Veldeke Krink Heële & Umstrieëke

Va hatte welkom bei d’r Krink Heële & Umsjtrieëke va Veldeke, d’r verein vuur dialek en volkskultoer. Ónger d’r Krink Heële en Umsjtrieëke valle : Heële, Gebrook, Voelender, Nuth, Broenssum en Landgraaf. Ózze krink rich zich noadrukkelig óp al dees gemindes! Vier zint d’r dus neet alling vuur Heële.

Volges de nuiste inzichte is ’t inne riekdóm um mieë es ing taal te beheerse. I Limburg betekent dat, dat beheersing van ’t plat (i.c. ’t Heëlesj Plat) neëve beheersing van ’t Hollendsj inne riekdóm is. Wetensjappelik óngerzeuk toeënt aa dat Limburgse kinger die dialek moele zelfs beëter taalprestasies in ’t Hollendsj lieëvere es “eentalige” (Hollendsj -moelende) kinger.

’t Limburgs plat is va vreuger oet ing taal die durch alle range en sjtande hin gekald woeëd. Dat is gelukkig nog altied zoeë. ’t Is kultoereel gezieë va groeët belang dat die taal es kultoereel bezit durchgegeëve weëd aan de jóng generasie. In die taal kinste juus zoeë good wie in anger tale leef, hartelik, sjpassig, sjpits, vrundeligk, nut, koad, ongehoebeld zieë: ’t Limburgs plat hat wöad en oetdrukkinge en zageswieze genóg vuur jieëker emosie.

Geer heesje v’r nui lede welkóm in ózze krink. Woolt ier geer mieë informasie? Bel of mail da inne van ós besjtuurslede. De kontrebusie bedrieëg € 20,00 per joar. Dier zit da lid va Veldeke Limburg en ózze krink.