Sjpatsierjank mit Veldeke Um Mamelis

Der 4e sjpatsierjank va Veldekekrink “Um Mamelis” sjpeëlt ziesj dismoal jroeësendeels aaf in d’r dreej-eck Partij-Wahlwiller-Mechelen.

Kommende zondaach 6 oktober weëdt wier i dreej jroepe va maximaal 30 persoeëne jesjtart vanaaf de receptie va klōster Wittem. Beej d’r sjtart krieje de deelnemmer e roziengebrudsje mit en oongerweësj sjtund de èppelsjer veëdesj.

Weërend d’r sjpatsierjank weëdt ōp versjiedene plaatsje jèt vertsald övver ’n bezonder jesjiesjte of övver ōs Limburgse sjproach. ’T Is ooch wier ’n wienpreuverij in d’r sjpatsierjank ōpjenomme en ōp de plaatsj woa paus weëdt jemaat (de kapel van ’t vruijer klōster i Mechelen) jift ’t kaffie mit vlaam en weëdt oonger bejleitoeng van ‘ne kwètsjbuul tieëkezènge jemaat mit Limburgse lidsjer.

De sjtarttsiete zunt 9.30, 10.45 en 12.00 oer. Amelde ken beej ‘t Leny Souren (043-4582799) en beej d’r Jef Brauers (06-10212183 of jbrauers@ziggo.nl). t Isjriefjeld is Euro 7,50, inkloezief vertselsjer, roziengebrudsje, èppelsje, wienpreuverij, kaffie, vlaam, tieëkezènge en e flèsj-je klōsterbier veur mit bnoa heem tse nemme.