Veldeke Kringen Contactdag in Roermond

Voor het eerste sinds lange tijd konden de vertegenwoordigers van alle lokale Veldekekringen elkaar weer eens in persoon ontmoeten bij een Contactdag. Die vond deze keer plaats in de ECI in Roermond  en had een wat aangepast karakter in vergelijking met andere jaren. Er vonden nu een aantal brainstormsessies plaats waarbij op een interactieve manier gelegenheid was om van gedachten te wisselen, de kringen  met elkaar en met het provinciaal bestuur. Op de agenda stonden onder meer een voorstel voor wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging en de plannen van de verschillende commissies, Activiteiten, Onderwijs en Communicatie. Wat de Statuten betreft kwamen verschillende vragen naar voren waarop zo gauw geen antwoord mogelijk was, Die zullen opnieuw aan de notaris worden voorgelegd en daarna – als het antwoord tijdig beschikbaar is – worden ingebracht tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering.

Commissie Onderwijs

De Commissie Onderwijs zet zich in om de Limburgse taal een plaats te geven in het onderwijs. Dat wil niet meteen zeggen dat de regulier lessen in het Limburgs plaats moeten vinden maar het is meer een kwestie van zoeken naar gelegenheid om onze taal op een of andere manier in te passen in het rooster. Zo zijn er ontwikkelingen in het basisonderwijs om in het middagdeel van de lesprogramma’s meer ruime te geven aan samen eten, samen bewegen en cultuur. Daar zou het Limburgs ook thuis horen. Maar alles staat of valt met de bereidheid van schoolbesturen om daaraan mee te werken én aan leerkrachten die de Limburgse taal goed beheersen. Pogingen in het verleden om dat te bewerkstelligen waren niet er succesvol. Vandaar dat ook gekeken wordt naar hoe via andere instantie, zoals bibliotheken of carnavalsverenigingen iet te bereiken valt.

Commissie Activiteiten

De Commissie Activiteiten ontvouwt plannen voor een “cyclisch jaarprogramma” met elk jaar terugkerende activiteiten. Een voorbeeld daarvan is de Dag van de Moedertaal op 21 februari, bij gelegenheid waarvan de afgelopen jaren al verschillende geslaagde acties hebben plaatsgevonden. Maar er zullen meer van dergelijke aanleidingen gevonden moeten worden om ervoor te zorgen dat Veldeke door het jaar heen aandacht vraagt en krijgt. Daarbij wordt door het provinciaal Bestuur uitdrukkelijk een beroep gedaan op de inbreng van de Lokale Veldekekringen, zowel wat betreft ideeën als wat betreft de uitvoering daarvan. Het leveren van mensen die de geopperde plannen kunnen uitvoeren blijft een probleem voor de provinciale commissies.

Commissie Communicatie

De Commissie Communicatie vraagt aandacht voor het vervolg op het grote imago-onderzoek dat begin van dit jaar is uitgevoerd en gepresenteerd. Nu duidelijk is hoe de Limburgse taal ervoor staat en welk imago Veldeke heeft onder de inwoners van de provincie, is de tijd gekomen om met een gerichte communicatiecampagne daarbij aan te sluiten en verbeteringen na te streven. Uit het onderzoek werd duidelijk dat het vooral de jongere provinciegenoten zijn die daarbij speciale aandacht verdienen. De vraag is dus hoe Veldeke zich zelf en de Limburgse taal wil presenteren om beter aan te sluiten bij wat jongeren raakt en interesseert. Die vraag wordt in eerste instantie voorgelegd aan de lokale kringen en met behulp  van de verkregen antwoorden zal een “briefing” worden opgesteld waarmee een professioneel communicatie-adviesbureau aan de slag kan om een voorstel voor een campagne te formuleren.