Nuien app veur spellingsadvies Limburgse taol

Binnekort kump de spellingchecker vaan Microsoft, Swiftkey genaomd, ouch mèt ‘ne Limburgse variant. Dat wèlt zègke tot gebrukers e “Limburgs toetsebord” kinne touwvoge aon hunne mobielen tèllefoon of tablet. Dat zörg deveur tot es me e beriech in e Limburgs dialek intik, Swiftkey suggesties deit veur de meneer boe-op dat woord in ’t dialek gespeld kint weure. De verwachting is tot Limburgs sjrieve op die meneer e stök einvoudeger weurt en tot daodoor mie Limburgers de stap zalle zètte um in hun eige taol te Whatsappe of te Facebooke.

In de Limburgse spelllingchecker zal de spelling vaan Veldeke Limburg, zoe wie die is vastgelag in de Spellingwijzer 2003, de veurkäör kriege. Meh dat wèlt neet zègke tot dee veurkäör bindend is De software liert vaan de spellingsveurkäör vaan de individueel gebrukers boedoor variante in spelling kinne oontstoon. Dat kump vaan d’n eine kant tegemoot aon de praktijk tot in versjèllende regio’s – ouch door Veldeke kring – versjèllende spellingswijze gehanteerd weure. Vaan d’n andere kant moot weure aofgewach in wiewied daodoor al daan neet ’ne wèldgreuj aon individueel variante oontsteit.

De Limburgse spellingchecker is ’n initiatief vaan Yuri Michielsen en Leonie Cornips, die verboonde zien aon de lierstool “Taolcultuur in Limburg” vaan de Universiteit Mestreech. Veldeke is in gesprek mèt de initiatiefnummers um te bekieke wie de nuien app zoe optimaal meugelek kin bijdrage aon ’t stimulere vaan good gesjreve Limburgs. Es ’t model wèrk wie ’t bedoeld is daan kin ‘t ‘ne nuien impuls geve aon ’t sjrieve en communicere in de Limburgse taol. Wee ’t volledeg peersberiech wèlt leze boemèt de nuien app geïntroduceerd weurt, dee kint hei terech.