Veldeke presenteert ambitieuze toekomstvisie aan gedeputeerde Koopmans

Op waeg nao ’n laeve lank Limburgs is de titel van het visiestuk dat Veldeke Limburg op 23 januari 2020 bij monde van voorzitter Christine van Basten presenteert aan gedeputeerde Ger Koopmans van de provincie Limburg. In dat stuk ontvouwt Veldeke hoe de vereniging zich in de aanloop naar haar 100-jarig bestaan in 2026 wil profileren als belangenbehartiger van de Limburgse taal en volkscultuur. En die plannen mogen gerust ambitieus worden genoemd. Veldeke zet in op 4 programmalijnen: versterking van de infrastructuur van de eigen organisatie, ontwikkeling van nieuwe streektaalproducten, een beter imago van de Limburgse streektaal en een beter positie van die taal in het onderwijs.

1. Versterking van de eigen organisatie

Veldeke Limburg bestaat momenteel uit 10 lokale kringen die van Noord tot Zuid verspreid zijn over de provincie. Die kringen richten zich op activiteiten om binnen hun eigen regio de streektaal te bevorderen. Aan vernieuwing komen zij vaak niet toe omdat de besturen de handen vol hebben aan het realiseren van hun bestaande programma. Het provinciaal bestuur van Veldeke Limburg wil in de toekomst de kringen faciliteren door het standaardiseren van werkzaamheden en activiteiten en door gebruik te maken van de diensten van het Huis voor de Kunsten Limburg. Op die manier wil het provinciaal bestuur de lokale kringen versterken en verbreden. Daarbij hoort ook het investeren in krachtige kringbesturen en uitbreiding van het aantal kringen om de dekkingsgraad over de hele provincie te verbeteren.

2. Ontwikkeling van nieuwe streektaalproducten

Om het gebruik van de Limburgse taal te stimuleren beraadt Veldeke zich op het aanbod van zijn activiteiten en diensten. Er zijn doelgroepen die nu nauwelijks bereikt worden, met name de jongere inwoners van de provincie. Om die doelgroepen in de toekomst te bereiken zullen nieuwe producten ontwikkeld worden, zowel binnen als buiten het culturele domein (bijvoorbeeld op scholen en in de media). Het gaat dan niet enkel om op zichzelf staande streektaalactiviteiten op het gebied van educatie, literatuur of entertainment, maar ook om activiteiten in aanpalende disciplines zoals kleinkunst, muziek, film en onderwijs. Daarbij zoekt Veldeke expliciet samenwerking met andere kunst- en erfgoedverenigingen, een samenwerking die ook op het niveau van de lokale Veldeke kringen gestalte kan krijgen.

3. Communicatie voor een beter imago

Om het imago van de Limburgse streektaal te verbeteren is het van belang het zichtbare plezier in de Limburgse taal, de leervoorsprong van tweetaligen en de rijkere expressiemogelijkheden in de streektaal te benadrukken. Veldeke zal daartoe zijn diepe wortels in de Limburgse samenleving gebruiken om directeuren, politici, artiesten, bestuurders van onderwijs- en media-instellingen te mobiliseren als ambassadeurs van de Limburgse taal. Het provinciaal bestuur zet daarbij in op een versterking van zijn communicatiebeleid door het aanstellen van een Commissie PR, Marketing en Communicatie, die in samenwerking met een professioneel bureau een nieuwe strategie zal ontwikkelen en uitvoeren.

4. Een betere positie in het onderwijs

Dat de jeugd vertrouwd raakt en blijft met de Limburgse taal is essentieel voor het behoud van de streektaal. De jeugdzorg en het onderwijs – van consultatiebureaus en kinderdagverblijven tot basis- en middelbare school – vormen daarbij een onmisbare schakel. De hoge werkdruk van leerkrachten zorgt ervoor dat ondanks hun vaak grote affiniteit met die taal het Limburgs onvoldoende aandacht krijgt. Veldeke wil onderwijsinstellingen actief informeren en stimuleren het Limburgs in het onderwijs te ‘normaliseren’, door het een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van opvoeding en onderwijs, in de wetenschap dat tweetaligheid voor kinderen een positieve invloed heeft op hun taalvaardigheid. Veldeke wil scholen bewust maken van het feit dat het Limburgs een plek kan krijgen in het curriculum en informatie verstrekken over hoe dat in de praktijk kan worden gerealiseerd.

Gezamenlijke provinciale missie

Met haar visiestuk Op waeg nao ’n laeve lank Limburgs  sluit Veldeke aan bij de programmalijnen die de Provincie Limburg heeft neergelegd in haar streektaalnota ’n laeve lank Limburgs. Zo committeert de vereniging zich aan een gezamenlijke provinciale missie: een leven lang Limburgs voor de huidige en toekomstige generaties. U kunt de volledige tekst van het Visiestuk hier bekijken.

En ja, als je dan toch in het gouvernementsgebouw bent dan ligt het voor de hand om ook onze beschermheer gouverneur Theo Bovens van een exemplaar van het Visiestuk te voorzien.