Culturele sjpatsierjaank beej ‘Um Mamelis’

D’r Veldekekrink ‘Um Mamelis’ orjaniziert e zoondeg d’r 8de oktober veur de tsweide moal ‘ne culturele sjpatsierjaank in de oemjeeboeng va Wittem. Ömdat dat ’t vöreg joar zoe is i-jesjlare mit bauw honderd luuj die mitjelofe haant, woar ’t al jauw duudliech dat ’t dis joar ’n tsweide editsioeën zouw jevve. ’T is ‘ne woenderbare, sjpannende toer va oonjeveer 7,5 km oesjezats in ’t sjön natoerjebied in d’r dreej-èk Wittem-Cartils-Ees. Oane jow sjpatsiersjong jeet ’t nit en fielleicht kriet d’r óch e bies-je prat óp de klèjjer, mer ‘ne woenderbare sjpatsierjaank is ure verdèngde loeën.

Óp versjiedene plaatsje vertselle v’r uuch jèt övver de oemjeeboeng of övver jèt wat doa passierd is; óp anger plaatsje huurt duur ’n sjön jesjiechte of e jedicht of kènt duur loestere noa e paar sjön lidjere . Zelfversjtaendliech alles in ós moddersjproach. Vuur sjikke uuch vanaaf d’r sjtart beej ’t klóster Wittem óp waeg mit e krintebrudje, óngerwaeg kriet d’r e sjtuksje obs en in de paus jift ’t kaffie en e lèkker sjtuk vlaam. Och, vielleicht jift ’t noch mieë uberrasjoenge, mer dat ziet d’r da waal!

Zoondeg d’r 8de oktober kèn jesjtart weëde öm 10.00 oer, 11.15 oer of 12.30 oer. I-sjrieve kèn me ziech in d’r jaank beej de receptie van ’t klóster an de Wittemer Allee. Koste: 6.50 € p.p.

Aamelde veur dis biezonger activitaet kèn bis donnesjteg d’r 5de oktober 17.00 oer beej ’t Leny Souren, 043-4582799.

(Lemieëzjer plat)