Limburgs taallandschap: tijd voor verandering

Nadat de Limburgse taal in 1997 officieel erkend was als streektaal op basis van het Europees Handvest, heeft de provincie behoefte gevoeld aan een adviesorgaan voor streektaalbeleid. Daartoe is de Raod veur ’t Limburgs in het leven geroepen. In die Raod zitten – naast gespecialiseerde deskundigen – ook vertegenwoordigers van verschillende organisaties die zich met dialect bezig houden. Zo heeft ook Veldeke als grootste dialectvereniging een vertegenwoordiger in de Raod en dat is sedert jaar en dag dr. Lei Heijenrath.

De laatste jaren kwam er steeds meer kritiek op het functioneren van de Raod. In plaats van advies te geven en een visie te ontwikkelen op het streektaalbeleid, was de Raod zich meer en meer gaan bezig houden met allerlei uitvoerende taken, die ze eigenlijk beter aan andere organisaties kon overlaten. De Raod heeft zich bezonnen op haar eigen positie en heeft nu een voorstel gedaan aan de provincie om in de toekomst anders te gaan functioneren.

Gemiste kans

Veldeke is bepaald niet gelukkig met de uitkomst van die bezinning. In onze ogen was nu de kans geweest om een flinke stap voorwaarts te zetten met ons streektaalbeleid en te zorgen voor een structuur die garant staat voor een gezaghebbende en breed gedragen toekomstvisie op hoe we met onze dialecten moeten omgaan. In plaats daarvan degradeert de Raod zich in onze ogen tot een in het beste geval vrijblijvend adviescollege voor de gedeputeerde en in het slechtste geval tot een excuus voor de gedeputeerde om zijn eigen plannen door te voeren zonder zich nog te hoeven verantwoorden naar de dialectorganisaties in de provincie.

Veldeke pleit dan ook ervoor om eerst grondig te analyseren wat zich op het gebied van onze Limburgse taal allemaal afspeelt in de provincie, niet enkel bij Veldeke maar ook bij andere organisaties en initiatieven die zich de laatste jaren ontwikkeld hebben. Op basis daarvan kunnen we dan in overleg met alle betrokkene én de provincie komen tot een structuur die recht doet aan het belang van de Limburgse taal en aan wat nodig is om die voor de toekomst te bewaren. Om onze kijk op de zaak duidelijk te maken heeft Veldeke een brief gericht aan gedeputeerde Koopmans. De volledige tekst van die brief vindt u hier.