Koeltoerèlle sjpatzierjank van Veldeke Um Mamelis

7 oktober 2018

Veldekekrink “Um Mamelis”orjaniziert op zoondaach d’r 7 oktober wier ‘nne koeltoerèlle sjpatsierjank. Noa tswei zier jelonge sjpatsierjeng i 2016 en 17 weëdt dismoal sjpatsiert in ’t Jöaldal tusje Partij en Mèsjele. Weiter weëde versjiedene bezonder plaatsje i Mèsjele noader erkliert. Pauzeplaatsj is ’t vruijer klooster an d’r Hilleshagerweisj i Mèsjele.

Natuurlesj zunt ooch dis joar ongerweësj versjiedene koeltoerèl momente jeplaant. Tsentraal doabeej sjteet ’t Limburgs dialect, dat i kote jesjiesjte, kote vertsèl övver de jebäude die vuur jeije komme en i jezaank (pauzeplaatsj), de hoopsrol sjpeëlt. Ooch jift ‘t ongerweësj wier ’n wienpreuverij, verzörsjt dursj d’r Wim Gloerich.

Sjtartplaatsj is wier d’r jank beej de resepsie van ’t klooster in Wittem. Doa krieje de deelnemmer e krintebrudsje en ‘ne appel mit veur ongerweësj. ’T ken jesjtart weëde op dreej versjiedene tsiete: 10.00, 11.15 en 12.30 oer. Kuiste 6,50 Euro, incl. oesjebreide routebesjrievoeng, kaffie/tieë en vlaam op de pauzeplaatsj, de wienpreuverij en versjiedene veurdreësj. Amelde: Jef Brauers 043-8513101 of jbrauers@ziggo.nl.