Schuuërkalender 2022 Veldeke Wieërt 

Waatter ouch allemaol roondum os haer gebuuërtj, sommige dînger motte gewoeën doeër bliêve gaon. Ein van di-j dînger és ’t make en prizzentieëre van ‘ne nowwe kalender vör 2022. Weer 365 blaedjes mét laeveswiêsheid, humor en vörâl…..dialect.

De officieel prizzentatie és vriêdig 12 november. Det zal zeen um 11.00 oor inne bibliothieëk oppe Willeminasîngel as ve wéthaojer Tessa Geelen ‘t 1e exemplaar aanbeeje. Gae zeetj welkom um daobeej te zeen (moondkepke verplichtj!). Dan kujje innegang eîne of mieër kalenders mejneme vör e vreendepriêske. Vanaaf vriêdig  ligke ze ouch inne bookhândel.

As extra illustraties hebbe ve dieëze kieër gekoeëze vör kepèlkes uut ’t Wieërter lând. De foto’s waere ditskieër in kluuër aafgedröktj woeëdoeër de kostpriês e stökske hoeëger ligktj. Toch haoje ve de wînkelpriês ‘tzelfdje, namelik € 12,50.

Vör Veldeke-lede: Op zaoterdig 13 november kujje kalenders aafhale vör € 10,00 per stök in Keenter Hart op Kieëntj van 13.30 tot 14.30 oor. Ouch vör femiêlie en kinnesse moogdje d’r dan mejneme. Létj op: moondkepke verplichtj en allein contânt betale.

Vae hoeëpe dejje d’r weer ’n alik jaor völ plezeer van zultj hebbe.