Kirchroa jeet plat óp Koofzóndieg d’r 10de tseptember!

’t Is zóndieg, mar de jesjefter zint óp en Kirchroa Jeet Plat! Oeserdeem is dis joar Lambeëtesmaat mit kuunslere die in kröampjer auw ambachte losse kieke. Hei treëne vuur uuch óp:

* Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St Lambertus
* Kinderkoor Canta Young
* Mandoline-orkest Napoli
* Volksdansgroep de Foekepot

Óp d’r Maat en in de sjtroase zalle de toneelveraine Excelsior en Frohsinn van alles d’rhin maache en losse zieë: Labendieje bilder vertsere de sjtroase. “Duiere” peësje uuch noa bezónger óptreënens in de wieëtsjafte, restorangs, bucherjesjefter, de Orlandopassaasj, ’t aod poskantoer en d’r Roadzaal. Infokröam uvver Kirchroa, ‘t Kirchröadsj en ós jesjiechte. Kräompje van “Klieë Veer” vuur zaachens mit Kirchröadsj dróp.

D’r Projram vuur 2017
* 11:00 oer: Dialekmès in de Lambeëtuskirch
* 12:00 oer:  Talkshow Zóndiegstsuupje bij A Jenne Sjlaagboom
* 12.00 oer:  Lambeëtusmaat mit auw ambachte en artieste

Vuurdreëg in Restorang D’r Fainsjmekker, Café SuuS, Café De Wieëtsjaf, Jrieks restorang Kouros, Orlandopassage, Bucherjesjef Deurenberg, Bucherjesjef LeesKunst d’r schönefeld, Sjtub-Aod poskantoer, Roadszaal jemeendehoes, Kingerprojram in de bibliotheek, Café De Gouden Leeuw , Lambeëtus Maat.

*13:30 oer: Jroeëse projram Kirchoa Jeet Plat mit sjrievere, toneel, butereednere, dialekquiz, kingerprojram, DJ’s en jans vöal moeziek in ’t plat óp 10 bune in ’t tsentroem
* 17:00 oer:  Sjun lidjerkonkoer óp d’r Maat
* 18:00 oer: Jroeëse sjloesnommer mit de Harmonie St. Philomena en d’r Jack Vinders.
* 19.00 oer:  Oes-sjlaag Konkoer mit ’t oesrikke van d’r pries
* 19.15 oer:  Sjloes.