Bónkte wónger welt, e kingerbóch van ‘t Mia Engels

E bóch mit ing bónkte miesjoeng jediechte vuur kinger van 6-12 joar, woa natoer en fantasie ziech drin treffe. Jetseerd mit tseechenoenge van `t Rina Mahr in bónkte klure. Jesjrève in ‘t Kirchröadsj dialek: ing sjproach vol klank en kluur.

In de Bónkte wónger welt beleëve dere, die in de jeëjend van de kinger vuurkómme, hön jesjiechtens. Kinger liere zoeëal sjpieëlens van alles uvver dere, wie ze ziech jedrage en leëve.Jediechte uvver kröatsje, muus, sjprinkhane, ieëjele, oaliegsmensjere en nog mieë dere, weëde aaf-jewisseld mit fantasie in jediechte uvver inne tswerg, ing heks, of inne gnoom. Jraad wie d’r miensj hant ze hön eje aad, zoeë wie hoeëvaad, nuisjieriegheet, ziech verliebe of versjil óngeree maache, dat alles kanne dere óch.Vertseld in ing sproach die riech is a eje wöad en prechtieje klanke: ‘t Kirchröadsj dialek.De herlieje tseechenoenge van ‘t Rina Mahr zint ing sjpas vuur tse zieë en zörje dervuur dat óch de klingkinger kanne zieë woa‘t jediech uvver jeet.

Uvver ‘t Mia Engels (auteur)

‘t Mia is jeboare i Kirchroa en woeënt óch i Kirchroa. Vanaaf 1997 is ‘t mitjelied van d’r verain vuur behaod van ‘t Kirchröadsj dialek (Verain Kirchröadsjer Plat) en vanaaf 2004 iere-mitjelied van d’r DialekverainD’r Wauwel. Wieër is ‘t Mia mitjelied van d’r Limburgse Sjrievers Krink, e óngerdeel van d’r Veldeke Krink. In d’r Limburgse Sjrievers Krink zint tswelf sjrievere die in hön eje dialek sjprèche en sjrieve. Mia Engels sjrieft jesjiechte en jediechte in ‘t Kirchröadsj dialek en hat al versjillende oes-jaaf óp d’r naam sjtoa, zoeëwie “Mit hats en zieël” (jediechte, 2008) en “Mondsjtroale”(2011). De  jediechte en jesjiechte van ‘t Mia zint rejelmieësieg tseruk tse vinge in versjiedene media en collectieve bucher. Óngerwiels wirkt ‘t Mia an ‘t nieëkste bóch.

`t Bóch Bónkte wónger welt is vanaaf 1 detsember2017 tse krieje bij Deurenberg Media en Bóchjesjef Deurenberg, Marktstraat 23, Kerkrade. ISBN: 978-9-07-024663-1 / pries 12,50 euro.

(Kerkraads)

Kiek ouch: Limburgse taal