Los Catastrofos nemme absjied óp ‘ne Veldeke-ovvend

11 oktober 2017

De cabaretjroep Los Catastrofos treënt e mietwoch d’r 11de oktober veur de lètste moal óp. Noa mieë wie 50 erfolgsjoare vènge de vönnef moezikante oes Vols ’t sjön jeweë. In de woenderbare, monoementaal klósterbibliotheek Wittem brenge Los Catastrofos noch emoal de hoemoriestieje erfolgsnoemere woa de jroep patènt óp hat en woamit ze joarelaank in dizze trengel erfolg haant jehad.

‘T konzeert i Wittem lit e sjön övverzich zieë van e oesjebreid repertoire dat ze de aafjelofe 50 joar haant ópjebouwd, mer zelfversjtaendliech zeunt óch noemere van huujtsedaachs tse hure. ’T óptreëne va Los Catastrofos is d’r kern van d’r noajoarsovvend van d’r Veldekekrink ‘Um Mamelis’. Óp dizze ovvend zeunt óch e paar jesjiechte tse hure va o.a. d’r Lei Heijenrath.

D’r ovvend in de klósterbibliotheek Wittem bejènt e mietwoch d’r 11de oktober öm 20.00 oer. D’r entree is € 6; lede va Veldeke betsale mer € 3. Me ken reserviere beej ’t Leny Souren, 043- 4582799. D’r zaal jeet óp öm haof ach; d’r Gerarduszaal is al vanaaf 19.00 oer óp.

(Lemieëzjer plat)