Veldeke Krink Um Mamelis presenteert

“DIALECTISSIMO”

Veldekekrink “Um Mamelis” en het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals tsezame i éé projèkt.
Weëdt oesjevuurd: 19, 20 en 21 april 2024
“Kopermolen” Vols
Oesvurende: Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1836 Vaals, Ivo Rosbeek & Paul van Loo, Marijn Kern (kweerfleut), Hans Geerkens (akkordeon), Gerald Wijnen (piano), Christine Moraal (örjel), veurdrèèsj dörsj Veldekekrink “Um Mamelis”, woabeej óch de joerend beej d’r projram weëdt betróke.

“LÓFBALLONG”, e vertselsje of ’n klèng dreumerei mit moeziek”

Veldekekrink “Um Mamelis”, de Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals en de Stichting Culturele Vorming Basisscholen gemèngde Vols tsezame in:
Première: 2 joenie 2024,
Jongerencentrum “Fraiche” Vols.
Beej zie absjied noa 27 joar presidènt (veurzitsender) van de Koninklijke Harmonie, beijet Veldekekrink “Um Mamelis-veurzitsender Jo Kern als absjied an de harmonie zie vertselsje mit moeziek “LÓFBALLONG” aa. Heë sjreëf zie vertselsje zoewaal in ’t Hollendsj als óch in ’t Völser plat en joof ‘ne kompositie’-ópdraach an d’r Frederik Deitz, 1e trombonist beej ’t WDR-Symfonie-orkès Kölle, veur 10 kóte moezieksjtuks-jer + ouverture + sjloesmoeziek, pasend beej de versjiedene scènes in ’t vertselsje. Doer van ’t vertselsje + moeziek oonjeveer 35 menute.

De Kompositie besjteet oes 2 partitoere: veur komplèt harmonie-orkès en veur e ensemble va 12 moezieker. Weil ’t vertselsje vanoes ’t Hollendsj noa ’t plat is övverzatse, jift dat de meusjliesjkeet ’t noa jeddes aanger dialèkt tse övverzètse, wat de meusjliesjkete ’t óch óp aanger plaatsje oes tse vure allèng mè jroeësser maat.

De 3 basissjoeële van de jemèngde Vols zunt veur de premiëre i-jelade, woa tsezame is jeweerkt mit de Stichting Culturele Vorming. Alles beejee ’n prima jeleijenheed dialèkt beej kènger, pappe en mamme, opa’s en oma’s wie ‘ns ónger de aandacht tse brènge: ’n reë öm jènge entree tse vroare.