De sjproach va Kirchroa / De taal van Kerkrade

D’r Lei Heijenrath, vice vuurzitser va Veldeke Limburg, hat e bóch jesjrèëve övver de sjproach va Kirchroa mit als ongertitel: E profiel van ‘t Kirchröadsj in 101 wöad.

E dialek is ing sjproach oane lejer en oane ministere. ’t Is jans van ziech zelver, mar ’t hat waal famillieje. Alle dialekte sjtuutse ziech óp ing verjangenheet die respek verdeent en die tseruk jeet noa d’r bejin van ós jesjiechte. Ze zunt dus allemoal auwer wie de sjtandaardsjproache.

In dis bóch jeet ’t övver ’t karakter en de merkmale van ’t plat va Kirchroa. ‘t Is e deel van de sjproachefamillieje die v’r Ripuariesj neume. Die jeet tseruk óp ing rieche tradietsiejoeën en weëdt i Limburg nog volop jesjpraoche. Mit 101 wöad oes ’t plat weëdt e bild jemoald van de moddersjproach van de Kirchröadsjer (en va vöal anger lu i Limburg). Doabij kómme allerlai interessante aspekte kieke. Noen ens is dat de jesjiechte van ’t woad, ing anger kier wie de oessproach is en werm ing anger moal de tradietsiejoeën of d’r hoemoor deë ’t woad mit ziech mitdreët.

Óp ing plezerieje maneer, die nit tse kót deedt an wat de wissensjaf övver de sjproach en heur karakter al hat vas-jesjteld, kriet d’r jeïnteresseerde leëzer e panorama van ing sjproach aajeboane, ing sjproach die ’t verdeent öm in iere jehaode tse weëde.

D’r Lei Heijenrath is neerlandicus en kent ziech oes in ’t plat. Het hat versjiedene artikele en bucher jesjrèëve övver de jesjiechte van zieng jejend zoeë jód wie övver zie plat.

’t Bóch kost 16.50 en is tse krieje in alle bucherjesjefter va Limburg; uur kant ’t uuch óch besjtelle bij Uitgeverij Leon van Dorp.