Algemene Ledenvergadering Veldeke Limburg

Op dinsdag 8 mei vond weer de halfjaarlijkse ledenvergadering van Veldeke plaats. Zoals gewoonlijk kwamen de bestuursleden van de lokale kringen in Roermond bij elkaar om van gedachten te wisselen over het beleid van de vereniging. En er viel genoeg te bespreken deze keer.

Dag van de Moedertaal

Met plezier werd teruggekeken op de viering van de Unesco Dag van de Moedertaal op 21 februari. In het bijzonder de Veldeke Kring Maastricht had zich onderscheiden door tal van activiteiten te ontplooien, van het plakken van posters door de hele stad tot het samen met de universiteit organiseren van een symposium over het belang vaan streektalen. Een paar andere Veldeke kringen hadden zich daarbij aangesloten maar dat bleef toch wat achter bij wat je ervan zou mogen verwachten. Besloten is om in ieder geval elk jaar opnieuw aandacht te besteden aan die Dag van de Moedertaal. Om ervoor te zorgen dat de activiteiten niet beperkt blijven tot de hoofdstad wordt bezien hoe het zo geregeld kan worden dat elk jaar een andere lokale Veldeke kring de kar gaat trekken bij het organiseren van activiteiten. Veldeke Kring Maastricht zal zijn draaiboek voor die dag beschikbaar stellen voor navolgers.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Elke vereniging krijgt ermee te maken dus Veldeke zal er ook aan moeten geloven, de nieuwe Europese privacywet (AVG) die vanaf 25 mei in werking treedt. Gelukkig kunnen we gebruik maken van een stappenplan dat we hebben ontvangen van het Huis voor de Sport Limburg. Maar dan nog moeten er een heleboel maatregelen genomen worden om de administratie aan de regels te laten voldoen. Zo moet precies worden vastgelegd wie toegang heeft tot de administratieve gegevens die we van onze leden bewaren. En die leden moeten precies kunnen nagaan welke gegevens we van hun bewaren en voor welk doel we die gebruiken. Veel vragen zijn er over het gebruik van foto’s op websites of Facebook. Formeel moet iedereen die op een foto van Veldeke voorkomt toestemming geven voor publicatie, ook als het bijvoorbeeld gaat om foto’s van de komende Declamatiefinale. Er wordt een banner voor gemaakt die bij de ingang van de zaal komt te staan waarop duidelijk wordt gemaakt dat wie niet op een foto wil staan, zich vooraf dient te melden. Er valt nog heel wat te doen. Het provinciaal bestuur is aanspreekpunt voor vragen of suggesties maar de kringen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Voor 25 mei a.s. zal er een privacy-protocol worden opgemaakt dat geplaatst zal worden op onze website.

Nota streektaalbeleid van de provincie

Hij had er eigenlijk al lang moeten zijn maar de Nota Streektaalbeleid van de provincie laat nog eventjes op zich wachten. De reden daarvan is dat de organisaties die zich met de Limburgse taal bezig houden niet bepaald tevreden waren met de concepttekst die de ronde deed. Wat volgens eerste reacties ontbrak in de nota was een toekomstbestendige visie die voor de komende jaren een structuur aangeeft waarbinnen het Limburgs de plaats (en het geld!) krijgt toebedeeld die het toekomt om de ambities van de provincie op dat gebied waar te maken. Veldeke pleit voor een centraal orgaan, voorlopig als “Limburghoes” betiteld, dat de autoriteit en de middelen heeft om het streektaalbeleid vorm te geven. Maar voordat daaraan tegemoet kan worden gekomen zal er eerst een degelijke analyse gemaakt moeten worden van wat zich allemaal afspeelt in het streektaalveld, welke organisaties daarbij betrokken zijn en welke rol en ambities die hebben. Het Provinciaal bestuur van Veldeke Limburg gaat zich binnenkort in ieder geval buigen over een tekst waarin de provincie van advies wordt voorzien. Daaraan voorafgaand vraagt het Provinciaal bestuur aan alle lokale Veldeke kringen om ook vanuit hun positie aan te geven wat zij nodig hebben als het om het beleid van de provincie gaat.