Veldeke “Um Mamelis” i aksie

“Um Mamelis” is d’r klèngste, mè zisjer nit d’r mins aktieve krink va Veldeke. D’r krink ömfast de Limburgse dialèkte oes de jeijend rónd Vols, Lemieësj en Viele bis Julpe tsow. Versjiedene van die dialèkte zunt veur luu va aanger plaatsje oes de provins flits sjwoar tse versjtoa. Mè weë ziesj e bies-je muijte jetruuëst zal vaas sjtelle dat óch doa woenderbaar wöad en “zarenswies” tse èntdèkke zunt.

Veur ‘t kommend noajoar hat “Um Mamelis” versjiedene aktivitete óp d’r kalender sjtoa:

  • De jemèngde Vols hat tsezame mit Veldekekrink “Um Mamelis” alle muulbèk (320) veurzieë va ‘ne sticker mit pasende tèkste, aajelèvverd dörsj “Um Mamelis”, in Völser, Lemieëzjer en Vielender plat (kiek mè noa de foto’s).
  • Zoondaach d’r 9e oktober sjteet wier d’r traditsiejonèlle literaire-koeltoerèlle-culinaire sjpatsierjank óp d’r projram mit veurdrääsj, moeziek en ‘n preuverij. ‘T weëdt dismoal jesjtart vanaaf brasserie “De Kornuiten” an d’r Rijksweg i Lemieësj, woa óch ‘t endtsiel is en woa (beej veur-i-sjrieve) e veur dis jeleijenheed sjpétsiejel eise óp de kaat sjteet: e wildsjtoofpötsje “A genne Banket”, mit als alternatief e hondersjtoofpötsje “Pöllepötsje” (‘n pöl is ‘n kip). Aamelde ken beej ‘t sekretariaat va “Um Mamelis”. Kuiste: Euro 7,50.
  • Mietwoch d’r 12e oktober hèldt “Um Mamelis” wier ‘ne Euregionale Dialèktovvend in de “Kopermolen”i Vols mit veurdrääsj en moeziek oes Vols, Viele, Julpe, Oche (D) en Kelmis (B). Avaank 20.00 oer. Kate reserviere (Euro 10,-) beej ‘t sekretariaat.
  • Zoondaachmiddaach d’r 27e november weëdt wier d’r jöarlieje Adventsmiddaach jehauwe in de kloosterbibliotheek i Wittem mit pasende veurdrääsj en moeziek beej kaffie mit Stollen, Printe en Lebkuchen. Avaank 14.30 oer. Övver d’r jenaue projram zölle vuur noch noader mitdele.