Plan van Aanpak Limburgse taal

Na uitgebreid overleg met de provincie en de Limburgse taalorganisaties heeft het Huis voor de Kunsten het Plan van Aanpak Limburgse taal voor de komende jaren definitief gemaakt. Het plan heeft als ambitieuze ondertitel “…Aon de geng” gekregen dus dat belooft wat. Al moeten nog heel wat details van het plan worden geconcretiseerd, in grote lijnen is wel duidelijk waar het Huis en de provincie naar toe willen. Zo zijn de terreinen vastgelegd waarop de activiteiten rond het Limburgs zich in eerste instantie zullen concentreren. Dat is uiteraard op de eerste plaats het onderwijs, vanaf de kinderdagverblijven tot en met de middelbare scholen. Maar daarnaast krijgen onder meer ook de gezondheidszorg, de media en de kunsten volle aandacht.

In de nieuwe plannen krijgt het Huis voor de Kunsten een belangrijke rol van de provincie toegewezen als coördinator en facilitator van het taalbeleid. Als algemeen uitgangspunt is daarvoor geformuleerd: “Het Huis versterkt, verdiept en verbindt cultuureducatie en cultuurparticipatie in de provincie Limburg, samen met partners in het veld.” Die laatste toevoeging is wel essentieel want die geeft aan dat de taalorganisaties die in Limburg actief zijn, waaronder Veldeke als grootste, betrokken zullen worden bij de uitvoering van alles wat op stapel staat. En als motto voor het taalbeleid citeert het Huis staatsecretaris Raymond Knops die gezegd heeft: “er is geen enkele reden om geen Limburgs te praten.” Zo is het maar net.

Verder worden in het Plan van Aanpak de verschillende domeinen behandeld waarop het taalbeleid zich gaat concentreren. Zo zal er bij de kinderopvangcentra naar gestreefd worden om de Limburgse taal als integraal onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden te hanteren, op basis van wat in de wet is toegestaan om de streektaal naast het Nederlands als voertaal te gebruiken. In de gezondheidszorg wordt ernaar gestreefd duidelijk te maken dat patiënten gerust plat kunne praten als hun dat beter uitkomt. Gedeputeerde Ger Koopmans heeft daarover al contact opgenomen met de provinciale GGD om te komen tot een goede informatievoorziening over de voordelen van meertaligheid. Ook in de Limburgse bibliotheken wordt nagedacht over manieren om de Limburgse taal meer aandacht te geven, niet alleen door Limburgstalige boeken aan te bieden maar ook door in het Limburgs voor te lezen.

Als u de complete tekst van het Plan van Aanpak wilt doorlezen dan kunt u dat hier downloaden.