Bóch ‘Ós Moddersjproach’ jepresentierd

Werend e sjtielvol èn jemuutliesj trèffe in ’n bombe-atmosfeer in de ‘Kopermolen’ woad zoondaachmèddaach d’r 22 oktober 2017 ’t dialectbóch ‘Ós Moddersjproach’ offietsiël jedeufd. Bauw 2 joar laank zunt deuresj ’n redaktioeën va 5 perzoeëne, tsezamejesjteld oes de Völser, Vielender en Lemieëzjer lede d’r Guus Erven, ‘t Christel Kern-van der Meij, d’r Jo Kern, d’r Peter Klein en d’r Hans Geerkens, roebrieks-jewies wöad verzammeld en vanoes ’t Hollendsj ‘övverzatse’ in de 3 Völser dialecte. De redaktioeën woad doabeej óngersjtuutst deuresj luuj oes de 3 kerne: d’r Sjeng Jehae, ‘t Wiesy Klein-Hounjet, d’r Hein Lux en d’r Wilfred Nijssen. Deuresj ‘ne oesjeklujelte lay-out van d’r Jo Ernes zunt de wöad in de 3 dialecte övver de breide va 2 bladzieje tse leëze en tse verjliesje i hun övvereesjtèmmoenge en óngersjiede. Alles bejenee oonjeveer 2500 wöad, in de Veldekesjriefwies, incl. zo’n 80 wèrkwöad mit ‘vervoegingen’.

De redaktioeën hat jelukliesj finantsiël óngersjtuutsoeng kraeije van d’r ‘Road veur ’t Limburgs’ (Odile Wolfs Fonds), ’t Hoofdbesjtuur va Veldeke Limburg en veural van ” ’t Cultuurfonds van de jemèngde Vols”. De Veurzitsende va Veldeke ‘Um Mamelis’, ‘t Mia Hounjet, hat de luuj die doa woare mit jepaaste sjtools bejrust, en doanoa hat d’r burjemeester Reg van Loo oeseejelaad woarum de jemengde dit bóch i heur erm hat jesjlouse. Dit bóch paast woenderbaar in de filosofie va ” Cita Slow” en de zorresj veur de typiesj Völser koeltoer va noen en vruijer. ’t Bóch weëdt óch ’n troef die i-jezats weëdt veur ‘ne internationale Cita-Slow-pries. Heë priezet óch ‘t problemloze tsezamewèrke van de 3 keresjdurper.

Heë doasj tsezame mit wethouder Paul de Grauw de ieësjte busjer i èmpfang nemme. Drs. Peter Klein, mietjlied van de redaktioeën deë sjproachwissenschaft jestoedierd hat, vertsellet in e paar wöad wat de 3 dialecte oes ós jemèngde jemeinsjaftliesj haant en wat angesj is: wie zèt me en sjrieft me wat en wiezoeë en woarum. Dr. Lei Heijenrath, neerlandicus, vize-veurzitter va Veldeke Limburg, ‘ne maan deë Veldeke Um Mamelis ömmer óngersjtuutst hat, hat ’t initiatief en ’t resultaat jeloobt en wiezet óp ‘t beweëze positieve effect van mieë-sjproachiesjheet , woa óch ’t plat beejjehuurt. De jesjprouche beejdrare woate aafjewèsseld deuresj 2 intermezzi: ‘Los Catastrofos’ zètsete mit ‘Ee, tswei, dreej’ ’n janse verzamloeng wöad moezikaliesj óp ’n rij en burjemeester Reg van Loo zoong, tsezame en ónger kwètsjbuulbejleitoeng van d’r Hans Geerkens i perfect Völser plat ’t sjön jediesjt van d’r Lambert Erven “Vrundsjaft”.

Beej ’t bóch huurt ’n CD mit jesjprouche èn jezonge tèkste van èn deuresj ’t Anita Hamers-Kerris, d’r J. Kerris, d’r Guus Laschet, d’r Peter Bodelier, d’r Frans Bodelier, d’r Hans Geerkens, d’r Jo Kern, Los Catastrofos en d’r Lambert Erven (ópnaam: d’r Errol Delnoye), woa de tswei jenaante intermezzi óch beej jehure. Veldeke “Um Mamelis” beneumet beej dis jeleijenheet e paar ambassadeure, die in ’t eije durp en/of wiet doaboese ós moddersjproach extra oesdrare: D’r John Bröcheler, deë jèng jeleijenheet langs lit joa öm, woa óch ömmer, va zieng heemetsjtad tse lósse hure, de bruur Lucas en Arthur Jussen, die hön Völser wótsele nit verjeise, Los Catastrofos, die ’t Völser plat mieë wie 50 joar deuresj de provins jedrare haant, d’r Sjeng Jehae veur ’t Vielender plat en d’r Peter Bodelier veur ’t Lemieëzjer plat.

De presentatioeën woad i sjtiel en hieël pasend aafjesjlouse deuresj Los Catastrofos mit ’t alles dekkende ‘Mieng Moddersjproach’ . Redactioeënslid Jo Kern, deë deuresj d’r projram leijet sjprooch d’r wónsj en de hofnoeng oes, dat ’t bóch sjliesliesj hènger jèddere hoesnoemer in de jemèngde zouw lieje. Óp de nieëkste adresse kèn ’t bóch aajesjaft weëde, incl. CD veur d’r pries va 15 Euro: i Vols: Herenmode ‘de inloopkast’, d’r ‘Grenswinkel’ en de ‘Kopermolen’. I Viele: beej ‘Puur Viele’ en i Lemieësj beej kapsalon ‘Maud’.

(Völser plat)