Presentatie fotobook “De 250 sjunste plekke va Heële”

8 December 2018

Veldeke krink Heële e.u. bringt teëge d’r ieësjte december ’t fotobook “De 250 Sjunste Plekke va Heële” oet. Vier lane uch geer i vuur de offesjele presentasie va dit book óp d’r kómmende zamsdig d’r 8e december um 15.30 oer i d’r Filmzaal van ’t Glaaspalies/ SCHUNCK*. Ier hoof uch neet aa te melde um bei de  presentasie te zieë.

‘t Program

15.30 oer Óntvengs mit ing tas koffie of thieë
15.45 oer Welkomswoad durch d’r Loek Damen names Veldeke Heële
15.50 oer Kót filmke mit get oetgekoaze foto’s
15.55 oer Kótte ileiding durch d’r fotograaf Mat Snijders uëver wie ’t book tot sjtand koam
16.00 oer De bekinde Heëlesje artieste Paul & Leo zinge ee leedje vuur ós
16.10 oer Offesjele presentasie en oetreking va de ieësjte eksemplare aa de (fienansjele) óngersjteuners
16.20 oer Oetreking van eksemplare van ’t book aa de lüj die ’t uëvergezat hant in ’t Ingelsj en in ’t Heëlesj Plat
16.25 oer D’r Paul en d’r Lei zinge nog get vuur ós
16.35 oer Sjloeswoad durch d’r Loek Damen
16.40 oer Nog get noamoele mit ee teske koffie of thieë.

’t Book

’t Book hat 264 pagina’s mit klurefoto’s, en hat ee formaat va 30×30 cm. Vier krege finansjele óngersjteuning va IBA Parksjtad, de Gemingde Heële, Veldeke Limburg en Heële Mieng Sjtad. Bei de foto’s gieëf ’t ing kótte besjrieving in ’t Hollendsj, ’t Ingelsj en vazelfsjpreëkend in ós manjefieke Heëlesj Plat. De foto’s zint gemak durch d’r Mat Snijders, deë ieëder ónger angere d’r film “Heële Verbórge Sjoeënheed” hat gemak.

I de zestiger joare va d’r vörrige ieëw woar Heële ing va de riekste sjteë van Nederland. De sjtad bluide en de iwoënere woare gruëtsj óp Heële. Deë sjtols bliek bei vöäl lüj versjwoende en deks weëd alling nog mar gekald uëver wie sjoeën Heële vreuger toch woar. Dat is gans ónterech, want ’t gieëf hei noch ummer óngeleufligk vöäl sjoeëns.

Veldeke wilt dat zieë loate aa de hank va foto’s va de 250 sjunste plekke i Groeët Heële: moderne en historiesje gebouwe, parke, pleine, sjtroate, höäf, landhoezer, kastieële, weie, bake, bussje, muzeums, kirke, villa’s, mar och “street-art” en binne-hoezer. D’r is bewus vuur 250 gekoaze um ’t groeët aa-tal sjoeën plekke te loate zieë. ’t Sjoeëne is dat vier evvel óch doabei nog keuzes móste make.

Bei d’r noazit kint ier ’t book nog ínne kieër vuur € 15,– gelle; (zoelang wie ze nog i vuurroad zint).