Zarenswies kalender 2023 Veldekekrink “Um Mamelis”

“Weë mit keijelt mós mit ópzètse” (Na de lusten ook de lasten)

Ènge van die sjön ZARENSWIES oes d’r nuije sjtoande ZARENSWIES-KALENDER va Veldekekrink “Um Mamelis”. D’r kalender beijdt 52 weisje lank jèdder weisj ’n ZARENSWIES of e interessant WOAD oes de versjiedene dialèkte in ’t Heuvelland. ’T Is d’r vierde kalender, woamit “Um Mamelis’ ongertusje mieë daan 200 ZARENSWIES en WÖAD ópnuij oonger de aandacht brèngt. Veldeke probiert óp dis aad en wies ózer dialèkte wier óp tse frisje mit sjön sjroach, die verwaard mós blieve en wier in ózer sjproach va alle daach jebroecht mós weëde. ’T Behauwe va ózer sjproach vèngt aa va kings af aa. Doaröm lèvvert “Um Mamelis” (110) kalendere a alle 11 basissjoeële en peuterspeelzale in ’t Heuvelland en sjtiemoeliert zoe ’t dialèkt in de sjoeël tse broeche.

Plat zènge i j’n sjoeël

Veldekekrink ”Um Mamelis” is e oesprobiere jesjtart “PLAT ZÈNGE I J’N SJOEËL”. Jo Kern hat 4 lidsjere die in d’r peuterspeelzaal “Oleke Bolleke” i Viele jèdder daach weëde jezonge övverzats noa ’t Völser en Vielender plat: JODE MORJE. LOS ’T SJMACHE, ÓPRUME en ADIEË. D’r Peuterspeelzaal is enthousiast d’rmit an d’r sjlaach jejange en óngertusje is óch de basissjoeël interèssiert en versjiedene lidsjere zunt at veëdesj.

Plat in ‘t “Taalcafé”

Vanoes ‘t “Taalcafé” van de bibliotheek i Vols koam de vroach vanoes de luu die doa deel nemme (mit name immijrante) öm jèt mieë tse wissen en tse könne versjtoa van ’t Völser plat. “Um Mamelis” pakt dat hieël jeer óp en jeet bènnekót doamit an d’r sjlaach.