In Memoriam Mia Hounjet-Senden

D’r 8e jannewaar kreije vuur de traurieje mitdeloeng, dat ós vruijer veursjtandsmitjlied en langjeuriesj veurzitsende van de Veldeke Krink Um Mamelis Mia Hounjet-Senden is jesjtorve.  Ènge van de verdèngste van ’t Mia woar zienge i-zats veur ós moddersjproach/moddersjpraok, zaach: de dialècte oes ós Heuvelland, mit name oes d’r krink “Um Mamelis”.

D’r i-zats van ’t Mia woar deursj zètse. Óch i wènniejer jow tsiete veur d‘r krink “Um Mamelis” joof ’t Mia nit óp, tsezame mit zieng mit-veursjtandsmitjlieder, bis dat nuije aawaas woar voonge. En tsoem jeluk mer, dèn “Um Mamelis” bluijt wier wie nie tseveur en die bluij hat ’t Mia  jeluklesj noch aktief deusje beleëve.

E paar weisje heer hat ’t Mia ziesj vaweije zieng jezoondheed als veursjtandsmitjlied definitief aafjemeld. De offitsiël aafsjiedsverzammeloeng hat ’t Mia nit mieë könne mitmaache. Zieng jezoondheed lós dat nit mie tsouw. ’t End koam nit jans oonverwaats, obsjoon hèt beej ózer bezuk in ’t Hospice i Mèsjele noch optimiestiesj oeskik noa ’t tseruk noa heem joa.

Vuur kieke dankbaar tseruk noa de tsiet dat vuur mit ’t Mia tsezame woare en wunsje zienge maan, d’r Hub, zieng kènger en klèngkènger, vöal kraf en troeës beej dizze verlós.

Kom iesj èns a j’n hèmmel
en iesj kom doa als vrund
Ja daan wèl iesj doch houfe
dat ze miesj doa versjtunt

(Uit de dialektmis “Bèëne i mieng moddersjproach” van “Los Catastrofos”)

Jo Kern
veurzitsender Krink „Um Mamelis“