De bèste winse veur 2021!

Veldeke wins uuch ‘t allerbèste veur ‘t nui jaor 2021. En dat doen veer mèt e sjoen gediech vaan Har Sniekers, getiteld “Vraoge”.

Want wat ‘t nui jaor ouch bringe zal, de vraoge die in 2020 zien opgeworpe, zalle ouch in 2021 neet allemaol medein beantwoord zien.