance

Daarna hadden we nog een bijzonder optreden van professor Jos Hamers, die als een volleerd cabaretier inzicht gaf in de condities en valkuilen van “corporate governance”. Zijn conclusie was dat het met de officiële statuten waar de vereniging op provinciaal en lokaal niveau gebruik van maakt niet zo veel mis is. Maar de manier waarop daar in de praktijk mee wordt omgegaan riep zo nu en dan toch wat vragen en ook de nodige hilariteit op. Met name het bepalen van wie nu precies lid is van de vereniging en wie bijgevolg stemrecht heeft op de vergaderingen was bij sommige kringen, die bijvoorbeeld ook de partners van de leden en donateurs als lid beschouwen, niet altijd even inzichtelijk. De professor wist dat met de nodige humor aan de kaak te stellen.

Bestuursverkiezing

Dan was er als laatste agendapunt ook nog de verkiezing van een aantal leden van het provinciaal bestuur. Lei Heijenrath en Henk Buskes waren aan de beurt om af te treden maar stelden zich beiden herkiesbaar, wat door de vergadering bij acclamatie aanvaard werd. Verder presenteerde Mark Pluymaekers zich als nieuw bestuurslid en nam ook de honneurs waar voor Kiki Huijnen die helaas niet aanwezig kon zijn. Zowel Mark als Kiki zijn werkzaam in het onderwijs en zullen binnen het provinciaal bestuur ook onderwijs als speciaal aandachtsgebied hebben. Mark hield een geïnspireerd verhaal over het belang van het onderwijs voor het bevorderen van de Limburgse taal, maar temperde ook de verwachtingen in die zin dat hij als geen ander weet hoe moeilijk het is om in die sector voet aan de grond te krijgen met initiatieven die bovenop het toch al overbezet curriculum komen. Het zal vooral een kwestie worden van een tailor made benadering van afzonderlijke opleidingen. De vergadering benoemde Mark en Kiki daarna als bestuurslid voor de komende 4 jaren.

Afscheid van Har Sniekers

Er was ook nog een bestuurslid dat afscheid nam van zijn functie in het provinciaal bestuur, namelijk Har Sniekers. Har heeft zich de afgelopen 10 jaren verdienstelijk gemaakt als voorvechter van het geschreven Limburgs en in het bijzonder van de Limburgstalige poëzie. De voorzitter wees in haar afscheidswoord op de bevlogenheid waarmee Har zijn missie uitdroeg en dat niet zelden onderstreepte met een vuistslag op de vergadertafel waar de lepeltjes en koffiekopjes van rinkelden. Har was ook actief als redacteur van de website en de Nuutsbreef van Veldeke Limburg. We zullen hem gaan missen maar hij heeft beloofd dat we hem altijd om raad kunnen vragen en het zal zeker gebeuren dat we nog een beroep zullen doen op zijn uitgebreide kennis van de Limburgse taal, de Limburgse literaire wereld en de historie van de vereniging. Har kreeg van de voorzitter nog een bijzonder afscheidscadeau overhandigd: een bundel met gedichten van zijn eigen hand om uit te delen aan wie hem lief is en van wie hij weet dat ze zijn poëzie waarderen. De bundel kreeg als toepasselijke titel: “in droume genaeze” (In dromen genezen).

En het kon natuurlijk niet uitblijven met een muzikant in de zaal: na afloop van de vergadering trad Ivo Rosbeek nog op met een paar liedjes waarbij vooral dat met als titel “BiedeLidl” (over wat je allemaal kunt kopen bij die supermarkt) bleef hangen. Een mooie promotie van zijn project “Troubadours van de toekomst”.